Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Brandrisk och eldningsförbud

Symbolförklaring av kartan om rådande eldningsförbud

Just nu råder inget eldningsförbud. Försiktighet bör alltid iakttas vid eldning utomhus.

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Vid stor brandrisk kan din kommun besluta om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark.

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet. Därefter fattar varje enskild kommun det formella beslutet om eldningsförbud.

Vid speciella situationer med mycket stor brandrisk kan Länsstyrelsen i samråd med kommunerna fatta beslut om eldningsförbud för hela eller delar av länet.

Hur vet jag vilken brandrisk som råder?

Brandriskprognos lämnas dagligen från maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar.

Via din kommuns webbplats får du information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på. Du får dessutom enkelt en överblick över vilka kommuner som har eldningsförbud genom länsstyrelsernas karta.

Information om eldningsförbud hittar du även på krisinformation.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en app, Brandrisk Ute, som du kan ladda ner för att hålla koll på läget. Se länkar ovan.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.

Det är också ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Tänk på det här när du eldar ute:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Två nivåer på eldningsförbud

Anledningen till eldningsförbud är ofta värme och brist på regn, som gör att vegetationen och marklagret torkar ut. Då kan en brand lätt uppstå och spridas.

I kombination med vind kan det innebära mycket stor brandrisk. När sådana förhållanden förväntas hålla i sig flera dagar utfärdas eldningsförbud för att förebygga skogsbränder.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud får du tydlig information om detta på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande.

Eldningsförbud innebär att:

 • aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • det är tillåtet att grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter). Du får även grilla i iordningsställda grillplatser i skog och mark. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Skärpt eldningsförbud innebär att:

 • det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • det utanför sammanhållen bebyggelse är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • eldning och grillning med fasta bränslen, i annat syfte än matlagning och grillning, är förbjudet inom områden med sammanhållen bebyggelse.
 • det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Länsstyrelsen uppmanar alla som arbetar i skog och mark att iaktta försiktighet vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or use disposable grills in forests or public areas. You are allowed to barbecue only in prepared fireplaces and you can use portable stoves in the forests. Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Vanliga frågor och svar

Vad som omfattas av eldningsförbud

Nej! Det är tillåtet att grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter). Du får även grilla i iordningsställda grillplatser i skog och mark. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Eldningsförbudet omfattar inte förbud mot rökning.

Däremot är det ett allmänfarligt brott att vara ovarsam med fimpar och annat som kan orsaka band i samband med rökning, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ja! Stormkök får användas. Muurikka kan användas på iordningsställda eld- och grillplatser.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark. Det går bra att grilla i iordningsställda grillar i parker och på allmän plats. Hör med din kommun om du är osäker.

Det kan bli böter – eller fängelse om brottet är grovt.

Om en person brutit mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan till exempel vara räddningstjänsten som gör den.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Om skogsbrand och arbete i skog

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna - Varna alla som hotas av branden.
 • Larma - Larma 112.
 • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

Känner du röklukt så ska du larma via 112. Vid pågående, stora bränder så kan röklukt spridas över en större yta. I ett sådant läge kan det vara lämpligt att ringa informationsnumret 113 13.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret vid stora händelser.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är mycket torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

 • ta med brandvakt
 • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
 • byta till andra objekt
 • undvik att arbeta ensam.

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping