Brandrisk och eldningsförbud

Symbolförklaring av kartan om rådande eldningsförbud

På denna sidan finns information om exempelvis aktuellt eldningsförbud, vad det innebär, vem som beslutar och vad du ska tänka på när du eldar.

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Var alltid försiktig när du eldar utomhus!

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om man följer de riktlinjer som gäller. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Open burning prohibition order means that you are NOT allowed to light fires, or use disposable grills in forests or public areas. You are allowed to barbecue only in prepared fireplaces and you can use portable stoves in the forests. Keep in mind that it is always you who are responsible for the security and that you can be held accountable and be punished if you cause a fire or violate the ban.

Hur vet jag vilken brandrisk som råder?

Brandriskprognos lämnas dagligen från maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar.

På din kommuns webbplats får du information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på. Du får dessutom enkelt en överblick över vilka kommuner som har eldningsförbud genom länsstyrelsernas karta.

Länsstyrelsernas karttjänst över rådande eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Brandriskkartor, SMHI Länk till annan webbplats.

Appen Brandrisk Ute, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats.

Säkerhet vid eldning i skog och mark, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats.

Gräs- och skogsbrand, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kommunen fattar beslutet

Det är räddningstjänsterna i länet i samråd med länsstyrelsen som bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länets kommuner. Därefter fattar varje enskild kommun det formella beslutet om eldningsförbud.

Vid speciella situationer med mycket stor brandrisk kan länsstyrelsen i samråd med kommunerna fatta beslut om eldningsförbud för hela eller delar av länet.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda så att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.

Det är också ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Tänk på det här när du eldar ute:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Två nivåer av eldningsförbud

Anledningen till eldningsförbud är ofta värme och brist på regn, som gör att vegetationen och marklagret torkar ut. Då kan en brand lätt uppstå och spridas.

I kombination med vind kan det innebära mycket stor brandrisk. När sådana förhållanden förväntas hålla i sig flera dagar utfärdas eldningsförbud för att förebygga skogsbränder.

Eldningsförbud innebär att:

 • Förbjudet: Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet: Det är tillåtet att grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter). Du får även grilla i iordningsställda grillplatser i skog och mark. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Skärpt eldningsförbud innebär att:

 • Förbjudet: Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Eldning med fasta bränslen, i annat syfte än matlagning och grillning, är förbjudet inom områden med sammanhållen bebyggelse.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Tillåtet: Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning (friluftskök) som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Det är tillåtet att grilla på egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Respektera eldningsförbudet

Respektera eldningsförbudet! Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet. Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Om du bryter mot eldningsförbudet kan straffet bli böter, eller fängelse om brottet är grovt.

Om en person bryter mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan också vara räddningstjänsten som gör anmälan.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.

Att arbeta i skog och mark

Vi uppmanar dig som arbetar i skog och mark att vara försiktig när du använder skogs- och markberedningsmaskiner. Vid skärpt eldningsförbud bör du undvika arbete i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång, till exempel motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner.

Men eldningsförbud omfattar inte avverkning i skog. Det är tillåtet såga eller arbeta med maskiner i skogen. När det är mycket torrt i marken rekommenderar vi att du som arbetar i skogen:

 • tar med brandvakt
 • utför arbetet på natten eller tidig morgon
 • byter till andra objekt
 • undviker att arbeta ensam.

Skogsbolagen får köra med maskiner i skogen. De kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Skogsbränder, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud omfattar inte förbud mot rökning.

Däremot är det ett allmänfarligt brott att vara ovarsam med fimpar och annat som kan orsaka band i samband med rökning, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Vid skärpt eldningsförbud bör du undvika rökning i skog och mark.

Eldningsförbud gäller i skog och mark. Det går bra att grilla i iordningsställda grillar i parker och på allmän plats. Hör med din kommun om du är osäker.

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda: Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna: Varna alla som hotas av branden.
 • Larma: Larma 112.
 • Släck: Släck branden om du tror att du klarar det.

Vid pågående, stora bränder så kan röklukt spridas över en större yta. Då kan du ringa informationsnumret 113 13.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret vid stora händelser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss