Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krissamverkan i Jönköpings län

De huvudsakliga forumen för krissamverkan i länet är:

  • F-samverkan med inriktning mot kriser
  • Räddsam-F som är räddningstjänstens samverkan

F-samverkan i Jönköping består av representanter från både Länsstyrelsen, polisen, SOS Alarm, kommunerna, Regionen och Försvarsmakten. Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen och fungerar som en länk mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska länsstyrelsen leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten. Vid omfattande räddningsinsatser kan länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Krishanteringssystemet bygger på tre principer:

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Företags beredskap för kriser och krig

Att företag stärker sin beredskap för kriser och krig är en viktig del i uppbyggnaden av totalförsvaret, och utvecklingen med krisberedskapen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats finns information om beredskap, regler och lagar, samt kurser och utbildningar.

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss