Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandbro

Gles tallskog. I förgrunden flack mark med bärris och små granplantor, i bakgrunden en lavklädd bergknalle.

Kanske är det ravinens förtjänst att det här i reservatet har vuxit skog på samma mark under lång och sammanhängande tid. Tack vare det finns här ovanliga svampar som är beroende av just sådan skog. Uppe på de torrare ytorna dominerar tallen medan granen tar över där marken är mer näringsrik och fuktig.

Welcome to Sandbro!

A ravine is stretching through Sandbro nature reserve. Pine and spruce have been growing here for a long time, probably because it was a hard terrain to take out cut trees. Thanks to the long continuity the cooperation of mycorrhiza fungi and trees are well developed here and several rare species are found.

On drier ground, pine is growing while spruce dominates the areas with thicker soil layer. In the bottom of the ravine the ground is humid and the forest is more swampy.

Explore the reserve

You are welcome to visit this reserve, but there are no facilities as marked trails or picnic tables. The terrain is hilly. Take care of both yourself and nature if you go here!

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, living or dead, trees or bushes
 • permanently putting up any kind of sign or poster
 • biking or riding other than on public roads
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi. Exceptions:
  • occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
  • picking mushrooms for household requirements
  • This regulation is not applicable for scientific investigation with special permission, see the last paragraph
 • collecting and thereafter killing invertebrates. This regulation is not applicable for scientific investigation with special permission, see the last paragraph.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • performing scientific investigations.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda en flerskiktad och olikåldrig barrblandskog med lång kontinuitet* av gran och tall och gamla träd på basisk berggrund
 • bevara och vårda biologisk mångfald, främst mykorrhizasvampar och kärlväxter, som är knutna till dessa miljöer
 • ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv så länge det inte hindrar bevarandet av naturvärdena.

*Där det under lång, sammanhängande tid vuxit skog på samma mark

Geologi och historia

Genom Sandbro går det en ravin i östlig - nordvästlig riktning. Kanten mot norr är brant på sina ställen medan den södra kanten är mer flack och blockrik. I botten av ravinen är det fuktigt och i nordväst växer en sumpskog.

De arter som trivs i området visar på att det här vuxit skog under en lång och sammanhängande tid. Generalstabskartan från 1876 bekräftar att Sandbro vid den här tiden var täckt av barrskog. 2020 avverkades ett mindre område i den nordvästra delen av det som idag är reservat.

Växt- och djurliv

I Sandbro finns både tall- och granskog. Generellt kan man säga att tallen växer i den östra delen av reservatet där det är torr hällmark, medan granen växer i den västra delen där jordmånen är större. I botten av ravinen finns i nordväst en sumpskog med gran, björk och klibbal. På marken i sumpskogen växer det vitmossa i de blötaste partierna medan björnmossorna tar vid där det är något torrare. I sumpskogen finns både vattenklöver och stjärnstarr.

I ekosystem där det under lång tid har vuxit skog på samma ställe skapas det utrymme för arter som behöver just det. Exempel på en sådan växt är orkidén knärot, som finns här. Svampar är en annan organismgrupp där vissa arter är beroende av skoglig kontinuitet. Det gäller till exempel de svampar som kopplar ihop sin mykorrhiza, sina "svamprötter", med trädens rötter. Det är ett samarbete som både träd och svampar tjänar på eftersom de kan byta näringsämnen och mineraler med varandra. Här i Sandbro finns både svart taggsvamp, orange taggsvamp, gul taggsvamp, grangråticka och den mycket sällsynta arten brödtaggsvamp. Alla dessa är beroende av gamla, ostörda skogsmiljöer med gran och tall på basisk mark.

Friluftsliv

Här finns inga stigar eller andra anordningar, förutom en möjlighet att parkera. Du får gärna besöka naturreservatet ändå, men på naturens egna villkor. Eftersom det går en ravin genom området är terrängen bitvis kuperad. Var rädd om dig och naturen!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Sandbro, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar. Undantag:
  • insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
  • plockning av matsvamp för husbehov
  • föreskriften gäller inte vid vetenskaplig undersökning som beviljats tillstånd enligt sista punkten
 • samla in och därefter döda ryggradslösa djur
  • föreskriften gäller inte vid vetenskaplig undersökning som beviljats tillstånd enligt sista punkten.

Inom naturreservatet är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • utföra vetenskaplig undersökning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2024
Storlek: 8,3 hektar
Naturtyp: Tallskog, kalkbarrskog
Kommun: Vetlanda
Läge: Reservatet ligger cirka 1,5 kilometer väster om Kvillsfors samhälle
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Reservatet är nytt och det finns inga anordningar. Det kommer så småningom att finnas en liten parkering och en informationsskylt. Gränserna kommer att markeras.

Hitta hit

Vägbeskrivning från väg 47 mellan Vetlanda och Kvillsfors:
Reservatet ligger ungefär 1,5 kilometer väster om Kvillsfors och två mil öster om Vetlanda. Det finns få vägskyltar att förhålla sig till.

Från Kvillsfors: Passera Strömsholm, Galtabäck och Branthälla. Reagera när landskapet öppnar upp sig litegrann med små åkrar på båda sidorna. På höger sida ligger en liten gård med röda byggnader. Precis efter den infarten kommer naturreservatets infart till vänster. På bortre sidan av vägen är det ett hygge med frötallar. Vägen blir snabbt en grusväg med en grässträng i mitten. Sväng in där så är du strax vid parkeringen. För att komma till reservatet behöver du promenera ett hundratal meter.

Från Vetlanda: Kör mot Kvillsfors och passera Holsbybrunn, Repperda och Tälläng. Fortsätt cirka tre kilometer efter Tälläng. På höger sida kommer sedan ett relativt stort hygge med frötallar på. I slutet av det hygget ska du svänga höger in på en liten grusväg med en grässträng i mitten. Nästan mittemot ligger en väg in till en liten gård. Du kommer strax till parkeringen och härifrån behöver du promenera ett hundratal meter för att komma till reservatet.

Koordinater (till parkeringen):
N 57° 23' 57.14", E 15° 27' 53.01"
57.39921, 15.46472

Tillgänglighet

Det här reservatet besöker du på naturens egna villkor. Det är kuperat och det går en ravin genom området. Det finns inga markerade stigar eller andra anordningar som underlättar för besökare.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss