Svinhultsåsen

Svinhultsåsens naturreservat består av ett bergstup med omgivande skogsmark. Foto: Anders Hildingsson.

Klipphyllorna i Svinhultsåsens bergstup var tidigare häckningsplats för berguv. Här finns många gamla träd vilket gynnar mossor och svampar.

Naturreservatet Svinhultsåsen består av ett bergstup med omgivande skogsmark. Trots den lilla ytan ger området en känsla av urskog. Området skyddades som naturminne redan 1957 för att skydda berguvens häckningsplats. Berguven finns inte längre kvar, men området skyddas fortfarande av hänsyn till klipphäckande fåglar och förhoppningen är att berguven en dag återvänder. Här finns många gamla döda träd i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar ovanliga trädsvampar och mossor såsom de rödlistade arterna grön sköldmossa, gränsticka och vedtrappmossa.

Om rödlistan på artdatabankenlänk till annan webbplats

Skogsmarken består av högvuxna granar, stora tallar, blåbärsris, kruståtel och flera starrarter. I branterna växer även en del björk och rönn. På marken dominerar mossorna. I området finns också den sällsynta orkidén spindelblomster (Listera cordata).

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • beträda reservatet under tiden 1 februari till 15 augusti, förutom direkt passage på gångstigen som går genom reservatet, detta med hänsyn till fågellivet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1957 och 2018
Storlek: 2 hektar
Kommun: Gislaveds kommun
Läge: Cirka 15 kilometer norr om Gnosjö intill väg 640
Ägare: Kyrkan och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Bergvägg, urskogsartad granskog
Anordningar: Informationstavla, Strövstig