Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flisbron

Fjälltaggsvamp. En stor vit svamp som växer på mosstäckt mark.

På mark där skogar fått stå under lång och sammanhängande tid utvecklas ett rikt svampliv. Flisbron är ett sådant område och här trivs många ovanliga taggsvampar. Skogen består främst av gran, men här finns även gamla tallar, asp, björk och al. Det finns inga markerade stigar eller andra anordningar för besökare men du är välkommen hit ändå på naturens egna villkor.

Welcome to Flisbron!

Spruce is dominating the forest in Flisbron, even though you can find both old pines and deciduous trees as birch, aspen and alder.

Spruce and pine have been growing here for a long time. Thanks to the long continuity the cooperation of mycorrhiza fungi and trees are well developed and several rare species of Hydnellum have been found.

Explore the reserve

You are welcome to visit this reserve, but there are no facilities as a parking, marked trails or picnic tables. The terrain is a little hilly but pretty easy to walk, with exception from a part in the south where big rocks cover the ground. Take care of both yourself and nature if you go here!

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, living or dead, trees or bushes
 • permanently putting up any kind of sign or poster
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • collecting invertebrates with killing traps. This regulation is not applicable for scientific investigation with special permission, see the last paragraph
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi. Exceptions:
  • occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
  • picking mushrooms for household requirements
  • This regulation is not applicable for scientific investigation with special permission, see the last paragraph.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • performing scientific investigations.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda en flerskiktad och olikåldrig barrblandskog med lång kontinuitet av gran och tall och gamla träd på basisk berggrund
 • bevara och vårda biologisk mångfald, främst mykorrhizasvampar och kärlväxter, som är knutna till den typ av skog som beskrivs i första punkten
 • ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv, under förutsättning att det inte påverkar bevarandet av naturvärdena.

Historia

De arter man hittar i Flisbron avslöjar att marken här har varit skogstäckt under en lång, sammanhängande tid. Kartor från 1876 och 1950-talet visar på samma sak. Ett mindre område i reservatets norra del avverkades 2014. Troligen har man användet reservatet till skogsbete.

Det finns två fornlämningar inom reservatsgränsen: en torplämning i öster och en milstolpe av kalksten i väster.

Växt- och djurliv

Det är granen som dominerar i Flisbron, men det finns också gamla tallar och ett stort inslag av lövträd som al, asp och björk. Det finns död ved i hela reservatet, om än sparsamt.

På marken växer främst vanliga mossor som väggmossa, husmossa, kvastmossa samt blåbär- och lingonris. Det finns också arter som svinrot, slåttergubbe, blåsippa, piprör, vispstarr och den vintergröna lilla orkidén knärot.

I ekosystem där det under lång tid har vuxit skog på samma ställe skapas det utrymme för arter som behöver just det. Vissa arter av svampar är beroende av skoglig kontinuitet. Det gäller till exempel de svampar som kopplar ihop sin mykorrhiza, sina "svamprötter", med trädens rötter. Det är ett samarbete som både träd och svampar tjänar på eftersom de kan byta näringsämnen och mineraler med varandra. Här i Flisbron finns både svart, orange och blå taggsvamp, liksom dropptaggsvamp, rödfläckig zontaggsvamp och grantaggsvamp. Alla dessa är beroende av gamla, ostörda skogsmiljöer med gran och tall på basisk mark.

Friluftsliv

Terrängen är aningen kuperad, men det är relativt lätt att ströva omkring i Flisbron. I södra delen är det blockigt och svårare att ta sig fram. Det finns inga stigar eller andra anordningar som underlättar för besökare, men du är ändå välkommen att besöka reservatet på naturens villkor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • elda annat än med medhavd ved
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar. Föreskriften gäller inte vid vetenskaplig undersökning som beviljats tillstånd enligt sista punkten
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält. Matsvamp för husbehov får plockas. Föreskriften gäller inte vid vetenskaplig undersökning som beviljats tillstånd enligt sista punkten.

Inom naturreservatet är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • utföra vetenskaplig undersökning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2024
Storlek: 16,5 hektar
Naturtyp: Kalkbarrskog
Kommun: Vetlanda
Läge: Strax två kilometer öster om Repperda
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Så småningom en informationsskylt.

Hitta hit

Vägbeskrivning från väg 47 mellan Vetlanda och Kvillsfors:
Reservatet ligger ungefär 9 kilometer väster om Kvillsfors och 16 kilometer öster om Vetlanda. Det finns få vägskyltar att förhålla sig till.

Från Kvillsfors: Passera Galtabäck och Tälläng. Passera infarten till Åryd. 500 meter senare går det en liten skogsbilväg in till vänster. På andra sidan väg 47 går ett lågt räcke och precis på andra sidan av det går järnvägen. Reservatet börjar redan vid väg 47, men informationsskylten står cirka 500 meter in på avtagsvägen.

Från Vetlanda: Kör mot Kvillsfors och passera Holsbybrunn och Repperda. Cirka 1,5 kilometer öster om Repperda går järnvägen alldeles intill väg 47. Fortsätt i ytterligare 500 meter så kommer sedan en liten skogsbilväg in till höger. På andra sidan väg 47 går ett lågt räcke och precis på andra sidan av det går järnvägen återigen alldeles nära vägen. Reservatet börjar redan vid väg 47, men informationsskylten står cirka 500 meter in på avtagsvägen.

Koordinater (till den framtida informationsskylten):
N 57° 23' 48.73", E 15° 21' 0.45"
57.39687, 15.35013

Tillgänglighet

Det här reservatet besöker du på naturens egna villkor. Området är lätt kuperat och relativt enkelt att ströva i bortsett från en sluttning i södra delen som bitvis är svårframkomlig eftersom det är blockigt.

Det finns inga markerade stigar eller andra anordningar som underlättar för besökare.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss