Högarps by

Högarps by.

Kulturreservatet Högarps by ligger i Stenberga socken, Vetlanda kommun. Gårdarna ligger längs en bygata med sina betes- och odlingsmarker intill.

Syfte

  • bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap genom skydd och vård.
  • åskådliggöra ett äldre kulturlandskap, representativt för en by i den småländska skogsbygden, med dess strukturer, odlingshistoria, hävdformer och bebyggelsehistoria. Det tidsskikt som primärt ska eftersträvas i restaureringen är det tidiga 1900-talet till 1950.
  • bevara, åskådliggöra och utveckla det biologiska kulturarvet som är knutet till det gamla odlingslandskapet, samt uppnå gynnsam bevarandestatus för områdets Natura 2000-habitat och arter.

Den historiska inägomarken är det som utgör kulturreservatet. Högarps bys höga kultur- och naturvärden har sin grund av att markerna kontinuerligt har skötts. Den gamla ängsmarken har slåttrats, betesmarken har hållits öppna med betesdjur och de små åkrarna har odlats långt fram i tiden, utan att ha slagits ihop. Så kvar i landskapet finns fortfarande åkerholmar, odlingsrösen, hamlade träd och trägärdsgårdar men även en sammanhållen bymiljö med fem gårdar. Gårdarna har förövrigt kvar den placering som de tilldelades i samband med storskiftet år 1816.

I Högarps ängs- och betesmarker kan man finna en artrik flora som bland annat utgörs av hävdgynnade som kattfot, slåttergubbe, jungfrulin men även mindre vanliga arter som klasefibbla, trollsmultron och den fridlysta orkidén Adam och Eva. Under våren kan det vara helt gult på sina ställen av gullvivor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 58,6 ha
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 25 km sydost om Vetlanda. 1 km från gränsen till Kalmar län.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, toalett, strövstigar

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss