Vatten

Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Bedömer statusen på länets vatten (statusklassificering).
  • Föreslår åtgärder där det behövs.
  • Övervakar tillståndet.
  • Stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.
  • Ansvarig för prövning och tillsyn av anläggningar som kan påverka vattenmiljön.

Åtgärdsprogram för vatten

Sveriges vatten är indelat i fem vattendistrikt. Var sjätte år tar Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för varje distrikt.

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet är en del av förvaltningsplanen. I programmet finns information om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska årligen rapporteras till vattenmyndigheterna.

Myndigheter och kommuner ansvarar för att åtgärderna i programmet utförs.

Detta gör Länsstyrelsen inom åtgärdsprogrammet:

  • Tillståndsprövningar
  • Tillsyn och omprövningar enligt Miljöbalken
  • Fysisk planering enligt plan- och bygglagen
  • Tar fram föreskrifter

Vattenplan för Storsjön

En vattenplan för Storsjön har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen samt de fyra kommuner som gränsar mot Storsjön: Berg, Krokom, Åre och Östersund. Syftet med vattenplanen är att väga samman olika intressen för att trygga Storsjöns vattenkvalitet och andra värden, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna tillvaratas.

Vattenplanen är ett styrdokument för kommunerna kring Storsjön, i arbetet med att nå en hållbar vattenanvändning. Planen tar sin utgångspunkt i de krav som ställs i EU:s vattendirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, samt plan- och bygglagens och miljöbalkens regler.

Den generella viljeyttringen är att Storsjöns vatten ska ha så hög kvalitet att det kan användas som dricksvatten och ge vattenlevande växter och djur en god livsmiljö. Samtidig ska upplevelsevärdena kring sjön och dess omgivningar värnas med avseende på friluftsliv, turism och boendemiljöer.

De riktlinjer med ställningstaganden som presenteras i vattenplanen ska i förlängningen föras vidare in i andra strategiska dokument som till exempel olika policyer samt översikts-, tillsyns och VA-planer.

Ansvaret för att verkställa vattenplanen med dess ställningstaganden åligger i första hand de fyra kommunerna kring Storsjön; Åre, Krokom, Östersund och Berg samt Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, men också Skogsstyrelsen, Trafikverket och näringslivet.

Vattenplan för Storsjön

Vattenplanens ställningstaganden samlade i en Excel-filExcel

Kompletterande underlag

Under vattenplanens framtagande har en del nytt underlag tagits fram. Underlaget presenteras i form av separata bilagor, för att begränsa vattenplanens storlek och göra den hanterbar. Underlagen kompletterar vattenplanen och hålls tillgängliga för de kommuner som deltagit i arbetet.

Bergs kommun

Cilla Gauffin
Telefon 0687-163 50 eller e-post cilla.gauffin@berg.se

Krokoms kommun

Anne Dahlgren
Telefon 0640-164 25 eller e-post anne.dahlgren@krokom.se

Åre kommun

Ida Thuresson
Telefon 0647-161 60 eller e-post ida.thuresson@are.se

Östersunds kommun

Jenny Jernström
Telefon 063-14 30 00 eller e-post Jenny.jernstrom@ostersund.se

Region Jämtland Härjedalen

Gunnar Fackel
Telefon 063-14 66 12 eller e-post gunnar.fackel@regionjamtland.se

Kontakt

Massimo Cati

Arkitekt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling