Vattenplan för Storsjön

Storsjön vid Isön / Andersön

En vattenplan för Storsjön har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen samt de fyra kommuner som gränsar mot Storsjön: Berg, Krokom, Åre och Östersund. Syftet med vattenplanen är att väga samman olika intressen för att trygga Storsjöns vattenkvalitet och andra värden, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna tillvaratas.

Gemensamt planeringsunderlag

Vattenplanen är ett styrdokument för kommunerna kring Storsjön, i arbetet med att nå en hållbar vattenanvändning. Planen tar sin utgångspunkt i de krav som ställs i EU:s vattendirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, samt plan- och bygglagens och miljöbalkens regler.

Den generella viljeyttringen är att Storsjöns vatten ska ha så hög kvalitet att det kan användas som dricksvatten och ge vattenlevande växter och djur en god livsmiljö. Samtidig ska upplevelsevärdena kring sjön och dess omgivningar värnas med avseende på friluftsliv, turism och boendemiljöer.

De riktlinjer med ställningstaganden som presenteras i vattenplanen ska i förlängningen föras vidare in i andra strategiska dokument som till exempel olika policyer samt översikts-, tillsyns och VA-planer.

Ansvaret för att verkställa vattenplanen med dess ställningstaganden åligger i första hand de fyra kommunerna kring Storsjön; Åre, Krokom, Östersund och Berg samt Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, men också Skogsstyrelsen, Trafikverket och näringslivet.

Vattenplanen publicerades i oktober 2016 och de fyra kommunerna, regionen och länsstyrelsen gör varje år en utvärdering av hur arbetet fortskrider utifrån överenskomna ställningstaganden.

Kompletterande underlag

Under vattenplanens framtagande har olika strömningsmodeller och andra underlag tagits fram. Underlagen återfinns i separata bilagor, för att begränsa vattenplanens storlek och göra den hanterbar. Vattenplanens kompletterande underlag hålls tillgängliga för de kommuner som deltagit i arbetet.

Vattenplan Storsjön

Vi behöver säkra den vattenresurs som Storsjön utgör, både på kort och lång sikt. Det är viktigt för att invånarna i kommunerna kring Storsjön ska ha tillgång till bra vatten och ha möjlighet att tillgodogöra sig de upplevelsevärden som miljön i och kring sjön erbjuder. Därför har denna vattenplan med ställningstaganden utvecklats i ett brett samarbete mellan kommunerna Berg, Krokom, Åre och Östersund samt Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Vattenplan för Storsjön Länk till annan webbplats.

Kontakt

Gunbritt Nilsson

Vattenhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss