Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Grön infrastruktur i Jämtlands län

Illustration Grön infrastruktur

Illustration: Tobias Flygar

Planeringsunderlag för naturvård i ett landskapsperspektiv

Länsstyrelsen i Jämtlands län har publicerat planeringsunderlag som visar var det finns koncentrationer av naturvärden i länet. Underlagen omfattar naturvärden kopplade till gräsmarker, våtmarker och skog som kan användas vid planering och prioritering av exempelvis naturvårdshänsyn och naturvårdsinsatser.

Planeringsunderlagen togs fram 2017/2018 inom arbetet med grön infrastruktur och kallas för värdetrakter. En värdetrakt är ett landskapsavsnitt med en högre koncentration av naturvärden än omgivande landskap. Värdetrakterna har ingen juridisk status, men utgör ett viktigt kunskapsunderlag för markägare, exploatörer, kommuner och myndigheter vid bedömning av naturhänsyn vid ändrad markanvändning, exploatering, infrastrukturplanering, fysisk planering och miljöprövning. Tänk på att höga naturvärden även kan finns utanför värdetrakter och att ny information kan ha tillkommit sedan värdetrakterna togs fram. Länsstyrelsen planerar att revidera värdetrakterna under kommande år.

Praktisk användning

Nedan anges några exempel på hur värdetrakterna kan användas i praktiskt arbete;

  • Skogsbolag och andra skogliga aktörer kan planera sina frivilliga avsättningar och naturvårdande skötselåtgärder till värdetrakter.
  • Markägare kan bedöma förekomst av ekologiskt viktiga livsmiljöer som gynnar fridlysta arter i samband med framtagande av skogsvårdsplaner, dikningsföretag och anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om bidrag för restaurering och skötsel av artrika gräsmarker.
  • Kommuner kan använda värdetrakterna vid miljöbedömningar och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar i översiktsplanering och detaljplanering.
  • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen använder värdetrakterna vid planering och prioritering av olika naturvårdande insatser, exempelvis frivilligt formellt skydd, naturvårdande skötsel och rådgivningsinsatser.

I Jämtlands län har arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur och publicering av värdetrakter tagit längre tid än i andra län. Anledningen är att Länsstyrelsen bedömde att det behövdes ett större förankrings- och kommunikationsarbete riktat till skogliga aktörer kring syfte och användning. Det finns i dagsläget ingen färdig regional handlingsplan för grön infrastruktur i Jämtlands län.

Kontakt

Malin Fuchs

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss