Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om medgivande att upplösa en samfällighetsförening.

En samfällighet är mark, rättigheter eller anläggningar som gemensamt tillhör flera fastighetsägare. Fastighetsägarna kan sköta om samfälligheten genom en samfällighetsförening, som registreras i lantmäteriets samfällighetsregister. Länsstyrelsen hjälper till och kan fatta beslut i frågor som handlar om styrelsen och utlysning av föreningsstämma.

Länsstyrelsen hjälper till i följande ärenden:

 • Beslutar att styrelsen ska ha fler ledamöter än vad som står i stadgarna.
 • Utser en eller flera ledamöter till styrelsen.
 • Utser en syssloman.
 • Beslutar vilket arvode sysslomannen ska få.
 • Utlyser föreningsstämma.
 • Avgör om föreningen kan upplösas.

Fler ledamöter i styrelsen

Om samfällighetens styrelsearbete inte fungerar tillfredsställande och det finns skäl att besluta om fler ledamöter än vad som står i stadgarna kan medlemmar ansöka om det hos Länsstyrelsen. Om vi beslutar att styrelsen ska ha fler ledamöter räknas det beslutet som en ändring i stadgarna.

Utse ledamöter till styrelsen

Ledamöter till styrelsen ska väljas under föreningsstämman. Om stämman inte kan välja tillräckligt många ledamöter kan Länsstyrelsen utse en ledamot. I särskilda fall kan vi utse flera ledamöter.

De ledamöter som Länsstyrelsen utser har rätt till arvode. Vi tar beslut om hur stort arvodet ska vara.

Om styrelsen inte är beslutsför

För att styrelsen ska kunna sköta föreningen och fatta beslut måste den vara beslutsför. Det innebär att det ska finnas tillräckligt många ledamöter i styrelsen. Hur många ledamöter som behövs för att styrelsen ska kunna fatta beslut står i stadgarna.

Om styrelsen inte är beslutsför, eller om föreningen helt saknar styrelse, kan Länsstyrelsen utse en syssloman. Sysslomannen ersätter i första hand den ledamot som saknas, och när det inte finns någon styrelse överhuvudtaget tar sysslomannen över allt styrelsearbete. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att styrelsen blir beslutsför.

Sysslomannen får ett arvode för sitt arbete. Länsstyrelsen beslutar vilket arvode sysslomannen ska få, men det är föreningen som betalar ut det.

 • Förklaring till varför ni behöver en syssloman.
 • Förslag på vem som ska bli syssloman och kontaktuppgifter till personen. Om ni inte har något förslag kommer Länsstyrelsen utse en syssloman.
 • Kontaktuppgifter till styrelsen, om det finns någon.
 • Kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser.
 • Bevittnad kopia av föreningens stadga.
 • Kopia av protokollet från den senaste föreningsstämman och det senaste konstituerande mötet.
 • Utdrag från Lantmäteriets register, på vad som finns registrerat om föreningen. Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret, skicka din förfrågan via e-post till sfr@lm.se

Om styrelsen inte kallar till föreningsstämma

Det är styrelsen som ska kalla till ordinarie föreningsstämma, och det är samfällighetsföreningens stadgar som bestämmer hur ofta ordinarie stämma ska hållas. Om styrelsen inte gör det kan du som medlem skicka in en ansökan om att Länsstyrelsen ska utlysa föreningsstämman.

Du behöver då bestämma datum, klockslag och lokal för föreningsstämman. Kolla i stadgarna hur långt i förväg stämman måste utlysas. Tänk även på att vi har en handläggningstid för anmälan, så du behöver lägga till minst fyra veckor extra.

 • Datum, klockslag och fullständig adress till lokalen där stämman ska vara.
 • Förslag på frågor som ska tas upp på stämman.
 • Kontaktuppgifter till styrelsen.
 • Information om när ordinarie stämma hölls senast.
 • Beskrivning av vad som har hänt och hur din kommunikation med styrelsen sett ut.
 • Bevittnade kopior av föreningens stadgar.
 • Om stadgarna säger att kallelsen ska skickas till alla medlemmar behöver du som ansöker meddela om du kan dela ut kallelserna. Om Länsstyrelsen ska skicka ut kallelserna behöver vi en aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. Vi kommer även ta betalt för porto.
 • Om stadgarna säger att kallelsen ska sättas upp på föreningens anslagstavlor behöver du som ansöker bekräfta att du kommer att göra detta. Vi behöver även information om antalet anslagstavlor.

Om du ansöker om kallelse till extra föreningsstämma ska du även skicka med:

 • Handlingar som visar att minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begärt extra föreningsstämma. Stadgarna kan säga att en mindre andel behövs, och då gäller det.

Upplösning av föreningen

En samfällighetsförening ska upplösas när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. För att samfälligheten helt ska upphöra krävs en förrättning av Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheten har rätt att förordna om upplösning av samfällighetsföreningen i vissa fall. Länsstyrelsen handlägger inte dessa ärenden.

Upplösning kan också ske om medlemmarna är eniga om att samfälligheten istället ska skötas genom delägarförvaltning. I detta fall krävs ett beslut från Länsstyrelsen om medgivande till upplösning, för att föreningsstämman ska få besluta om upplösning. När detta har gjorts så ska styrelsen anmäla beslutet till Lantmäteriet för registrering.

Samfällighetsföreningen får inte upplösas förrän alla skulder är betalda, eller att alla medel som föreningen är skyldig att betala är nedsatta hos Länsstyrelsen.

Frågan om upplösning av en samfällighetsförening kan exempelvis uppstå om kommunen tar över ansvaret för en vägsträcka som föreningen tidigare skött eller om en gemensamhetsanläggning (exempelvis centralantenn för TV och radio) inte längre fyller en funktion och inte har en väsentlig betydelse för de fastigheter som har del i anläggningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss