Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Hallands län Länk till annan webbplats.

Dammhaveri

Länsstyrelsen samordnar arbetet med höga flöden och dammhaveri. För att göra det tydligt har Länsstyrelserna i Hallands, Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Kalmar och Blekinge län tagit fram ett kunskapsunderlag.

Kunskapsunderlag för samordnad hantering av höga flöden och dammhaveri i södra Sverige Länk till annan webbplats.

Kunskapsunderlaget ska vara ett stöd vid översvämningar främst i vattendrag. Vattendrag i södra Sverige har identifierats som vid en översvämning leder till samhällsstörningar och kräver större samordning.

Halland drabbat av översvämningar

Med anledning av de kraftiga nederbördsmängder och höga flöden som drabbade Halland under februari 2020 gav MSB i uppdrag till Länsstyrelsen i Hallands län att genomföra en utredning enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.
Utredningen omfattar vattendragen Viskan, Ätran, Nissan och Lagan samt mindre vattendrag och sjöar i anslutning.

Utredning av översvämning enligt förordning om översvämningsrisker Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplaner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat Halmstads och Kungsbackas tätort som orter med betydande översvämningsrisk. Nya riskhanteringsplaner för att hantera översvämning de aktuella orterna har tagits fram. 

I denna planer sammanfattas de risker som identifierats, även mål och åtgärder för att motverka dessa risker föreslås. Till varje plan finns även miljökonsekvensbeskrivning samt mål- och åtgärdstabell. Till Kungsbackas plan finns även en kostnadsnyttoanalys.

Riskhanteringsplan för Halmstads tätort 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för Kungsbackas tätort 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Har du råd att ligga lågt?

Översvämningar skapar konsekvenser för enskilda hushåll och för samhället i stort. När klimatet förändras förväntas bland annat en ökad nederbörd och havsnivåhöjning utmed kusterna. Det förväntas dessutom inträffa fler extrema händelser i framtiden. Bor du låglänt eller nära vatten är det bra att ha en egen beredskap för översvämning. Förberedelser och beredskap lindrar konsekvenserna om vattnet börjar stiga.

Det finns en folder som förklarar vilket ansvar du har som fastighetsägare, vilket ansvar kommunen har och även staten. I foldern finns även tips på hur du kan förbereda dig och förebygga om du bor i ett område som drabbas av översvämningar.

Ligger du lågt? Till dig som är fastighetsägare Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss