Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skydd mot olyckor

Det är oftast kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Länsstyrelsen kan vid behov hjälpa till att avgöra vem som ska leda en räddningsinsats om den berör flera kommuner. I undantagsfall kan en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.

Målet med räddningstjänstinsatser är att färre ska dö eller skadas och att mindre ska förstöras.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun

I första hand är det kommunen som ansvarar för räddningstjänsten. Men i vissa fall bär staten ansvaret. Staten ansvarar för räddningstjänsten vid

  • fjällräddning
  • flygräddning
  • sjöräddning
  • miljöräddningstjänst till sjöss i Vänern, Vättern och Mälaren
  • sjöterritorier till havs
  • efterforskning av försvunna personer
  • utsläpp av radioaktiva ämnen.

Berör en räddningsinsats ett större område än inom en kommun ska Länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt detta. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Vid en omfattande räddningsinsats får en länsstyrelse som är civilområdesansvarig ta över ansvaret för räddningstjänsten i den eller de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatsen även innefattar statlig räddningstjänst ska den övertagande länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. Länsstyrelsen ska ha en planläggning för detta.

Farlig verksamhet

Länsstyrelsen fattar beslut om så kallad farlig verksamhet. Farlig verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarlig skada på människa eller miljö. Vad som enligt lag räknas som farlig verksamhet regleras i lagen om skydd mot olyckor.

Den som äger eller är verksamhetsutövare vid en anläggning som omfattas av lagen har bland annat skyldighet att:

  • i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
  • vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Kommunen ansvarar för tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsyn, rådgivning och stöd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn över kommunernas räddningstjänster. MSB ansvarar också för rådgivning och stöd till räddningstjänsten. Länsstyrelsen roll är att stödja MSB, bland annat genom att bidra med det lokala perspektivet.

Riskanalys av farligt gods i Halland

Läs mer om regionala planer och analyser i Hallands län.

Riskanalys av farligt gods i Hallands län Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud

Det är kommunen som, efter samråd med räddningstjänsten, fattar beslut om eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda, kan Länsstyrelsen istället fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Länsstyrelsen har en karttjänst där du kan se vilka eldningsförbud som gäller.

Länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning som ger stöd vid bedömning och beslut om eldningsförbud. Vägledningen kompletteras med ett informationspaket som ger stöd i kommunikationen kring eldningsförbud.

MSBs vägledning om eldningsförbud Länk till annan webbplats.

MSBs informationspaket om eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Kontakt

Helen Stened

Brandingenjör

Daniel Csaki

Samordnare kärnenergiberedskap

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss