Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete. Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet måste vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907). Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

I praktiken innebär det att vi:

  • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
  • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
  • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
  • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
  • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
  • följer gällande miljölagstiftning och andra krav

Miljöpolicy för Länsstyrelsen i Hallands län Pdf, 32.6 kB.

Vi arbetar för ett hållbart Halland

Länsstyrelsen i Halland arbetar för en hållbar utveckling i länet. Vi förmedlar kunskap och samverkar med andra för att påverka utvecklingen.

Vi är en Kranmärkt arbetsplats. Kranmärkning innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser och utbildningar är fria från flaskvatten. Därmed behövs varken transporter eller förpackningar som genererar koldioxidutsläpp och avfall. Mer om Kranmärkt på Svenskt vatten Länk till annan webbplats..

Kontakt