Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete. Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet måste vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907). Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

I praktiken innebär det att vi:

  • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
  • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
  • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
  • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
  • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
  • följer gällande miljölagstiftning och andra krav

Miljöpolicy för Länsstyrelsen i Hallands län Pdf, 32.6 kB.

Vi arbetar för ett hållbart Halland

Länsstyrelsen i Halland arbetar för en hållbar utveckling i länet. Vi förmedlar kunskap och samverkar med andra för att påverka utvecklingen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss