Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

De 17 globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

 • utrota fattigdom och hunger överallt
 • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
 • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
 • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

 • främja arbetet med Agenda 2030
 • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
 • redovisa utvecklingen till regeringen.

Hallands resa mot Agenda 2030

Nu görs en kraftsamling för att nå en hållbar utveckling i Halland. Satsningen görs av Hallands kommuner, Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län. Detta är en gemensam resa mot Agenda 2030 och de globala målen. Här ges tillfälle att byta erfarenheter och identifiera områden att utveckla tillsammans i det fortsatta arbetet. Detta bland annat genom en årlig konferens.

I maj 2023 stod Kungsbacka värd för en första konferens med tema Hallands resa mot Agenda 2030. Konferensen mottogs väl av deltagarna som uttryckte att det var en inspirerande dag med bra talare och bra mix på ämnen. Tanken är att alla kommuner fram till år 2030 ska stå värd för en konferens i utvecklingsresan. Nästa hållbarhetskonferens är planerad att äga rum i Falkenberg våren 2024.

Under 2022 skedde flera dialoger kring Hallands hållbarhetsutmaningar. Detta landade i två initiativ vilka resulterat i att Länsstyrelsen i Halland nu skickar ut nyhetsbrev kring energi och klimat samt driver ett främjande arbete för psykisk hälsa.

Länsstyrelsen främjar arbetet i länet

Länsstyrelsen främjar arbetet med Agenda 2030 i länet på olika sätt, exempelvis:

 • Ökar kunskap och driver engagemang i frågorna.
 • Hållbarhetsdagen i Varberg den 16 november med temat klimat och jämställdhet.
 • Miljömålskonferens i januari 2024 med temat biologisk mångfald.
 • Halland ingår i piloten ”Regional samordning barn och unga” med fokus att främja barn och ungas psykiska hälsa för att fler ska klara skolan.

Halländska hållbarhetsdilemman

Länsstyrelsen har en central roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att väga samman olika perspektiv, samordna samt underlätta och driva på omställningen.

Med utgångspunkt i detta har vi sammanställt tre halländska hållbarhetsdilemman, där det framgår hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet möts och samspelar med varandra. Syftet är att introducera ett tankesätt och ge grundläggande kunskapsunderlag, som underlättar att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor utifrån olika perspektiv. På så sätt vill vi bidra till bättre förutsättningar för arbetet med regional tillväxt som leder till en hållbar och konkurrenskraftig region.

Rapporten är uppdelat i tre hållbarhetsdilemman.

 • Hur bygger vi?
 • Hur reser vi?
 • Hur konsumerar vi?

Rapporten "Halländska hållbarhetsdilemman" Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss