Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

De 17 globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Principer för genomförandet av Agenda 2030

Agendan är universell

Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Målen är integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Ingen ska lämnas utanför

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen Länk till annan webbplats.

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.

Hallands resa mot Agenda 2030

Nu görs en kraftsamling för att nå en hållbar utveckling i Halland. Detta bland annat genom en årlig konferens. Satsningen görs av kommunerna i Halland, Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län. Detta är en gemensam resa mot Agenda 2030 och de globala målen. Här ges tillfälle att byta erfarenheter och identifiera områden att utveckla tillsammans i det fortsatta arbetet.

Halländska hållbarhetsdilemman

Länsstyrelsen har en central roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vårt uppdrag är att väga samman olika perspektiv, samordna samt underlätta och driva på omställningen.

Med utgångspunkt i detta har vi sammanställt tre halländska hållbarhetsdilemman, där det framgår hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet möts och samspelar med varandra. Syftet är att introducera ett tankesätt och ge grundläggande kunskapsunderlag, som underlättar att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor utifrån olika perspektiv. På så sätt vill vi bidra till bättre förutsättningar för arbetet med regional tillväxt som leder till en hållbar och konkurrenskraftig region.

Rapporten är uppdelat i tre hållbarhetsdilemman.

  • Hur bygger vi?
  • Hur reser vi?
  • Hur konsumerar vi?

Ta del av hela rapporten i vårt rapportarkiv Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)