Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Aktuella upphandlingar

Aktuella upphandlingar på portalen Mercell TendSign Länk till annan webbplats.

I portalen finns möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid elektroniskt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är relativt begränsade.

​Tänk på följande vid anbudslämnande i en offentlig upphandling

Läs igenom förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

  • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?
  • Stäm av mot kraven. Ställ frågor under "frågor och svar" i upphandlingsverktyget Tendsign.

Rätt kvalitet

Ligg på den nivå som anges i förfrågningsunderlaget. Undvik att över- eller underofferera. Så nära kraven som möjligt på den godkända sidan. För låga prestationer kan medföra att anbudet inte tas upp, för höga att det är för dyrt.

Följ instruktionerna i förfrågningsunderlaget

Använd de formulär/blanketter som köparen eventuellt bifogar och vill ha ifyllda. Hitta inte på några extra "finesser".

Viktigt att anbudet kommer fram i rätt tid

För sent inkommit anbud får ej tas upp till prövning.

Påpeka oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget

Ta genast kontakt med handläggaren för upphandlingen. Detta är mycket viktigt! Om synpunkter anmärks i tid kan det göras förtydliganden eller rättelser.

Här kan du läsa mer om ramavtal, anbud och de krav som ställs på dig som anbudsgivare.

Ett ramavtal är ett avtal där man har kommit överens om villkor som senare kommer att gälla för en viss vara eller tjänst.

Om ramavtal, Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Ett ramavtal får maximalt gälla i fyra år. Endast vid särskilda fall får ett ramavtal gälla under längre period.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav.

Anbud lämnas via upphandlingsportalen Mercell TendSign.

Aktuella upphandlingar, webbportalen Opic.com Länk till annan webbplats.

Att delta i en upphandling och lämna anbud behöver inte vara så krångligt som det kan se ut vid första anblick. Här finns tips och råd för dig som vill lämna anbud.

Tio tips till anbudslämnare

I underlagen begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att läsa igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

I upphandlingssystemet finns en frågor och svarsfunktion. Det går också att ringa, vi lägger ut din fråga anonymt med svar i systemet så att alla som hämtat underlaget får tillgång till informationen.

Även om vi känner till dig som leverantör kan vi endast utgå från de svar du lämnat i anbudet.

Det är viktigt att du kan leva upp till alla angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Det är möjligt att inleda ett samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör.

Det viktigaste rådet vi kan ge är att du bör kontrollera noga så att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i förfrågningsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss små möjligheter att be dig komplettera i efterhand.

Det är viktigt att du lämnar in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi prövar inte anbud som lämnats in försent.

I förfrågningsunderlaget står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

Efter att anbuden har utvärderats kommer vi skicka ut ett tilldelningsbeslut. I beslutet kommer det framgå hur utvärderingen gått till samt vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen.

Det är viktigt för oss att följa marknadens utveckling. Du kan höra av dig till oss om du har frågor eller vill dela med dig av dina tankar.

Skicka e-post till upphandlingsfunktionen på Länsstyrelsen

Nej, det finns inget krav att man alltid måste välja lägst pris. Länsstyrelsen kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”, då utvärderas fler aspekter än pris.

Har du frågor om upphandlingar kan du kontakta upphandling.halland@lansstyrelsen.se. Det finns även möjlighet att boka ett möte med en upphandlare.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två:

  • krav på leverantören
  • krav på det som ska levereras

Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

Ja, Länsstyrelsen arbetar aktivt med hållbarhetskrav i upphandling.

I Lagen om offentlig upphandling framgår det att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Länsstyrelsen kan däremot skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud.

Kontakt

Mathilda Lilja

Upphandlare

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss