Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Ansök om LOVA-bidrag

Du ansöker om bidrag i vår e-tjänst. Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet ”Hur ansöker jag om LOVA-bidrag?” innan du börjar göra ansökan i e-tjänsten. Du kan vända dig direkt till Länsstyrelsen för råd och tips om din ansökan.

Hur ansöker jag om LOVA-bidrag? (pdf) Pdf, 221.6 kB.

Del- och slutrapportera

Du slutrapporterar lokala vattenvårdsprojekt genom att fylla i en blankett för slutrapportering inom den inriktning som passar för ditt projekt. Skicka in slutrapporten till Länsstyrelsen.

Slutrapportera projekt inom Åtgärdssamordning Pdf, 27.5 MB.

Slutrapportera projekt inom Förlorade fiskeredskap Pdf, 27.8 MB.

Slutrapportera projekt inom Fritidsbåtar Pdf, 4.6 MB.

Slutrapportera projekt inom Övergödning Pdf, 29.4 MB.

Slutrapportera projekt inom Andra åtgärder Pdf, 2.8 MB.

Du ska också delrapportera lokala vattenvårdsprojekt. Delrapportering gör du enligt de datum som står i beslutet om LOVA-bidrag.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för ansökan om LOVA-bidrag är den 31 januari 2024. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till din kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan du få stöd för?

Åtgärder som bidrar till:

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få stöd:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden. 

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-stöd, hör av dig till Länsstyrelsen.

Vad kan du inte få stöd för?

 • Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats. Det kan inte heller lämnas till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.
 • LOVA-stöd kan inte ges om man redan har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.
 • Rena kommunikationsprojekt kan inte få LOVA-stöd.
 • Utbildning av kommunal personal är inte stödberättigat om utbildningen inte ingår som en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Hur mycket stöd kan du få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med stöd som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Detta kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Projektkatalog LOVA på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vi har i år fattat beslut om att dela ut stödet till ett antal projekt som ska gynna tillståndet i våra vatten:

 • TURs vattenråd har fått bidrag för att samverka om vattenfrågor kring infrastruktur tillsammans med trafikverket och andra vattenråd

 • Ätrans vattenråd har fått bidrag för att genomföra en förstudie för Högvadsån. En biotopkartering kommer ligga som grund för projektet och kommer nyttjas till vattenrådets och Länsstyrelsens fortsatta vattenarbete i ån.

 • Viskans vattenråd har fått medel för att genomföra åtgärder i Veselångens avrinningsområde med koppling till övergödning.

 • RISE har sökt och fått bidrag för att genomföra en kartlägging och förstudie kring möjligheten att producera biokol av VA-slam som kan nyttjas som gödsel på åkermark

 • Sannarpsåns ekonomiska förening har beviljats bidrag för att genomföra flera vattenvårdsåtgärder inom avrinningsområdet kopplat till övergödning och flödesutjämning.

 • Hushållningssällskapet har fått bidrag till att strukturkalka åkermark i syfte att minska näringsläckage.

 • Falkenbergs kommun har beviljats medel för att utreda och utvärdera mockningsmaskiners effektivitet och tillsammans med två andra kommuner se på nya lösningar för att motverka näringsläckage från hästgårdar.

LOVA-bidraget finansieras av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens satsning på åtgärder för en förbättrad miljö i sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är avsedd för att stödja åtgärdsarbeten på lokal nivå.

Kontakt