Ansök om att bilda eller ombilda fiskevårdsområde

Frågor och svar

Ansökan ska normalt göras av den som äger fisket, men kan också göras av en kommun. Om en ägare ansöker ska hen uppge sin fastighetsbeteckning. Observera att en fiskevårdsförening normalt inte är delägare i fiske och därför inte formellt kan stå som sökande.

Ligger fisket som ska ingå i fiskevårdsområdet i flera län ska du skicka frågan om bildande/ombildande till Länsstyrelsen i det län där huvuddelen av de ingående fastigheternas vattenareal är belägen.

Länsstyrelsen får besluta att bilda ett fiskevårdsområde utan föregående förrättning om delägarna av fisket är ense om detta eller om förrättning annars inte anses nödvändig. I sådant fall ska fiskerättsförteckning bifogas i ansökan. De fiskerättsägare som biträder ansökningen ska skriftligen bekräfta detta, lämpligen genom påskrift på teckningslista som sedan bifogas i ansökan. Fiskerättsägarna ska även bekräfta att de biträder förslaget till stadgar. 

Fiskerättsägarna ska bekräfta att de biträder förslaget till stadgar. Om fastighet innehas med samäganderätt eller ägs av dödsbo ska förklaringen avges antingen av samtliga samägare respektive dödsbodelägare eller av ombud med fullmakt från dessa.

Juridiska personer företräds av behörig firmatecknare eller befullmäktigat ombud.
Fullmakter, teckningslistor samt registreringsbevis av vilken behörig firmatecknare framgår ska bifogas ansökningen.

Exempel på syfte kan vara att man önskar att samordna fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Ett annat syfte är att upplåta fiskerätt till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Förrättningsperson bör vara lantmätare, men kan också vara fiskerikonsulent eller annan som Länsstyrelsen bedömer har relevant kunskap och erfarenhet samt i övrigt är lämplig för uppdraget.

Förrättningskostnaderna betalas i förskott av sökanden. Kostnader som inte täcks av allmänna medel fördelas slutligen mellan delägarna efter vad som är skäligt.

Bildas/ombildas inte något fiskevårdsområde, ska kostnaderna betalas av sökanden eller fördelas mellan sökandena, om inte särskilda omständigheter gör att betalningsskyldigheten fördelas mellan ägarna av fisket eller vissa av dem.

Det finns bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

Om fiskevårdsbidrag

Ansökan avser  * (obligatorisk)
Ansökan avser


Ska bildandet ske med eller utan förrättning * (obligatorisk)
Ska bildandet ske med eller utan förrättningDu anger det allmänt vedertagna namnet för hela sjön eller vattendraget.


Ansökan avser
Ansökan avser


Uppge vilket fiske som inte ska ingå

Uppge vilket fiske som ska ingå

Exempel på olika syften kan du läsa i avsnittet frågor och svar som ligger ovanför formuläret
Har samråd ägt rum med Länsstyrelsens fiskekonsulent? * (obligatorisk)
Har samråd ägt rum med Länsstyrelsens fiskekonsulent?Ange namn, adress och telefon till personen som föreslås. Behöver bara anges om förrättning ska hållas.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram normalstadgar som kan anpassas efter de olika områdenas önskemål. Stadgarna kan fås hos Länsstyrelsen.Om du är ägare till fiske ska du uppge din fastighetsbeteckningKontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss