Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Ansök om ändring av byggnadsminne

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på "Skicka" längst ner

Fastighetsägare eller ombud genom fullmakt
Fastighetsägare eller ombud genom fullmakt
Förslag på antikvarisk expert

Till antikvarisk expert

Kortfattad beskrivning av önskad åtgärd

Kortfattad motivering till varför åtgärden önskas


Bifogade handlingar omfattar:
Bifogade handlingar omfattar:
Bilagor kan inte bifogas formuläret och behöver istället skickas in separat. Bilagor skickas till: gotland@lansstyrelsen.se. Hänvisa i brevet till objektets namn.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

 1. Tidigt samråd. Du, som fastighetsägare till ett byggnadsminne, planerar en åtgärd och tar kontakt med Länsstyrelsen för att samråda. Varför vill du göra åtgärden? Hur kan den göras med hänsyn till de kulturhistoriska värdena? Kräver den tillstånd? Vilka experter behöver ta fram underlag för ansökan eller medverka i projektet? Vilka handlingar ska bifogas ansökan? Ibland kan ett samråd på plats behövas.
 2. Tillståndsansökan. Om åtgärden bedömts som tillståndspliktig ska en tillståndsansökan skickas in till Länsstyrelsen. Ansökan görs på nedanstående formulär. Det är viktigt att du motiverar varför du vill göra åtgärden! Länsstyrelsen kan endast bevilja tillstånd om det finns särskilda skäl för ändringen. Till ansökan ska fogas bilagor som beskriver nuläget och den önskade åtgärden (material och metoder). Kom ihåg att vissa ändringar även kräver bygglov från kommunen!
 3. Handläggning. Länsstyrelsen tar emot ansökan och begär vid behov in kompletterande handlingar. Då ansökan är komplett börjar handläggningen. Handläggningstiden varierar beroende på åtgärdens omfattning och art. Beräknad handläggningstid är i normalfallet minst tre månader.
 4. Beslut. Länsstyrelsen fattar beslut och skickar detta till dig och Riksantikvarieämbetet, som båda kan överklaga beslutet. Överklagandetiden är tre veckor från det att beslutet mottagits. Sedan vinner beslutet laga kraft och åtgärden kan påbörjas. När Länsstyrelsen tillåter en åtgärd så görs det alltid på vissa villkor. Dessa villkor finns listade i beslutet och ska följas
 5. Antikvarisk medverkan. Ett vanligt villkor är att projektet ska följas av en antikvarisk expert för rådgivning och dokumentation. Den antikvariska experten bör kontaktas i god tid innan arbetet startar och kallas till alla byggmöten. Om nya omständigheter uppstår, i förhållande till det som angivits i tillståndsansökan, måste Länsstyrelsen kontaktas för samråd eller en förnyad tillståndsprövning
 6. Slutbesiktning. Ett annat vanligt villkor är att ändringen ska dokumenteras i en rapport. Den görs normalt av den medverkande antikvarien sedan åtgärden färdigställts. Länsstyrelsen kan slutbesiktiga genom att granska rapporten, eller genom ett platsbesök. Efter slutbesiktning sammanställs ett yttrande av Länsstyrelsen där arbetet godkänns med eller utan anmärkningar. Om Länsstyrelsen ser stora avvikelser från ansökan eller brister som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt, så kan du som fastighetsägare föreläggas att vidta rättelse.

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss