Kulturmiljö på Gotland

Gotlands län kan tyckas överblickbart och lättarbetat men Gotlands ålderdomliga landskap, välbevarade bebyggelse och fornlämningstäta marker gör kulturarvet exceptionellt rikt. För att kunna ha ett medvetet förhållningssätt till arbetet med länets kulturmiljöer har länsstyrelsen tagit fram en kulturmiljöprofil och en kulturmiljöstrategi.

Kulturmiljöprofil

Kulturmiljöprofilen tog länsstyrelsen fram i bred regional samverkan under åren 2014 och 2015. Kulturmiljöprofilen innehåller tolv olika kulturspår som beskriver Gotland i stort. Dessa är:

 • Mötesplats i Östersjön från forntid till idag
 • Välbevarat historiskt jordbrukslandskap
 • Fornlämningstätt och fyndrikt
 • 100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner
 • Världsarvsstaden Visby med tusenårigt tidslager
 • Småskalig industri med fokus på kalk- och sandstensbrytning
 • Fiskelägen och hamnar
 • Försvarshistoria mitt i Östersjön
 • Det gotländska ljuset – konstnärernas, sommargotlänningarnas och turisternas
  favoritö
 • Små landsbygdsnära tätorter och 92 socknar
 • Trädgårdsstaden Visby och det gröna kulturarvet
 • Mångfaldens ö genom historien

Kulturmiljöstrategi

I samband med framtagandet av kulturmiljöprofilen tog länsstyrelsen även fram en kulturmiljöstrategi som ska ses som ett övergripande inriktningsdokument för hur länsstyrelsen vill ta sig an de kommande årens kulturmiljöarbete i syfte att bidra till ett hållbart samhälle på Gotland.

Länsstyrelsens regionala mål är:

 • Få mer balans mellan att bevara, använda och utveckla öns kulturmiljöer samt i större utsträckning synliggöra sambanden mellan dessa aspekter
 • Gå från enskilda intressen till mer allmänna och breda gotländska intressen
 • Stimulera en ökad samverkan och samfinansiering mellan olika aktörer på Gotland
 • Oftare lyfta fram tvärperspektiv som kön, etnicitet, barn och tillgänglighet kopplat till kulturmiljöarbetet på Gotland
 • Integrera kulturmiljöperspektivet ännu mer i andra samhällsprocesser på Gotland

Till grund för strategin ligger förutom kulturmiljöprofilen de nationella målen med kulturmiljöarbetet, framtagna av Riksantikvarieämbetet.

Arkeologiskt handlingsprogram

Länsstyrelsen har sedan 2023 ett arkeologiskt handlingsprogram. Programmet gäller fram till 2026 och syftar till att arbeta strategiskt med arkeologin i länet.

Programmet innehåller tio fokusområden:

 • Tillgängliga resultat
 • Samhällsbyggnad
 • Samhällsrelevans
 • Kunskapsbehov
 • Ambitionsnivåer
 • Vetenskaplighet
 • Kunskapsuppbyggnad
 • Brottsförebyggande
 • Marinarkeologi
 • Förenkla för företag

Arkeologiskt handlingsprogram Pdf, 32.6 MB.

Till programmet hör också en bilaga i form av en kunskapsöversikt. Denna är i dagsläget inte tillgänglighetsanpassad för webb, men kommer att läggas ut under året.

Länsfakta kulturmiljö

2017-12-31

Kulturmiljö på Gotland

Objekt

Antal

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina)

13 267

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen

382

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen

99

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal

60

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha)

38 252

Kulturreservat, antal

1

Kulturreservat, yta (ha)

30

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%)

100

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss