Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Svar: Bäst information hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Här finns informationsmaterial och ansökningsformulär.

När det gäller en vårdåtgärd, behöver du ha ett åtgärdsförslag – ibland framtaget av antikvarie, ifyllt ansökningsformulär samt två kostnadsberäkningar/offert för restaureringsarbetena samt en offert från antikvarisk medverkande som ska följa processen.

Svar: vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fornlämningar och kulturlandskap samt information och tillgängliggörande av dessa. Åtgärder som har publik inriktning samt på skyddad bebyggelse (byggnadsminnen) eller inom riksintresse för kulturmiljövård prioriteras.

Svar: Det går inte att svara generellt, utan beror på typ av objekt, insats och kostnad samt varierar med det årliga anslaget länsstyrelsen har att fördela. För vårdinsatser på fornlämningar kan man få bidrag till hela kostnaden, men till bebyggelse och kulturlandskap beräknas bidraget efter hur stora de kulturhistoriskt motiverade merkostnaderna är.

Svar: I vissa fall kan det vara möjligt att få bidrag för antikvariska merkostnader för att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller byggnadsdel. Normalt underhåll, inredning eller modernisering eller rivning är inte bidragsberättigat. Rekonstruktion av byggnader där förfallet har gått för långt (ruiner) har vi sällan möjlighet att lämna bidrag till. Skyddade (byggnadsminnesförklarade) byggnader eller objekt inom riksintresse för kulturmiljövård prioriteras.

Svar: Omkring 8 miljoner kr.

Svar: Till byggnadsvård fördelas ca 4 miljoner medan arkeologi och forn- och landskapsvård delar lika på ca 3 miljoner. Resterande går till kunskapsunderlag, information eller mer övergripande projekt.

Svar: Staten genom länsstyrelsen ska i regel ta fram medel för att vårda fornlämningar samt prioriterar om vårdinsatser krävs.

Svar: Nej, tyvärr. Bidraget för vård av hägnader i odlingslandskapet finns inte kvar för närvarande.

Svar: Nej, tyvärr. Generell historisk information är inte möjligt att lämna bidrag till.

Svar: Det kan finnas möjlighet beroende på inriktning, målgrupper etc. Evenemanget ska ha inriktning på kulturarv.

Svar: Länsstyrelsen har i samverkan med Gotlands kulturmiljöaktörer tagit fram en strategi för hur vi ska prioritera fördelningen av kulturmiljövårdsanslaget åren 2016–2018.

Svar: Kulturmiljöprofilen är ett försök att beskriva Gotlands särart och Gotlands identitet utifrån kulturmiljöer och kulturarv. I profilen beskrivs Gotlands kulturarv i tolv temaområden.

Svar: Om ditt objekt/projekt stämmer in i ett eller flera av kulturmiljöprofilens tolv temaområden kan du ha möjlighet att få bidrag.

Svar: Om ditt objekt/projekt stämmer in i ett eller flera av kulturmiljöprofilens tolv temaområden kan du ha möjlighet att få bidrag.

Svar: Checklistan är ett sätt för oss att bedöma hur väl ansökan/projektet uppfyller de nationella kulturpolitiska målen. Vi är medvetna om att vissa frågor inte kan tyckas passa in på ditt projekt. Omvänt kan frågorna ge dig uppslag att tänka bredare och på så sätt nå fler grupper och samtidigt få större chans att få bidrag.

Svar: Utöver att bedriva god kulturmiljövård där kulturarvet vårdas, används och utvecklas, arbetar länsstyrelsen för att uppnå fler mål för en hållbar utveckling av hela samhället. Om ett kulturmiljöprojekt kan uppnå fler samhällsmål, "ringar på vattnet", så är det meriterande inför beslut om bidrag. Vi vill också verka för att kulturmiljöaktörerna tänker brett, för bästa spridning och största kulturnytta.

Svar: Skälet till avslag varierar från fall till fall, beroende på objektet och åtgärden. Generellt kan sägas att ju fler som får glädje av bidraget, desto större chanser att bidrag beviljas. Publika projekt prioriteras.

Svar: Vi bereder och prioriterar mellan årets samtliga ansökningar innan beslut fattas eller besked kan ges. För att hinna med detta, behöver vi ha in ansökningarna senast 31/10 för att kunna fatta beslut i februari-mars året därpå.

Svar: Av rättviseskäl gentemot andra sökande har vi inte möjlighet att lämna förhandsbesked. Om det finns särskilda skäl att starta projektet tidigare än vi har möjlighet att fatta beslut, vill vi att du tydligt beskriver och motiverar det. På vissa kan du få starta projektet "på egen risk", det vill säga utan garantier att du ska få bidrag, men ändå stå kvar med din ansökan.

Svar: Nej. Beslut eller besked om bidrag ska ha fattats innan du kan sätta igång.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss