Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Skicka in din intresseanmälan via e-post till gotland@lansstyrelsen.se

eller via post till:

Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbudsförfrågan återfinns nedan gällande arkeologisk utredning inom del av fastigheten Visby Visborg 1:9. Dokumenten består av anbudsförfrågan/-inbjudan samt 6 bilagor till denna. Sista dag för att lämna anbud är 14 oktober 2020. Instruktioner återfinns i dokumentet "anbudsinbjudan".

Länsstyrelsen har mottagit en fråga i samband med anbudsförfarandet. Svar på denna publiceras här.

Fråga:

En fråga inför utredningen på Visborg som är på upphandling. Det är om man kan få ett bättre underlag, koordinater eller hjälp med utsättning av mark som ska undantas på grund av fridlysta växter?

Svar:

En del av förutsättningarna som anges i anbudsförfrågan är att Region Gotland samråder om dessa delar, och att undersökaren tar kontakt med Region Gotland för detaljplanering (se vidare 1.4 i anbudsförfrågan). Länsstyrelsen har kontaktat Region Gotland som meddelat att de kan vara behjälpliga med att sätta ut de markeringar som behövs.

 

AnbudsinbjudanPDF

Bilaga 1PDF

Bilaga 2PDF

Bilaga 3PDF

Bilaga 4PDF

Bilaga 5PDF

Bilaga 6PDF

Kontakt