Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Friluftsliv i sjöar och vattendrag

På Gotland finns bra fiskemöjligheter och fina sjöar och vattendrag att upptäcka med båt eller kanot. Men ön är också skyddsområde för vår inhemska flodkräfta, vilket innebär att du måste desinficera din utrustning innan användning för att inte riskera att sprida kräftpest.

Flodkräftan har troligen funnits i svenska sötvatten i cirka 10000 år, men bedöms nu som akut hotad. Det största hotet mot flodkräftan är kräftpesten och förekomsten av den invasiva arten signalkräfta. 

På Gotland har flodkräftan goda förutsättningar att klara sig, förutsatt att vi alla hjälps åt att hålla kräftpesten, och signalkräftor som ofta är spridare av sjukdomen, borta från våra sjöar och vattendrag. Sedan 2007 är hela Gotlands län skyddsområde för flodkräfta. Det innebär bland annat att du måste desinficera din båt, kajak, kanot eller annat flytetyg innan användning i våra sötvatten om den tidigare har använts i sjöar eller vattendrag utanför Gotlands län. Detsamma gäller för fiskeredskap.

Så här desinficerar du

På Gotland finns det idag möjlighet att få sin utrustning desinficerad vid Lojstasjöarna som ligger drygt fyra mil söder om Visby, se länk till Länsstyrelsens Gotlandskarta nedan. Du kan zooma ut i kartan för att få en bättre överblick var på Gotland platsen ligger.

Länsstyrelsens Gotlandskarta Desinficeringsplats Lojsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du når dem som sköter desinficeringen på telefon 070-680 83 58 och 070-345 34 31. Ring alltid i god tid innan du vill desinficera för att bestämma exakt plats och tid. Desinficeringen är kostnadsfri. För följande sjöar ska den utföras av personalen som du når via ovan angivna telefonnummer: Asträsk, Bjärsträsk, Broträsk, Fridträsk, Hagebyträsk, Liffrideträsk, Rammträsk, Sigvaldeträsk.

Efter utförd desinficering får du ett intyg på att din utrustning är sanerad. Intyget gäller så länge din utrustning är kvar på Gotland. Om du transporterar den från Gotland så måste den desinficeras igen nästa gång du kommer hit och vill använda den i sjöar eller vattendrag. Om du bara använder utrustningen i havet så behöver du inte desinficera den.

Om du inte har möjlighet att besöka desinficeringsstationen vid Lojsta och inte ska använda din utrustning i sjöarna därikring så måste du desinficera själv på följande sätt:

 • Rengör utrustningen. Smuts och lera kan hålla fukt vilket gör att smittan kan finnas kvar efter desinficeringen.
 • Se till att allt vatten är uttömt och att utrustningen är torr.
 • Tvätta/spraya eller sänk ned mindre redskap i en blandning av tre delar T-röd och en del vatten. Låt medlet verka i minst 20 minuter.
 • Spraya båtar, kanoter och kajaker med t-röd alternativt tvätta dem med en trasa som är indränkt i t-röd.
 • Mindre föremål kan kokas under lock i minst 5 minuter.

Instruktionsfilm om hur du tvättar din utrustning

Observera att du inte får utföra tvätt av din utrustning inom de vattenskyddsområden som finns på Gotland. Det gäller exempelvis Tingstäde träsk och Bäste träsk.

Vattenskyddsområdenas utbredning (Gotland.se) Länk till annan webbplats.

Båtar med dubbla skrov

Båtar med dubbla skrov som inte kan tömmas på allt vatten får inte användas i sjöar eller vattendrag på Gotland på grund av risken att smitta kan finnas kvar.

Mer information om flodkräfta och kräftpest

Fiske på Gotland

Outdoor pursuits in lakes and waterways

Gotland offers many attractive waters for fishing as well as beautiful lakes and waterways to explore by boat or canoe. However, the island is also a protected area for Sweden’s endemic noble crayfish, which means that you must disinfect your equipment before use so as not to risk spreading crayfish plague.

The noble crayfish has probably been found in Swedish freshwaters for about 10,000 years but is now considered critically endangered. The greatest threats to noble crayfish are crayfish plague and the presence of signal crayfish, an invasive species.

On Gotland, noble crayfish are well positioned to survive, provided that we all help keep crayfish plague – as well as signal crayfish, which are often carriers of the disease – away from our lakes and waterways. Since 2007, the whole of Gotland County has been a protected area for noble crayfish. This means, among other things, that you must disinfect your boat, kayak, canoe or other watercraft before use in our freshwaters if it has previously been used in lakes or waterways outside Gotland County. The same applies to fishing tackle.

How to disinfect

On Gotland, you can now have your equipment disinfected at Lojsta Lakes (Lojstasjöarna), which are a little over forty kilometres south of Visby – see the link to the County Administrative Board’s map of Gotland below. You can zoom out the map to get a better idea of where on Gotland they are located.

You can reach the personnel in charge of disinfection by calling 070-680 83 58 or 070-345 34 31. Always call well in advance of when you want to disinfect to agree on the exact time and place. Disinfection is free of charge and for the lakes listed below it must be performed by the personnel who you can reach at the phone numbers listed above. The lakes are: Asträsk, Bjärsträsk, Broträsk, Fridträsk, Hagebyträsk, Liffrideträsk, Rammträsk, Sigvaldeträsk.

Following disinfection, you will be issued with a certificate that your equipment has been sanitised. The certificate is valid as long as your equipment remains on Gotland. If you transport your equipment from Gotland, it must be disinfected the next time you return and want to use it in lakes or waterways. If you only use your equipment in the sea, it need not be disinfected.

If you are unable to visit the disinfection station at Lojsta and are not planning to use your equipment in the surrounding lakes, you must disinfect it yourself as follows:

 • Clean your equipment. Dirt and mud can hold moisture, which means that any infestation can remain after disinfection.
 • Ensure that all water is emptied and that the equipment is dry.
 • Wash/spray your equipment with, or immerse smaller items in, a mixture of three parts methylated spirits (at least 95%, such as T-röd) and one part water. Wait at least 20 minutes.
 • Spray boats, canoes and kayaks with methylated spirits (at least 95%, such as T-röd) or wash them with a cloth soaked in the same.
 • Smaller items can be boiled in a covered pot for at least 5 minutes.

 

NB: You are not allowed to wash your equipment within the water protection areas found on Gotland. These include, for example, Tingstäde träsk and Bäste träsk. You can view the extent of the water protection areas here: Water protection areas and water levels (gotland.se) Länk till annan webbplats.

Multihull boats

Boats with multiple hulls that cannot be emptied of all water may not be used in lakes or waterways on Gotland due to the risk of remaining infestation.

Rekreacja na jeziorach i ciekach wodnych

Gotlandia oferuje dobre możliwości wędkowania oraz wspaniałe jeziora i rzeki, które można przemierzać łodzią lub kajakiem. Wyspa jest jednak również obszarem ochrony naszego rodzimego raka rzecznego, co oznacza, że przed użyciem należy zdezynfekować sprzęt, aby uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania się dżumy raczej.

Rak rzeczny występuje w szwedzkich wodach słodkich prawdopodobnie od około 10 000 lat, ale obecnie gatunek ten uważany jest za krytycznie zagrożony. Największymi zagrożeniami dla raka rzecznego są dżuma racza i obecność raka sygnałowego, który jest gatunkiem inwazyjnym.

Na Gotlandii rak rzeczny ma dobre warunki do przetrwania, pod warunkiem, że wszyscy pomożemy utrzymać dżumę raczą i raka sygnałowego, który często rozprzestrzenia tę chorobę, z dala od naszych jezior i cieków wodnych. Od roku 2007 cały region terytorialny Gotlandii stanowi obszar ochrony gatunkowej raka rzecznego. Oznacza to między innymi, że musisz zdezynfekować swoją łódź, kajak, kanadyjkę lub inną konstrukcję pływającą przed użyciem w naszych wodach słodkich, jeśli była ona wcześniej używana w jeziorach lub ciekach wodnych poza regionem Gotlandii. To samo dotyczy narzędzi połowowych.

Jak dezynfekować

Na Gotlandii istnieje obecnie możliwość dezynfekcji sprzętu nad jeziorami Lojstasjöarna, które znajdują się nieco ponad czterdzieści kilometrów na południe od Visby, patrz poniższy link do mapy Gotlandii opracowanej przez władze lokalne. Możesz pomniejszyć mapę, aby lepiej zorientować się, gdzie na Gotlandii znajduje się to miejsce.

Z osobami zajmującymi się dezynfekcją można skontaktować się telefonicznie pod numerami 070-680 83 58 i 070-345 34 31. Zawsze dzwoń z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ustalić dokładne miejsce i czas dezynfekcji. Dezynfekcja jest bezpłatna, a w przypadku jezior wymienionych poniżej powinna być przeprowadzana przez osoby, z którymi można skontaktować się pod podanymi powyżej numerami telefonu. Jeziora te to: Asträsk, Bjärsträsk, Broträsk, Fridträsk, Hagebyträsk, Liffrideträsk, Rammträsk, Sigvaldeträsk.

Po dezynfekcji otrzymasz zaświadczenie potwierdzające, że Twój sprzęt został zdezynfekowany, które zachowuje ważność tak długo, jak długo Twój sprzęt pozostaje na Gotlandii. Jeśli wywieziesz sprzęt z Gotlandii, musi on zostać zdezynfekowany, kiedy przyjedziesz tu ponownie i będziesz chciał go użyć w jeziorach lub ciekach wodnych. Jeśli używasz sprzętu tylko w morzu, nie musisz go dezynfekować.

Jeśli nie masz możliwości odwiedzić stacji dezynfekcji w okolicy Lojsta i nie zamierzasz używać sprzętu w pobliskich jeziorach, musisz samodzielnie zdezynfekować sprzęt w następujący sposób:

 • Wyczyść sprzęt. Brud i błoto mogą utrzymywać wilgoć, co sprawia, że czynniki zakaźne mogą być nadal obecne po dezynfekcji.
 • Upewnij się, że cała woda została spuszczona, a sprzęt jest suchy.
 • Umyj/spryskaj lub zanurz mniejszy sprzęt w mieszaninie trzech części denaturatu i jednej części wody. Pozostaw środek na co najmniej 20 minut.
 • Spryskaj łodzie, kajaki i kanadyjki denaturatem lub umyj je szmatką nasączoną denaturatem.
 • Mniejsze przedmioty można gotować pod pokrywką przez co najmniej 5 minut.

UWAGA: Nie wolno myć sprzętu na obszarach ochronnych wód na Gotlandii. Dotyczy to na przykład jezior Tingstädeträsk i Bästeträsk. Tutaj możesz zapoznać się z rozmieszczeniem obszarów ochronnych wód: Obszary ochronne wód i poziomy wody (gotland.se) Länk till annan webbplats.

Łodzie dwukadłubowe

Łodzie z podwójnymi kadłubami, z których nie można spuścić całej wody, nie mogą być używane w jeziorach i ciekach wodnych na Gotlandii ze względu na ryzyko utrzymania się czynników zakaźnych.

Outdoor-Aktivitäten auf Seen und Flüssen

Gotland bietet gute Angelmöglichkeiten und tolle Seen und Flüsse, die Sie mit dem Boot oder Kanu erkunden können. Die Insel ist allerdings auch ein Schutzgebiet für unseren einheimischen Flusskrebs. Daher müssen Sie Ihre Ausrüstung vor dem Gebrauch desinfizieren, um die Gefahr einer Ausbreitung der Krebspest zu vermeiden.

Der Flusskrebs lebt wahrscheinlich schon seit etwa 10 000 Jahren in schwedischen Gewässern, gilt inzwischen aber als stark vom Aussterben bedroht. Die Hauptbedrohung für den Flusskrebs geht von der Krebspest und dem Vorkommen des invasiven Signalkrebses aus.

Auf Gotland hat der Flusskrebs gute Überlebensbedingungen, sofern wir alle dazu beitragen, die Krebspest und den Signalkrebs, der häufig Krankheitsüberträger ist, von unseren Seen und Wasserläufen fernzuhalten. 2007 wurde die gesamte Provinz Gotland zum Schutzgebiet für Flusskrebse erklärt. Das bedeutet unter anderem, dass Sie Ihr Boot, Kajak, Kanu oder sonstiges Wasserfahrzeug desinfizieren müssen, bevor Sie es in unseren Binnengewässern verwenden, falls es zuvor in Seen oder Wasserläufen außerhalb der Provinz Gotland benutzt worden ist. Dasselbe gilt für sämtliche Angelausrüstung.

Wo und wie Sie Ihre Ausrüstung desinfizieren können

Auf Gotland ist es derzeit möglich, die eigene Ausrüstung bei den Seen Lojstasjöarna desinfizieren zu lassen. Diese liegen gut vier Kilometer südlich von Visby, siehe den unten stehenden Link zur Karte der Provinzialverwaltung von Gotland. Sie können in der Kartenansicht herauszoomen, um einen besseren Überblick darüber zu erhalten, wo auf Gotland sich die Seen befinden.

Die Verantwortlichen für die Desinfektion sind unter den Telefonnummern +46(0)70-680 83 58 und +46(0)70-345 34 31 zu erreichen. Rufen Sie bitte frühzeitig an, um den genauen Ort und die genaue Zeit für die Desinfektion zu bestimmen. Die Desinfektion ist kostenlos und muss für die unten aufgeführten Seen von den Mitarbeitern durchgeführt werden, die Sie über die oben genannten Telefonnummern erreichen können. Dies betrifft die folgenden Seen: Asträsk, Bjärsträsk, Broträsk, Fridträsk, Hagebyträsk, Liffrideträsk, Rammträsk, Sigvaldeträsk.

Nach der Desinfektion erhalten Sie eine Bescheinigung, dass Ihre Ausrüstung desinfiziert wurde. Diese Bescheinigung ist so lange gültig, wie Ihre Ausrüstung auf Gotland bleibt. Wenn die Ausrüstung Gotland verlässt, muss sie beim nächsten Besuch erneut desinfiziert werden, falls sie in Seen oder Flüssen benutzt werden soll. Wenn die Ausrüstung nur im Meer verwendet wird, ist keine Desinfektion erforderlich.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Desinfektionsstation in Lojsta zu besuchen und Ihre Ausrüstung nicht auf den oben aufgeführten Seen verwenden, müssen Sie sie selbst gemäß den folgenden Anweisungen desinfizieren:

 • Reinigen Sie die Ausrüstung gründlich. Schmutz und Schlamm können Feuchtigkeit binden, so dass die Erreger auch nach der Desinfektion noch vorhanden sein können.
 • Stellen Sie sicher, dass sämtliches Wasser abgelassen wurde und die Ausrüstung trocken ist.
 • Waschen/besprühen oder tauchen Sie kleine Geräte in eine Mischung aus drei Teilen T-röd und einem Teil Wasser. Lassen Sie das Mittel für mindestens 20 Minuten einwirken.
 • Besprühen Sie Boote, Kanus und Kajaks mit T-röd oder waschen Sie sie mit einem in T-röd getränkten Tuch.
 • Kleinere Gegenstände können Sie auch bei geschlossenem Topfdeckel für mindestens 5 Minuten abkochen.

ACHTUNG: Sie dürfen Ihre Ausrüstung nicht in den Wasserschutzgebieten Gotlands reinigen. Dies betrifft zum Beispiel Tingstäde träsk und Bäste träsk. Die Ausdehnung der Wasserschutzgebiete finden Sie hier: Wasserschutzgebiete und Wasserstände (gotland.se) Länk till annan webbplats..

Doppelwandige Boote

Doppelwandige Boote, die nicht vollständig entleert werden können, dürfen wegen der Kontaminationsgefahr nicht in Seen oder Wasserläufen auf Gotland eingesetzt werden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss