Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 • Utökat förebyggande arbete. När fler går samman kan vi förhindra att våld uppstår och minska återfall i brott.
 • Förbättrad upptäckt, skydd och stöd. En effektiv vårdkedja leder till att fler kan skyddas och erbjudas rätt stöd.
 • Effektivare brottsbekämpning. Vid en fungerande rättsprocess kommer fler att medverka i brottsutredningen och fler brott klaras upp.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Genom utbildning, systematisk uppföljning och utvärdering ökar kunskapen och vi får fler verksamma metoder och arbetssätt.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

 • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
 • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
 • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
 • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
 • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
 • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

 • Våld i nära relation.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
 • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
 • Sexualiserat våld oberoende av relation.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Länsstyrelsen Gävlebors strategi är en viktig utgångspunkt för vårt arbete med att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. En förutsättning för att jämställdhetsarbetet ska bli effektivt är att det också konkretiseras handlingsplaner eller annan målstyrd verksamhet och samverkan som gör verklig skillnad i länsinvånarnas liv.

I den hittar du en närmare beskrivning av Länsstyrelsens prioriterade utvecklingsområden kopplade till vårt regionala uppdrag att förebygga och bekämpa att mäns våld mot kvinnor.

Strategi – Ett jämställt Gävleborg Länk till annan webbplats.

Handlingsplan mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats.

Regionala nätverk

Vi leder och samverkar med flera olika regionala nätverk och skapar forum för erfarenhetsutbyte. Inom de regionala nätverken kan vi erbjuda kompetens- och metodstöd och analys av lokala och regionala behov.

Anmäla misstanke om att barn far illa

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att barn far illa - Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialjouren Gävleborg

Om det uppstår ett akut problem efter kontorstid och du behöver få kontakt med socialtjänsten omedelbart ringer du till Socialjouren på telefon 026-10 02 25.

Socialjouren – när du behöver få kontakt med socialtjänsten omedelbart (Gävle kommuns hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitén i skyddat boende

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommuner och ideella organisationer som utför socialtjänst, exempelvis skyddat boende. Det har länge saknats enhetlig kunskap kring skyddade boenden för våldsutsatta i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län. Våren 2017 beslutade därför de tre länsstyrelserna att tillsammans genomföra en kartläggning kring skyddade boenden för våldsutsatta.

Kvalitén i skyddat boende - En kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsernas metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer

Bild på framsidan av metodstödet

Publikationen: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting.

Våld mot djur

Vuxna har ett ansvar att agera oavsett om det gäller människor eller djur. Om du möter djur som far illa är det viktigt att vara uppmärksam på hur människorna i familjen har det och tvärtom.

​Tecken på våld kan vara tydliga som till exempel sår, blåmärken, frakturer eller brännskador. Det kan även finnas diffusa tecken som ångest, depression, sömnstörningar och psykosomatiska problem.

Likaså om du möter barn och vuxna som far illa är det viktigt att även uppmärksamma om det finns skadade eller misskötta djur i familjen. Vissa skador eller beteenden kan bero på att djuret utsatts för våld. Tecken på att djur far illa kan vara:

 • om skadorna enligt djurägaren uppstått på ett osannolikt sätt, brister
  i skötsel, exempelvis hygien, hull, päls och klor,
 • skador på könsorganen,
 • om djuret är ängsligt och oroligt.

Anmäl bristande djurhållning

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Film om att förebygga våld

En tillvaro fri från våld (syntolkad), Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen handlar om förändringsprinciper för att förebygga våld. Den är producerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Borås stad.

Utveckla din verksamhet

Det är viktig att säkerställa att arbetet du utför är av god kvalitet. Här kan du läsa om hur du kan utveckla din verksamhet.

Systematiskt och kunskapsbaserat våldsförbyggande arbete i fem steg, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kunskapsstöd om våld i nära relationer, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Systematisk uppföljning för våldsutsatta, Sveriges kommuner och regioners (SKR) Länk till annan webbplats.

Lär av andra

Mycket av det våldsförebyggande arbetet genomförs på lokal nivå och många kommuner och regioner har utvecklat flera framgångsrika arbetssätt. Tillsammans med Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) tar vi fram lärande exempel. Här kan du ta del av dem:

Lärande exempel och webbstöd för kommuner, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Webbstöd för vården, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation webbplatsen Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll?, Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd för arbetet med våld i nära relationer

Författning HSLF-FS 2022:39 beskriver hur verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska arbeta med våld i nära relationer. HSLF-FS 2022:39 innehåller föreskrifter som är bindande regler och allmänna råd som är rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. Dessa föreskrifter ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående (våldsutsatta), och barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående (barn som bevittnat våld).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer HSLF-FS 2022:39 Länk till annan webbplats.

FREDA bedömningsmetoder

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer med vuxna. FREDA består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. FREDA är framtaget av Socialstyrelsen och består av FREDA-kortfrågor som är ett stöd att för att fråga om våld. FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer. FREDA-farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.

Om FREDA på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden?, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att aktörer som kommun, region samt polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontaktuppgifter Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborg:

Helén Dahlbom
Utvecklingsledare Resurscentra
Telefon: 010-225 13 17
E-post: enheten.for.social.hallbarhet.gavleborg@lansstyrelsen.se

Är du yrkesverksam inom Gävleborgs län, arbetar med inriktning mot barn och ungdomar, och behöver vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning av flickor? Då kan du vända dig till Barnahus Gävleborg där det finns personal för vägledning.

Kontakt via telefon 026-17 84 68 eller 072-146 77 82.
Telefontider vardagar klockan 8.00-17.00.

Att tänka på innan du ringer:

Avidentifiera ärendet, uppge inte namn eller personnummer för den person ditt ärende gäller.

Webbkurs Heder

Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Södertälje kommun. Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella aktörer.

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck på webbkursheder.se Länk till annan webbplats.

Stödmaterial

Att ställa frågor till utsatta barn och ungdomar för att hjälpa dem berätta om sin utsatthet är något som anställda i verksamheter behöver göra om de misstänker att ett barn far illa.

Att ställa frågor för att förstå om ett barn eller ungdom är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck kan upplevas som svårt men är mycket viktigt för att barnet ska kunna få adekvat stöd och skydd av samhället.

Det är särskilt viktigt att tidigt förstå om barnet lever i en hederskontext eftersom det kan innebära att det utgör en fara för barnet om dess nätverk inkluderas i oron om barnet.

För att få en hjälp i dessa samtal har därför några övergripande frågeställningar tagits fram som är tänkta att användas av professionella inom skola, elevhälsa och socialtjänst i inledande samtal när barn berättar om någon form av utsatthet där det finns en tanke om att det kan vara inom en hederskontext.

Samtalsstöden är framtagna i samverkan mellan Barnahus Gävleborg, länets kommuner och Länsstyrelsen Gävleborg.

Talkort socialtjänst Pdf, 247.8 kB.

Talkort skola Pdf, 1.3 MB.

Rutin för utreseförbud

Rutinen för utreseförbud är framtagen av Barnahus Gävleborg i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen Gävleborg.

Rutinen vänder sig till chefer och handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Syftet med rutinen är att den ska bidra till lärande och utveckling och vara ett stöd för säkrare bedömningar och korrekt handläggning.

Rutin utreseförbud Pdf, 427.8 kB.

Att köpa sex är enligt lag förbjudet i Sverige och vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming. Prostitution och människohandel ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Baskunskaper om prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Nationellt metodstödsteam Länk till annan webbplats.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen delfinansierar regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd vid prostitution och i ärenden om människohandel. De fungerar även som en regional aktör med spetskompetens inom området.

Regionkoordinatorer med kontaktuppgifter, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Regionkoordinator Gävleborgs län

Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västmanland län, Västmanland läns kommuner samt Bollnäs kommun finansierar Länsstyrelsen Gävleborg en Regionskoordinator för Gävleborg och Västmanlands län. Regionskoordinator fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter består bland annat i att:

 • bistå regionala myndigheter, till exempel polis och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med spetskompetens gällande människohandel
 • synka arbetet mot prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som sker på nationell nivå genom kontinuerlig kontakt med den nationella samordnaren mot prostitution och människohandel hos Jämställdhetsmyndigheten
 • länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt instans.

Kontakt

Regionkoordinator Mitt

Västmanland, Gävleborg
Anna Runesson

E-post till Anna Runesson
Telefon 021-39 14 96

Uppland, Gävleborg
Mikaella Matta Salinas

E-post till Mikaela Matta Salinas
Telefon 018-727 83 25
Mobil 072-5844605

Insatser riktade till våldsutövare är en central del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Det är först när vi kan bryta ett våldsamt beteende som våldet slutligen kommer att upphöra. En central del i arbete med våldsutövare är att det ska ske med utgångspunkt i den utsattas behov av säkerhet. Socialnämnden ska verka för att personer som utövar våld mot närstående ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har tagit fram informationsfilmer om ansvaret. Den första filmen belyser vad ansvaret innebär, den andra filmen har fokus på hur kommuner kan utveckla arbetet med våldsutövare och hur olika stödinsatser kan se ut. Filmen tar även upp vilken forskning som finns på området.

Om du vill du sprida information om filmerna så kan du använda dig av vår powerpointpresentation. I den hittar du mer information om filmerna och hur de kan användas. Länkar till filmerna finns även inkluderade i bildspelet.

Powerpointpresentation: Två filmer om socialnämndens utökade ansvar för personer som utövar våld i nära relationer samt hur de kan användas Powerpoint, 1.2 MB.

Barn som upplever våld befinner sig i en mycket utsatt situation. Våld är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling. Att förebygga våld mot barn handlar till stor del om att skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap och att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Även om ungdomar räknas som barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som en vuxen.

Basprogram om våld mot barn, webbplatsen Barnafrid Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd för våld mot barn "Barnafrid", Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

För föräldrar om våld i ungas relationer, webbplatsen Ungarelationer Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen hjälper till att ta fram och sprida olika informationskampanjer. Syftet är att sätta fokus på olika våldsformer och informera om stödverksamheter som finns för olika målgrupper. Det här materialet kan din kommun, organisation eller verksamhet ladda ner gratis och vara med och sprida vid olika tillfällen under året.

Svartsjuka är inte romantiskt på webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

För yrkesverksamma på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn – information på olika språk på infogeneratorns webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt informationsbrev för att ta del av vad som händer inom områdena: våld i nära relation, hedersrelaterat förtryck och våld, prostitution och människohandel samt barns rätt till frihet från våld.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss