En kommun fri från våld

Länsstyrelsen Gävleborg har under 2021 startat upp arbetet ”En kommun fri från våld” i samverkan med organisationen MÄN. En utbildning riktad till kommuner med fokus på att utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv.

Syftet med insatsen är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt våld. Insatsen ska bidra till en kunskapsökning kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i kommuner kan byggas upp.

Länsstyrelsen Gävleborg genomför insatsen tillsammans med Bollnäs kommun, Sandvikens kommun och Ljusdals kommun och genomförs under år 2021-2022 och är direkt kopplade till Länsstyrelsens uppdrag inom Mäns våld mot kvinnor och inom det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet utgår från ansatsen en kommun fri från våld och bygger på stegen i handboken "Inget att vänta på". För att få till en hela kommunen ansats har kommunerna organiserat sig med personer som arbetar inom vård och omsorg, teknisk förvaltning, säkerhets-, brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor, inom kultur och fritid, med utbildning eller föräldraskapsstödjande insatser.

Handboken "Inget att vänta" på kan laddas hem från Jämställdsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

logotyp för en kommun fri från våld

Tanken är att olika förmågor, kunskaper och perspektiv ska mötas för att fortsätta jobba med det våldsförebyggande arbetet och sätta hela kommunen i rörelse. Grupperna kommer under året delta i utbildningstillfällen. Under utbildningen varvas föreläsningar inom olika tematiska områden med övningar, självreflektion, erfarenhetsutbyten och grupparbeten för att deltagarna själva ska kunna bygga upp eller vidareutveckla ett långsiktigt och strukturerat arbete i den egna kommunen.

Kontakt