Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

En kommun fri från våld

Länsstyrelsen Gävleborg har under 2021 startat upp arbetet ”En kommun fri från våld” i samverkan med organisationen MÄN. En utbildning riktad till kommuner med fokus på att utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv.

Syftet med insatsen är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt våld. Insatsen ska bidra till en kunskapsökning kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i kommuner kan byggas upp.

Länsstyrelsen Gävleborg genomför insatsen tillsammans med Bollnäs kommun, Sandvikens kommun och Ljusdals kommun och genomförs under år 2021-2022 och är direkt kopplade till Länsstyrelsens uppdrag inom Mäns våld mot kvinnor och inom det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet utgår från ansatsen en kommun fri från våld och bygger på stegen i handboken "Inget att vänta på". För att få till en hela kommunen ansats har kommunerna organiserat sig med personer som arbetar inom vård och omsorg, teknisk förvaltning, säkerhets-, brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor, inom kultur och fritid, med utbildning eller föräldraskapsstödjande insatser.

Handboken "Inget att vänta" på kan laddas hem från Jämställdsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

logotyp för en kommun fri från våld

Tanken är att olika förmågor, kunskaper och perspektiv ska mötas för att fortsätta jobba med det våldsförebyggande arbetet och sätta hela kommunen i rörelse. Grupperna kommer under året delta i utbildningstillfällen. Under utbildningen varvas föreläsningar inom olika tematiska områden med övningar, självreflektion, erfarenhetsutbyten och grupparbeten för att deltagarna själva ska kunna bygga upp eller vidareutveckla ett långsiktigt och strukturerat arbete i den egna kommunen.

Universella insatser för att förebygga våld

Om alla individer i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. Det arbetet ingår i så kallade universella våldsförebyggande insatser. Ifall samhället reagerar redan vid lindrigt våld så kommer det att bli färre grova våldshändelser. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Här finns material till dig som arbetar med universella våldsförebyggande insatser. Du kan använda materialet som en del i en grundutbildning, som introduktion till våldsförebyggande insatser eller i träning och reflektion kring förändringsprinciperna.

Universella insatser är de insatser som riktar sig brett, oavsett erfarenheter av våld.

En kommun fri från våld

Under flera år har Borås kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetat med projektet ”En kommun fri från våld” och utbildat personer för att sprida kunskap och arbetssätt om att förebygga våld. Nu får vi ta del av deras arbete.

Utgångspunkten i projektet har varit Världshälsoorganisationens (WHO) rekommenderade förändringsprinciper mot våld. Projektet är avslutat men för det fortsatta arbetet finns nu en del av projektets material att använda. Ta gärna del av filmen ”En tillvaro fri från våld” som utgår från förändringsprinciperna mot våld.

I denna film beskriver vi bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner.

Filmen ”En tillvaro fri från våld” textad och syntolkad på Youtube (7,5 minuter) Länk till annan webbplats.

Det finns också tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era kanaler på Facebook. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Filmklipp 1 till sociala media princip 1 Förebygga våld på Youtube (rektangulär, 17 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 2 till sociala media princip 2 Normer på Youtube (rektangulär, 42 sekunder) Länk till annan webbplats.

Filmklipp 3 till sociala media princip 3 Bli en aktiv åskådare och reagera på Youtube (rektangulär, 33 sekunder) Länk till annan webbplats.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

  • Våld i nära relation.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
  • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
  • Sexualiserat våld oberoende av relation.
  • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss