Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet

Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige, kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare. För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd.

 • Om du vill rösta i Sverige kan du stå kvar eller anmäla dig till den svenska röstlängden.
 • Om du vill rösta i det land där du är medborgare ska du anmäla utträde ur den svenska röstlängden. Du kommer istället tas med i röstlängden i det land där du är medborgare.

Det är länsstyrelsen som administrerar röstlängden. Om du vill lägga till eller ta bort ditt namn ur den svenska röstlängden fyller du i en blankett från Valmyndigheten och skickar den till länsstyrelsen i ditt län. Blanketten skulle ha kommit till oss senast 10 maj.

Blankett och mer information finns på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Frågor och funderingar

 • Har du frågor som rör röstning i din kommun ska du ringa din kommun.
 • Om du upptäcker att dina uppgifter på röstkortet inte stämmer ska du ringa till Länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden. Numret till Länsstyrelsen Gävleborg är: 010-225 10 00 Det går även bra att ringa till vår valhandläggare på: 010-225 12 00
 • Har du allmänna frågor om valet och det svenska valsystemet kan du vända dig till Valmyndigheten på telefon 020-825 825.
 • Mer information om valet hittar du på Valmyndighetens webbplats, www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Frågor och svar

Om rösträkningen

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, kontrollera väljarens identitet, ta emot rösten och lägga den i urnan. Efter att röstmottagningen har avslutats är det röstmottagarna som granskar och räknar rösterna.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om t.ex.

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet

 • valsedeln är blank, dvs. saknar partinamn

 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier

Påverkan på valsystemet

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan vara att...

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet genom tillexempel IT-angrepp)

 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (tillexempel falsk information om hur man röstar)

 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp mot politiska partier eller enskilda politiker, publicera stulen information, användning av dold mikroannonsering, Troll/automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning)

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och länsstyrelsens egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning, men det finns inte några vattentäta skott mellan de olika områdena.

Det skulle exempelvis kunna vara vilseledande information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.

 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet utifrån.

Länsstyrelsen har haft informationsmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analys av trender i sociala medier.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss