Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Undersökningar

Det pågår ett arbete för att förbättra kunskapen om platser förorenade av PFAS. Länsstyrelsen ska initiera undersökningar av PFAS vid minst åtta förorenade områden där det kan finnas risk för denna typ av föroreningar. Det pågår även arbete med statusrapporter och nedlagda sågverk. I övrigt inriktas undersökningar mot våra mest prioriterade objekt.

Åtgärder

Under 2022 kommer åtgärder på tre av våra mest prioriterade objekt att slutrapporteras.

Kommande arbete

Inventering

Minst två projekt inriktade mot inventering ska genomföras under de närmaste åren. Dessa kommer att inriktas på föroreningar i form av PFAS och DDT.

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar på flera av länets prioriterade områden fortsätter. I flera fall kommer mer fördjupade undersökningar och utredningar att genomföras, men även ett antal översiktliga undersökningar planeras, se bilaga 1 i Regionala programmet 2021-2023.

Under programperioden ska omkring 15 verksamheter, bl.a. avfalls- och förbränningsanläggningar, i länet lämna in statusrapporter. Det omfattar både länsstyrelsens och kommunernas tillsynsobjekt.

Åtgärder

De närmaste årens planering omfattar både uppstart och slutförande av åtgärder vid flera av länets prioriterade områden. Vid utgången av 2023 ska ytterligare minst tre förorenade områden som innebär mycket stor risk vara åtgärdade.

Under programperioden kommer avhjälpandeåtgärder slutföras i ett sedimentområde och undersökningar fördjupas inom ytterligare ett förorenat sedimentområde.

För mer detaljerad information om kommande arbete se avsnittet ”Mål, strategi och prioritering”

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning ska, i likhet med tillsynen, bidra till att miljöbalkens mål om en hållbar utveckling nås. Den syftar till att främja, förstärka och utveckla tillsynen. Dessutom utgör den ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för likartade arbetssätt och bedömningar. Tillsynsvägledning sker i form av stöd, råd, samordning, uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen. Det kan handla om informationsspridning, utbildning, möten eller enskilda kontakter. Vägledning lämnas med utgångspunkt från vilka frågor som är prioriterade på nationell och regional nivå och efter kommunernas önskemål. Länsstyrelsen har ansvaret för tillsynsvägledning på regional nivå.

Samarbetet med övriga norrlandslän prioriteras, med fokus på grund-utbildning i tillsyn och arbetsprocess rörande förorenade områden. Utbildning genom-förs framförallt i form av kortare föreläsningar över digitala plattformar, totalt 2-4 stycken per år. Länsstyrelserna delar på ansvaret för att arrangera utbildningspassen, som kan innehålla teoretiska föreläsningar, information om projekt eller praktiska erfarenheter från arbetet med förorenade områden.

Presentationerna hålls av länsstyrelsen eller av externa föreläsare som t.ex. andra myndigheter, konsulter eller forskare. Flera kommuner bidrar också med praktiska erfarenheter, vilket varit särskilt uppskattat av deltagarna. Länsstyrelserna kommer därför att arbeta för att öka inslagen av praktiska exempel bland utbildningspassen.

Länsstyrelsen planerar att kombinera två av utbildningspassen med ett fysiskt möte i form av en regional handläggarträff, där deltagarna gemensamt lyssnar på föreläsningen och därefter delar erfarenheter kopplat till temat. Länsstyrelsen har också ambitionen att anordna ett studiebesök i samband med undersökningar eller åtgärder vid ett aktuellt efterbehandlingsprojekt. Det innebär att planeringen omfattar en fysisk träff per år.

Vidare ska länsstyrelsen fortsätta informera om tillgängligt stödmaterial för strategiskt arbete med förorenade områden (strategipaketet), där fokus ligger på egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade områden. Det sker genom enskilda avstämningar med respektive kommunal tillsynsmyndighet. I samband med dessa avstämningar planerar länsstyrelsen också att överlämna uppdaterad information om kommunernas tillsyns-objekt, främst prioriterade områden (riskklass 1 och 2).

Information

Information om förorenade områden är efterfrågad av såväl myndigheter i samhällsplanering, tillsyn och vattenförvaltning som av privata aktörer vid exempelvis exploatering eller överlåtelse av fastigheter. Länsstyrelsen ägnar därför en hel del tid åt att lämna ut handlingar om förorenade områden. Det är viktigt att informationen är aktuell och kvalitetssäkrad. Utöver löpande uppdatering av EBH-stödet planerar länsstyrelsen extra insatser i syfte att samtliga områden i databasen ska vara kvalitetssäkrade senast år 2025.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss