Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Sveriges nya klimatlag började att gälla januari 2018 och de svenska klimatmålen skärptes. Lagen ställer krav på att nuvarande och kommande regeringar för en politik som utgår från klimatmålen.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.

Etappmål till 2030 och 2040

 • År 2030 ska växthusgasutsläppen vara minst 63 procent lägre jämfört med år 1990.
 • År 2040 ska växthusutsläppen vara minst 75 procent lägre jämfört med år 1990.
 • Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Energi och klimatarbetet i länet

Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Många aktörer samarbetar för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsens roll är att:

 • Främja, samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet i länet för att nå målen i Gävleborgs energi- och klimatstrategi 2020–2030
 • Se till att klimat- och energimålen genomsyrar vår verksamhet, som till exempel miljöprövning och tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen och tillväxt- och infrastrukturarbetet.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Verka för att öka produktionen av förnybar energi i länet.

Gävleborgs läns energi- och klimatstrategi

Länsstyrelsens beslutade 15 oktober 2019 om en ny energi- och klimatstrategi. Strategin har tagits fram i nära samarbete med Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, kommuner, företag och intresseorganisationer. Utgångspunkten är att Gävleborg ska minska utsläppen i linje med Parisavtalet för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad. Uppsala Universitet har tagit fram en koldioxidbudget för länet. Enligt den kommer budgeten att överskridas redan om sex år om utsläppen fortsätter på samma nivåer som 2017. Energieffektivisering är en viktig del i omställningsarbetet för att minska trycket på våra resurser.

Klimatmålen för Gävleborgs län

 • I Gävleborg överskrider vi inte den koldioxidbudget som krävs för att nå Parisavtalet och är klimatneutrala till 2035.
 • År 2030 ska Gävleborgs energianvändning vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

Energi- och klimatstrategin omfattar även de konsumtionsbaserade utsläppen, det vill säga de utsläpp som uppstår i andra länder/regioner till följd av vår konsumtion. 2018 släppte genomsnittssvensken ut 10,1 ton koldioxid vilken kan jämföras med en hållbar nivå på ca 1–2 ton per person och år. Gävleborg har satt som mål att de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med 50 procent till 2030.

Den nationella emissionsdatabasen samlar Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar fördelade till läns- och kommunnivå. Naturvårdsverket ansvarar för uppgifterna i databasen som utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik.

Energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koldioxidbudget 2020-2040 Gävleborgs län, inkluderar sammanfattning för beslutsfattare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Regional samverkansplattform Miljöforum

Miljöforum Gävleborg utvecklar ett hållbart Gävleborg i linje med Agenda 2030. Alla offentliga organisationer i Gävleborg delar samma nationella och regionala målsättningar inom miljöområdet och därför arbetar vi tillsammans för att skapa engagemang och handlingskraft.

Miljöforum är en samverkansgrupp för tjänstemän med representanter från alla kommuner i länet, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. Samverkansgruppen bedriver ett övergripande utvecklingsarbete och tillsätter arbetsgrupper som har bestämda uppgifter att utföra med avgränsade syften och mål. Arbetsgrupperna är öppna för alla som vill bidra till att Gävleborg blir mer hållbart.

En arbetsgrupp är Fossilfritt Gävleborg 2030 som är ett samarbete kring att nå fossilfrihet i transportsektorn. Deltar gör Region Gävleborg, Länsstyrelsen, Gävle Kommun, Sandbacka Science park, Gästrike ekogas, BiodrivMitt, Högskolan i Gävle och Söderhamn nära. Region Gävleborg och Länsstyrelsen tar under 2020 fram en handlingsplan för hur målet ska nås.

Miljöforum Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Fossilfritt Gävleborg 2030, Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr, Vilket förnybart drivmedel passar mig bäst? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss