Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller åren 2021–2026.

I vissa områden samarbetar länen. Webbplatsen Regional miljöövervakning beskriver arbetet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning

I vårt län påverkas våtmarkerna av dikning, väg- och järnvägsbyggen samt skogsbruk. Tidigare avvattning och upphörd hävd är sedan länge ett problem för våtmarkernas tillstånd. Det finns också smygande hot förknippade med klimatförändringar och atmosfäriskt nedfall av kväve och försurande ämnen.

Sammantaget leder dessa faktorer till förändrad vegetation i våtmarker i form av till exempel igenväxning, uttorkning, övergödning eller försurning och därmed hotas den biologiska mångfalden på myrarna. Den mest hotade våtmarkstypen i länet är rikkärr.

Miljöövervakning av våtmarker

Grunden i länets miljöövervakning av våtmarker är att delta i den nationella övervakningen – Miljötillståndet i våtmarker via satellitdata. Här är syftet att sammanställa uppdaterad information om tillstånd och förändringar av hydrologi och vegetation i öppna myrar.

Nationell övervakning - satellitbaserad (myrar.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna följa den långsiktiga utvecklingen av vegetationsförändringar och biologisk mångfald i rikkärren övervakas dom inom det gemensamma delprogrammet rikkärr. Syftet med övervakningen av rikkärren är att kunna leverera data om förändringar i artrikedomen, vegetation och förbuskning i ett stickprov av länets rikkärr i länet och angränsande län. Övervakningen ger också underlag uppföljningen av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Relaterad information

Miljömål:

Myllrande våtmarker, sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett rikt växt- och djurliv, sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Rapporter:

2011:19 Myrfågelinventering i Gävleborgs län 2009-2010 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2010:3 Mer träd på myrarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2007:19a Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2007:19b Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden, bilaga 6: fotografier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
2001:7 Våtmarksinventering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2015:7 Hur förändras våtmarkerna och varför? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg – Myrvegetationskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborgs län är ett skogslän och markanvändningen är ett hot mot skogens biologiska mångfald. Dagens intensivt brukade skogar skapar dåliga förutsättningar för många skogslevande arter. Skogen har under det sista århundradet genomgått stora förändringar. Det är minskningen av mängden gamla träd och död ved som står för de största förändringarna. Detta har påverkat artrikedomen negativt och många arter är idag starkt hotade.

Skogens ålder

Skogens åldersfördelning i länet har förändrats under de senaste 100 åren. För 100 år sedan var det mesta av skogen en blandning av stora och små, gamla och unga träd. Det moderna skogsbruket tog sin början på 1950-talet och sedan dess domineras skogsbruket av kalhyggen. En modernt brukad skog är likåldrig, mer sluten, har få gamla träd och lite naturligt skapad död ved. Det senaste årtiondet har mängden gammal skog ökat igen, men når ännu inte upp till 1920-talets nivå.

När livsmiljöer i skogen försvinner eller förändras så trängs arter undan. Ungefär hälften av alla rödlistade arter är knutna till skogen. Reglering av flödet i vattendrag har också gjort att skogar längs stränder förändrats. Ett annat problem som tilltar är gödsling i skogen. Den utarmar artsammansättningen av mykorrhiza, svampen som är så viktig för skogen. I dagsläget är problemet med surt nedfall i skogen inte längre så stort i länet. Samhället har under de senaste 20 åren satsat stora resurser för att motverka detta med hjälp av formellt skydd, frivilligt skydd och detaljhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Det är därför angeläget att situationen för skogens biologiska mångfald följs noggrant.

Miljöövervakning av skog

Länsstyrelsens miljöövervakning av skog är inriktad på att följa förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå genom att tillvarata resultaten från riksskogstaxeringen. Frågeställningar som besvaras i riksskogstaxeringen är;

  • Hur mycket skog finns det?
  • Hur mycket finns det av olika skogstyper?
  • Hur mycket grova träd finns det?
  • Hur ser markskiktet ut i skogen?

SLU Riksskogstaxeringen, slu.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Externa länkar:

Om biologisk mångfald, naturvårdsverket.set Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artdatabanken.se Länk till annan webbplats.

Miljömål:

Levande skogar, sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter:

2006:29 Artrikedom bland skorplavar och tickor i olika skogsbestånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I det regionala miljöövervakningsprogrammet ingår fem delprogram med syfte att undersöka och följa situationen länets sjöar och vattendrag. Dessutom sker omfattande provtagning för att se effekter av utsläpp från olika verksamheter, så kallad recipientkontroll.

Flodpärlmussla

För att övervaka bestånden av flodpärlmussla genomför Länsstyrelsen inventeringar i drygt 100 vattendrag med känd förekomst av flodpärlmussla.

Sedan 1996 besöks samtliga dessa vattendrag vart tionde år och en inventering görs då av en lokal i respektive vattendrag. I några av de vattendrag som hyser de mest värdefulla bestånden genomförs mer utförliga undersökningar. Där inventeras 15 lokaler per vattendrag ungefär vart femte år. Från och med 2009 finns också ett nationellt miljöövervakningsprogram för flodpärlmussla inom vilket Länsstyrelsen Gävleborg genomför årliga undersökningar.

Vid inventering av flodpärlmussla samlar vi in information om beståndens täthet, musslornas skallängder samt hur miljön ser ut i och omkring vattendraget.

Utter

Inventeringar av utter har utförts åren 1987, 1997, 2007 och 2014. Undersökningarna har genomgående varit barmarksinventeringar utförda på sensommaren, där mellan 500-600 lokaler har besökts.

En mer effektiv inventering av utter i länet gjordes hösten 2009. Länet delades då in i 10x10 km rutor där en lämplig lokal per ruta inventerades. Totalt besöktes 204 lokaler.

Barmarksinventering är en väl beprövad och standardiserad metod som även används vid internationell beståndsövervakning av utter. Metodiken som används vid barmarksinventering visar framför allt på förekomst av utter och i viss mån även stammens relativa täthet, men lämpar sig inte för att uppskatta antalet djur.

Metaller i abborre

I fyra av länets sjöar kommer halterna kvicksilver, kadmium och cesium i abborre att mätas. De fyra sjöarna är Gosjön, Stensjön samt Tansen och Redsjösjön.

Undersökningarna kommer att ske under vart annat år, då 25 abborrar i en viss storlek analyseras.

I de sistnämnda sjöarna har omfattande studier av bl.a. kvicksilverhalt i gädda och abborre genomförts tidigare.

Kvicksilver i fisk

I samarbete med länets kommuner sker övervakning av kvicksilverhalterna i fisk från länets sjöar. I första hand provtas fisk från sjöar där man bedriver gäddfiske/matfiske, men även sjöar med kända kvicksilverproblem är prioriterade.

Sedan 1960-talet har ca 5000 gäddor från totalt 500 sjöar/vattenområden i länet analyserats. År 2013 gjordes en utvärdering av programmet, den rapporten finns på länsstyrelsens hemsida.

Regionala omdrevsvattendrag

Denna övervakning startade 2009, med syfte att följa upp och ge en representativ bild av statusen på vattendragen i länet. Sammanlagt kommer 48 vattendrag att undersökas och bedömas, men samma vattendrag besöks bara vart sjätte år.

Det som provtas och analyseras är kiselalger, bottenfauna och fisksammansättningen. Som stöd för statusbedömningen analyseras även några vattenkemiska parametrar.

Recipientkontroll

Verksamheter som påverkar den omgivande miljön (recipienten), på så sätt att det finns risk för att skada på människors hälsa eller miljön kan uppkomma, har en skyldighet att undersöka miljöeffekterna av denna påverkan. En vattenrecipient kan vara t.ex. en sjö, ett vattendrag eller ett kustvatten.

Kontrollen av verksamhetens effekter på den omgivande vattenmiljön sker ofta i samarbete med andra verksamhetsutövare genom s.k. samordnad recipientkontroll (SRK). Denna utförs vanligen av en vattenvårdsorganisation där berörda verksamhetsutövare är medlemmar.

I Gävleborgs län finns tre vattenvårdsorganisationer som bedriver samordnad recipientkontroll:

  • Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund
  • Nordöstra Hälsinglands Vattenvårdsförbund
  • Gästriklands vattenvårdsförening
  • Dalälvens vattenvårdsförening

Sammanlagt finns det idag 92 provtagningsstationer inom programmen för samordnad recipientkontroll i länets sjöar, vattendrag och kustvatten.

Relaterad information

Externa länkar:

Miljöövervakningens programområde Sötvatten på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalälvens vattenvårdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästriklands vattenvårdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Miljömål:

Levande sjöar och vattendrag på Sveriges miljömåls hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljögifter kallas de kemikalier som orsakar skadliga effekter i människa och miljö. Att peka ut de generellt värsta miljögifterna i Gävleborgs län är omöjligt. Dels påverkas inte alla organismer på samma sätt av olika miljögifter. Dels utsätts alla organismer för flera olika miljögifter samtidigt och vad de enskilda miljögifternas bidrag till den sammanlagda effekten är har vi väldigt begränsad kunskap om. Dessutom tillverkar vi hela tiden nya ämnen och hur de påverkar miljön är också till största del okänt. Det finns dock några miljögifter som Länsstyrelsen bevakar och arbetar med att minska deras spridning.

Dioxiner

Dioxiner bildas oavsiktligt i bland annat förbränningsprocesser. Dioxiner anses vara en av de mest problematiska miljöföroreningarna då de både är väldigt giftiga (toxiska), samt att de bryts ned väldigt långsamt och ökar i koncentration i näringskedjorna, så kallad bioackumulation.

Genom åren har flera undersökningar studerat koncentrationer i vatten, sediment, mark och organismer och har generellt fokuserat på länets kustområden. I Gävleborg har bland de högsta halterna i fisk observerats. I dagsläget har halterna minskat men anses dock i vissa fall vara förhöjda.

Det största tillflödet av dioxiner till hela Östersjön är via atmosfärisk nedfall. Däremot tror man att de regionalt förhöjda halterna längs med Bottenhavet kan kopplas till historiska och eventuellt även pågående verksamheter längs med kusten.

Kvicksilver i fisk

Kvicksilver utgör generellt ett problem i länets samtliga sjöar, eftersom EU:s gränsvärde för fisk anses överskridas i hela länet (bedömning baserad på mätdata och modellering). Detta gränsvärde är satt för att skydda djur och växter och är inte kopplat till risker för människa. Gränsvärdet för matfisk överskrids i ca 10 procent av de undersökta sjöarna i länet. Kvicksilver anses komma främst via atmosfären från andra europeiska länder.

Sedan 2004 har länsstyrelsen ett pågående program för att upprätthålla baskunskapen om kvicksilverhalter i fisk. Insamlingen av fisk sker i samarbete med kommuner och fiskevårdsföreningar. Från och med 60-talet och fram till och med idag har kvicksilverhalterna i cirka 5 000 gäddor från totalt 500 sjöar/vattenområden i länet analyserats. Det är i huvudsak gädda som undersöks, men även andra fiskarter förekommer.

Cesium

Den 26 april 1986, inträffade den förödande kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Ukraina. Värst drabbad var förstås närområdet men stora mängder radioaktiv nederbörd kom till Sverige och Gävleborgs län.

För att kunna följa upp effekterna av Tjernobylolyckan 1986 görs kontinuerliga mätningar av cesium-137 i bär, svamp, fisk och vilt i länet. Flera av länets kommuner har ett rullande provtagningsprogram där cesium följs. Markstrålning mäts också kontinuerligt varje år av kommunerna. Jaktvårdslag i Gävle har ett avtal med Strålskyddsmyndigheten att årligen sända älgkött för analys. Flera kommuner erbjuder också allmänheten att kostnadsfritt få halter uppmätta i älgkött, fisk, svamp och bär. Länsstyrelsen finansierar även regelbundet cesiumanalyser i fisk från flera sjöar i länet.

Trenden är nedåtgående gällande cesium i vilt, fisk samt i svamp. Idag ligger nästan alla halter under gränsvärdet för försäljning (1 500 Bq/kg), men enstaka prover från rådjur, älg och svamp kan fortfarande ha högre nivåer. Det finns en stor variation gällande halter i svamp mellan olika år.

Länsstyrelsen sköter en regional sammanställning av befintliga data på cesiumhalter i länet. Mellan 1986 och 2003 samlades runt 50 000 mätvärden in från kommunernas mätningar på svamp, bär, fisk och vilt. Varje år begär länsstyrelsen in nya mätningar från länet. Alla mätvärden har dessutom samlats i en nationell databas hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Minskning av cesium-137 i sjöar

Länet drabbades hårt av Tjernobylolyckan 1986 och sedan dess har fisk i delar av länets sjöar uppvisat hög till mycket hög radioaktivitet på grund av cesium-137. Exponering för radioaktiva ämnen som cesium kan orsaka cancersjukdomar.

Nu verkar dock halterna av cesium-137 minska. I undersökningen 2009 syntes en tydligt minskande trend i två av de tre trendsjöarna. Radioaktiviteten var betydligt lägre än Livsmedelsverkets rekommenderade gränsvärde för insjöfisk (1500 bequerel per kilo fiskkött) i samtliga tre sjöar.

Screening av ”nya” miljögifter

Genom så kallad screening undersöks förekomsten av ”nya” kemiska ämnen som i framtiden eventuellt kan medföra hälso- och miljöproblem. Länsstyrelsen deltar sedan 2004 i Naturvårdsverkets screeningprogram. Man har under åren analyserat vitt skilda ämnen som till exempel läkemedelssubstanser och tennorganiska föreningar.

Relaterad information

Interna länkar:

Förorenade områden

Externa länkar:

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön - Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöövervakning (Strålsäkerhetsmyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömål:

Sveriges miljömåls hemsida - Giftfri miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter:

Kartläggning av kemikalieanvändning med fokus på vattendirektivsämnen i Norrlands kustlän (2012:9) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dioxiner i Bottenhavet och Bottenviken - pågående utsläpp eller historiska synder (2012:7) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljögifter i Gävleborg, resultat från verifieringar 2009-2011 (2012:4) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvicksilver i fisk i Gävleborgslän: en sammanställning av undersökningar utförda 1966-2013 (2016:3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dioxinkontaminering i Gävleborgslän. Utbredning, orsaker och åtgärdsanalys via portalen Diva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2010:11 Trendövervakning av kvicksilver, kadmium och cesium-137 i abborre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livscykelanalys för ett urval av ämnen som redovisades vid kemikaliekartläggning 2007-2008. (Länsstyrelsen i Västernorrland, rapport 2012:5) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

2009:7 Länsstyrelsen Gävleborg Säsongsvariation och geografisk variation i koncentrationer av dioxiner, dibensofuraner och dioxinlika PCB:er i strömming från Bottenhavet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cesium-information:

Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr om Cesium-137 i vilt, fisk, svamp och bär - 2011 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborg är en mosaik av skogar, myrar, gräsmarker, ängar, sjöar, vattendrag, stränder, hav, städer, byar, åkrar och industrier. De olika miljöerna hänger ihop och det är viktigt att följa hur länet förändras på en övergripande landskapsnivå.

Landskapet förändras ständigt; av storskaligt jord- och skogsbruk, infrastruktur, växande städer, vindkraftsparker och klimatförändringar. Landskap är ett programområde med stor betydelse för att följa upp flera av våra miljömål, främst Ett rikt växt- och djurliv. Landskapsperspektivet behövs även i arbetet med grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ett rörligt friluftsliv.

Stränder och kustområden är så hårt nyttjade att det idag är svårt för både människor, växter och djur att hitta livsutrymme. Strandmiljöer är viktiga för biologisk mångfald, friluftsliv och för bebyggelse. Exploateringen ökar och kan skada livsmiljöerna på artnivå och kan även hota ekosystemtjänster som strandområden förser oss människor med.

Miljöövervakning i landskapet

Miljöövervakningen i landskapet bedriver vi genom att följa exploatering av strandmiljöer i delprogrammen strandexploatering och fågelbeståndet längs kusten under programperioden 2021–2026.

Strandexploatering

I delprogrammet strandexploatering undersöker vi förändringar längs landets stränder vart 5:e år. Undersökningen omfattar hela landets stränder inom en 30, 100 och 300-meterszon från strandlinjen enligt fastighetskartan. Resultaten kan användas exempelvis:

  • som stöd vid handläggning av till exempel strandskyddsärenden
  • för att kunna formulera framtida strategier om stränders nyttjande

Exploatering av stränder, regionalmiljöövervakning.se Länk till annan webbplats.

Fågelbestånd längs kusten

Förekomsten av miljögifter och övergödning utgör tillsammans med fysisk påverkan de största problemen för den biologiska mångfalden och för havet som födoresurs. Den regionala miljöövervakningen är här inriktad på att följa beståndsutveckling hos häckande kust- och skärgårdsfåglar i Bottniska Viken samt att ta reda på dess beståndsstorlek, förekomst, täthet och att tidigt kunna upptäcka förändringar i fågelsamhället.

Länsstyrelsen samverkar i ett gemensamt övervakningsprogram med kustlänen i Bottniska viken. Syftet är att övervaka hela Bottniska viken och därmed möjliggöra en bedömning av fågelfaunans status här.

Programmen bidrar också med underlag till Rödlistan för hotade arter, miljömålen för biologisk mångfald Ett rikt växt- och djurliv och till Sveriges rapportering till HELCOM.

HELCOM, helcom.fi Länk till annan webbplats.

Länets kustområden övervakas långsiktigt för att förändringar i miljön, orsakade av exempelvis övergödning och miljögifter, ska upptäckas.

För närvarande finns miljöövervakningsprogram för övervakning av mjukbottenfauna, kustfisk, vattenvegetation, sjöfågel, miljögifter i fisk samt graden av kustexploatering. Kommuner och industrier, samordnade i vattenvårdsförbund, utför dessutom ’samordnad recipientkontroll’ där man undersöker halter av föroreningar och effekter av dessa på flora och fauna i de kustområden där utsläpp sker.

Kustfisk

Sedan 2002 övervakas kustfisk genom årliga nätprovfisken under sensommaren vid Långvindsfjärden, norr om Söderhamn. Förändringar hos bestånden följs genom att analysera indikatorer såsom fisksamhällets artdiversitet, struktur och funktion.

Resultaten lagras och bearbetas av Sveriges lantbruksuniversitet, som också presenterar resultaten i sin kustfiskedatabas, KUL, samt i rapporter.

Relaterad information

Fiskreproduktion i naturtyperna estuarier (1130) och laguner (1150) i Bottenviken och Bottenhavet, havochvatten.se Länk till annan webbplats.

Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten, slu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provfiske vid kusten med nät och ryssjor, slu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Databasen för provfiske vid kusten - SLU, slu.se Länk till annan webbplats.

Bottenfauna

Under perioden 1995-2014 undersöktes mjukbottenfaunan årligen i ett område utanför Skärså. 2015 reviderades området till att även inkludera Långvindsfjärden.

Området, beläget norr om Söderhamn, är relativt opåverkat av föroreningar och fungerar som ett så kallat referensområde. Den regionala bottenfaunaövervakningen samordnas med den nationella övervakningen. I länet finns därför även tre nationella områden belägna längre ut från kusten, i utsjön.

Under maj-juni varje år undersöks artsammansättning och storleksstruktur hos de bottenlevande djursamhällena. Även sediment och bottenvatten analyseras.

Resultaten från övervakningen lagras av SMHI, i databasen SHARK.

Vattenvegetation

Syftet med övervakningen av vattenvegetation är att följa storskaliga förändringar i växternas utbredning, främst som en effekt av övergödning och fysisk påverkan i den marina miljön. I en kraftigt övergödd miljö försvinner tången och fintrådiga alger som exempelvis grönslick tar över. Eftersom övergödning betraktas som ett av de allvarligaste hoten mot Östersjöns miljö är denna övervakning mycket angelägen. Fysisk påverkan, såsom muddring och båttrafik med tillhörande bryggor och pirar, kan leda till förlust av livsmiljöer, ökad skuggning och spridning av sediment.

Vattenvegetationen övervakas genom två regionala delprogram. Delprogrammet ”Trendövervakning av vegetationsklädda bottnar” har pågått sedan 2002 och inom programmet undersöks bottenvegetationen vid ett tjugotal platser längs länets kust. En dykare samlar då in data som artsammansättning, djuputbredning och täckningsgrad. Områdena som inventeras inom programmet är främst belägna på hårdbottnar samt relativt långt bort från punktkällor och lokal miljöbelastning.

Ett nytt gemensamt delprogram, ”Vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken”, är under utveckling under programperioden 2021-2026. Delprogrammet fokuserar på inventering av bottenvegetation på grunda sedimentbottnar, genom snorkling, ned till ca 3 meters djup. Denna typ av miljö hittas ofta i grunda vikar som är skyddade mot vågexponering och där havsvattnet blir utsötat av vattendrag. Efter genomfört utvecklingsprojekt, planerat till 2021, kommer både opåverkade och påverkade områden att ingå i delprogrammet. Förhoppningen är även att ett så kallat makrofytindex, som fungerar i Bottniska viken, kommer att utvecklas. Detta index kan användas till att bedöma ekologisk status i grunda vikar, men även för att bedöma funktionen av marina skyddade områden.

Relaterad information

Rapporter:

2020:6 Vegetationsklädda bottnar i Gävleborg läns kustvatten - Trendövervakning 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017:5 Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten – Trendövervakning 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2015:12 Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2013:6 Vegetationsklädda bottnar i Gävleborg läns kustvatten - Trendövervakning 2012 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2011:15 Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2010 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2005:3 Blåstång vid Gävleborgskusten 2004 Länk till annan webbplats.

2004:5 Blåstång vid Gävleborgskusten 2002 Länk till annan webbplats.

Externa länkar:

Ladda ned data från Svensk havsmiljöövervakning, smhi.se Länk till annan webbplats.

Sjöfåglar

Sjöfågelbestånden har tidigare övervakats genom länstäckande kustfågelinventeringar 1997-98 och 2007. Från och med 2010 inventeras i stället ett stickprov av kusten varje år. Övervakningen sker i samarbete med övriga län längs norrlandskusten. Syftet är att snabbare kunna upptäcka kraftiga förändringar i kustfågelbestånden. Sedan 2015 finns också ett nationellt stickprov där sjöfåglar övervakas, och den regionala övervakningen samordnas med den nationella.

Sjöfågeldöd

Sjöfågeldöden i Gävleborg bevakades fram till 2004 helt av ideellt verksamma ornitologer. Sedan 2005 stödjer länsstyrelsen övervakningen. Sedan 2008 övervakas endast ett urval gråtrutskolonier i Gävlebukten där sjukdomen hade sitt kraftigaste utbrott.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt samordnar övervakningen och utreder också orsakerna till fenomenet.

Relaterad information

Rapporter:

Förekomst av trutsjuka och onormal fågeldöd i Gävlebukten sommar 2017 i portalen Diva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2010:16 Minimal trutdöd i Gävlebukten sommaren 2010 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 
2010:15 Ingen trutdöd i Gävlebukten sommaren 2009 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Externa länkar:

Om döda djur: Informationscentralen för Bottniska viken

Strandexploatering

En översiktlig studie av exploateringsgraden av länets havsstränder gjordes 2004. Länsstyrelserna i alla Sveriges kustlän gjorde 2013 gemensamt en ny kartering av strandexploatering längs kusten, med delvis ny metod. Denna gemensamma kartering planeras upprepas 2018.

Rapporter:

Exploatering i kustzonen 2013 (Länsstyrelsen i Norrbottens län rapport 2/2014) via portalen Diva Länk till annan webbplats.

2004:9 Strandexploatering längs kusten i Gävleborgs län Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Interna länkar:

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund Öppnas i nytt fönster.

Externa länkar:

Bebyggd mark i strandskyddsområden, scb.se Länk till annan webbplats.

Miljöövervakningens programområde Kust och hav, naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell miljöövervakning, havochvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöövervakning genom recipientkontroll, naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöövervakning genom recipientkontroll, havochvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästriklands vattenvårdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kustfiskedatabasen-KUL, slu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt havsarkiv-SHARK, smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömål:

Sveriges miljömåls hemsida - Hav i balans samt levande kust och skärgård, sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter:

2001:4 Trödjefjärden - en del av vårt unika kusthav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera olika myndigheter kontrollerar grundvattnets kvalitet och kvantitet. Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram är i huvudsak inriktat mot vattenkvaliteten i större grundvattenförekomster, till exempel isälvsavlagringar, som är eller kan vara viktiga för dricksvattenförsörjningen.

Nationell övervakning

Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) bedriver ett nationellt övervakningsprogram, även kallad Grundvattennätet.

I Grundvattennätet ingår övervakning av kemi och nivåer sedan 1966. Syftet har framför allt varit att genom långa tidserier följa effekter av försurning, övergödning och nedfall av luftburna metaller i grundvattnet. Stationerna har oftast varit referensstationer som har liten direkt påverkan från lokala föroreningskällor.

SGU utför referensstationsmätningar i uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten. Det nationella övervakningsprogrammet håller på att genomgå en utveckling för att anpassas till EU:s ramdirektivet för vatten.

I SGU:s Grundvattennät ingår runtom i landet drygt 300 stationer för nivåmätningar. Månadskartor över grundvattensituationen i landet presenteras utifrån bland annat dessa mätningar i SGU:s månadsvisa nyhetsbrev.

Regional övervakning

Huvudsyftet med den regionala övervakningen av grundvattenkemi är att få en geografisk täckande bild av mänsklig påverkan i grundvatten samt att följa utvecklingen. Det regionala programmet kan ses som ett komplement till det nationella övervakningsprogrammet som bedrivs av SGU.

Den regionala övervakningen finansieras via årliga anslag från Naturvårdsverket, vilket är en begränsad pott med hänsyn till att miljögiftsanalyser kan vara mycket kostsamma.

I arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och arbetet med miljömålet Grundvatten av god kvalitet ställs höga krav på att kartlägga och statusklassificera våra grundvattenförekomster. Samordning med andra övervakningsprogram och aktörer är därför mycket viktigt för att få en så kostnadseffektiv övervakning som möjligt.

Länsstyrelsen utför ingen regional övervakning av grundvattennivåer eftersom de 15 nationella mätstationer som SGU bedriver ger en bra täckning för hela länet.

Ingen regional nivåövervakning utförs i länet. Efter SGU:s grundvattensatsning finns nu 15 nationella mätstationer för grundvattennivå i länet.

Råvattenkontroll och egenkontroll

Råvatten är vatten som används för att producera dricksvatten. Råvattenkontroll bör utföras i alla allmänna vattentäkter samt i den enskilda brunnen. Den som producerar dricksvattnet eller förser konsumenterna med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa. Tar man sitt dricksvatten från en egen brunn har man själv ansvar för att kvaliteten är bra.

Livsmedelsverket har samordningsansvar för dricksvattenfrågor i Sverige, vilket innebär bland annat att ta fram föreskrifter och råd vad gäller övervakning av dricksvatten (se Livsmedelsverkets hemsida). I dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket tagit fram finns i dag inga krav på att analysera råvattenkvalitet. Svenskt Vatten, som är branschorganisation för kommunala allmänna VA-anläggningar, har tagit fram branschriktlinjer med syfte att få kunskap om råvattnets kvalitet och dess variationer så att beredningsprocessen kan anpassas och ge ett dricksvatten med stabil och tillfredsställande kvalitet.

Relaterad information

Externa länkar:

SGU karttjänst, miljöövervakning av grundvattenkemi, sgu.se Länk till annan webbplats.

SGU karttjänst, miljöövervakning av grundvattennivåer, sgu.se Länk till annan webbplats.

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten, sgu-se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VISS, viss.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömål:

Grundvatten av god kvalitet, sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborg har relativt liten andel jordbruksmark jämfört med många andra län. Minskande antal jordbruksföretag och rationalisering utgör hot mot det öppna och artrika jordbrukslandskapet.

Miljöövervakning av jordbruk

Övervakningen av jordbruksmark i länet har fokuserat på näringsläckage från brukad mark och på floran i öppna gräsmarker. På grund av minskade statliga medel till den regionala miljöövervakningen så övervakas inte dessa områden i dagsläget (2024).

Läckage av näringsämnen från jordbruksmark

Lantbruket i länet kännetecknas övervägande av betesdjur och stora arealer vall till foder. Det bedrivs ingen intensiv växtodling i länet vilket gör att problemen med näringsläckage av fosfor och kväve från jordbruksmark är måttliga.

Allt brukande av mark leder till förluster av näringsämnen. Förlusterna varierar med marktyp och på hur intensivt marken brukas, på jordmån och på hur den är gödslad. Näringsämnena transporteras vidare till sjöar och vattendrag och når till sist havet. En del kan transporteras ner till grundvattnet. Förlusterna av växtnäring leder till problem som övergödning och förorening av grundvatten.

Relativt lite näringsläckage i Gävleborg

I Norrbo vid Dellensjöarna görs mätningar av näringsläckage (1993–2023). Området är 900 hektar stort och består till 60 % av jordbruksmark. Den huvudsakliga jordarten är lättlera och det finns cirka 0,06 djurenheter per hektar åkermark. Här mäts vattenflödet och vattenprover tas en gång i månaden. Under vårens högflöden är provtagningen tätare.

Stationen i Norrbo ingår i nationell miljöövervakning, Typområde jordbruksmark. Alla typområden i landet är olika vad gäller jordart, andel jordbruksmark, årsnederbörd och djurtäthet. Näringsläckaget är relativt litet i Norrbo. Långtidsmedelvärde för totalkväve är beräknat till 4,1 kg per hektar och för totalfosfor 0,20 kr per hektar vilket kan relateras till 25–30 kg per hektar respektive 1 kg per hektar i andra delar av landet.

Relaterad information

Externa länkar:

Nationell övervakning av näringsämnesläckage från jordbruk, slu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljömål:

Ingen övergödning (nationellt miljömål), naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporter:

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2021/2022, slu.se Länk till annan webbplats.

SLU:s rapport via portalen Diva: Ekohydrologi 112: Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2007/2008 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sett över hela Gävleborgs län är luftsituationen förhållandevis god. I länets större tätorter ökar dock halterna av luftföroreningar och partiklar på grund av en ökad gods- och persontrafik.

Gävleborgs län kännetecknas av tung stål- och pappersmassaindustri med utsläpp till luft bland annat i samband med förbränning. Historiskt sett har utsläppen till luft från förbränning av fossila bränslen varit stora. Under några årtionden har stora förbättringar skett och idag är det främst diffusa utsläpp från bland annat trafik och vedeldning som påverkar luftkvaliteten i länet.

Miljöövervakning av luft

Kommunerna ansvarar för övervakningen av att de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar inte överskrids. Länsstyrelsen ansvarar för att följa tillståndet och bedöma om miljömålet ”frisk luft” nås. En stor del av den information som används för att följa upp miljömålet kommer från Östra Sveriges luftvårdsförbund – där nio av Gävleborgs tio kommuner är medlemmar. Naturvårdsverket ansvarar för den nationella luftövervakningen.

Relaterad information

Miljömål:

Frisk luft på Sveriges miljömåls hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extern information:

Östra Sveriges Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss