Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

I mitten på 1990-talet utförde Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna en översiktlig kartläggning av efterbehandlingsbehovet i Sverige. Kartläggningen gav en bild av vilka branscher som bidragit med de allvarligaste föroreningsproblemen. Det var starten för det systematiska arbetet med att avhjälpa föroreningsskador i Sverige. Arbetet fortsatte år 1999, när en omfattande identifiering och inventering av enskilda verksamheter påbörjades. Fram till år 2013 genomfördes inventeringen enligt MIFO av länsstyrelserna med stöd av bidrag från Naturvårdverket. Under den här perioden identifierades ca 2 500 potentiellt förorenade områden i Gävleborgs län och drygt 800 inventerades och riskklassades. Sedan dess har ytterligare ca 150 områden identifierats och ca 250 bransch- eller riskklassats.

Knappt tjugo verksamheter i länet har upprättat statusrapport där föroreningssituationen i mark- och grundvatten utretts. Resultatet har redovisats för tillsynsmyndigheten eller som underlag vid tillståndsprövning av verksamheten.

Av de ungefär 100 förorenade områden som hittills har åtgärdats i länet så har olje-bolagens miljösaneringsfond (SPIMFAB) stått för åtgärder vid ca 70 %.

Fyra av de totalt 34 förorenade områden som placerats i riskklass 1 har åtgärdats och vid två har undersökningar visat att risken som mest är måttlig. Åtgärder pågår vid ytterligare sex områden. Det innebär att åtgärder pågår eller har genomförts vid 35 % av länets mest prioriterade områden.

Länsstyrelsens arbete med att uppdatera och kvalitetssäkra informationen i EBH-stödet innebär att andelen områden med uppdaterad information har ökat från ca 20 till 40 % under år 2018 till 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss