Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön

Provtagning visar att det finns förhöjda halter av högfluorerade ämnen, PFAS, i vatten och fisk i Ålsjön. Den 23 november 2021 fattade Söderhamns kommun, med stöd av länsstyrelsen och Livsmedelsverket, därför beslut om tillfälliga kost­rekommendationer för fisk i Ålsjön. Rekommendationen innebär att du inte bör äta fisk fångad i Ålsjön.

Rekommendationen gäller tillsvidare för all fisk fångad i Ålsjön.

Risken med PFAS är inte akut, men om du äter mat eller dricker vatten med höga halter under lång tid ökar risken för hälsoeffekter.

Informationsblad med karta över området som omfattas av rekommendationen Pdf, 230 kB.

Bygg- och miljönämndens beslut om tillfälliga kostrekommendationer hittar du på Söderhamns kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Undersökningar av PFAS i Ålsjön

Försvarsmakten har genomfört flera undersökningar vid Söderhamns före detta flygflottilj F15 och tagit prover på PFAS i Ålsjön. Resultaten från provtagningar i Ålsjön redovisades år 2019 i rapporten ”Undersökning med avseende på PFAS i fisk och ytvatten vid f.d. F 15, Söderhamns flygflottilj”. Proverna visar på förhöjda halter av PFAS i både vatten och fisk i sjön. Provtagning av fisk har omfattat abborre och gädda.

I fisk i Ålsjön är halterna av ett PFAS-ämne, PFOS, mer än tio gånger högre än vattenförvaltningens gränsvärde. Halterna är också flera gånger högre än bakgrundhalterna i opåverkade sjöar och högre än halterna som uppmätts i urbant påverkade sjöar som Vättern och Mälaren.

Försvarsmakten fortsätter genomföra utredningar vid före detta F 15 i Söderhamn. Nuvarande undersökningar är inriktade på tre delområden, en tidigare brandstation, napalmövningsplats och fälträddningsstation.

Frågor och svar om PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en särskild grupp på mer än 4 000 högfluorerade ämnen.

PFAS är syntetiskt framställda och har tillverkats sedan 1940-talet. De finns inte naturligt i miljön.

PFAS används eftersom de har eftertraktade tekniska egenskaper. De är bland annat fett-, smuts- och vattenavvisande.

PFAS används i en mängd olika produkter, bland annat i vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, kosmetika. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B).

Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö.

Mycket forskning pågår och det är ännu oklart hur farliga många av ämnena är för människor. Det finns studier som visar att vissa av dessa ämnen kan påverka bland annat immunförsvaret.

Ämnena bedöms inte vara farliga att få i sig i låga halter, men exponering av höga halter under en lång tid kan öka risken för hälsoeffekter.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i miljön. Forskning pågår och det saknas ännu kunskap om de flesta PFAS-ämnen och deras effekter på miljön. Olika PFAS har olika egenskaper och sprids på olika sätt. PFAS kan ansamlas i både växter och djur och koncentreras uppåt i näringskedjorna, framför allt i fisk.

De kan även spridas långväga via vatten och luft, vilket gör PFAS till ett globalt problem.

Nej. Riskerna med PFAS uppstår i första hand för den som äter mat eller dricker vatten med höga halter av PFAS under en längre tid. Att vistas i området är inte farligt. Tänk på att området är ett naturreservat där särskilda regler gäller.

Mer information om Ålsjöns naturreservat https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/alsjon.html Länk till annan webbplats.

Vid Ålsjöns vattenverk tas grundvatten ur Söderalaåsen. Det är ett av kommunens två största vattenverk. Delar av Ålsjön omfattas av vattenskyddsområdet för grundvattentäkten.

Det genomförs regelbunden kontroll av det kommunala dricksvattnets kvalitet. Analyser av PFAS ingår i kontrollen. Halterna i dricksvattnet är lägre än Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgräns.

Ja. Riskerna med PFAS gäller i första hand människor och djur som äter mat eller dricker vatten med höga halter av PFAS under en längre tid. Att djur dricker vattnet tillfälligt bedöms inte vara en risk.

Tänk på att området är ett naturreservat där särskilda regler gäller. Det är exempelvis inte tillåtet att ha en okopplad hund eller annat lösspringande husdjur i reservatet.

Mer information om Ålsjöns naturreservat https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/alsjon.html Länk till annan webbplats.

Nej, du behöver inte vara orolig. Däremot är det bra att inte fortsätta äta fisk från Ålsjön. Då minskar risken för att du på sikt ska samla på sig dessa ämnen i kroppen.

Försvarsmaktens undersökningar visar att det finns höga halter av PFAS i mark och vatten vid före detta Söderhamns flygflottilj, F 15 (Helsinge airport). Det är bland annat kopplat till användningen av brandskum vid övningsplatser på flygplatsområdet. Provtagningar i bäckar mellan flygplatsområdet och Ålsjön visar också att det pågår en kontinuerlig spridning av PFAS från området till sjön.

För närvarande kan det inte uteslutas att även andra källor kan bidra till förhöjda halter av PFAS i området.

Försvarsmakten presenterade år 2019 resultatet från provtagning av PFAS i vatten och fisk i Ålsjön. Då bedömdes konsumtionen av fisk från Ålsjön inte att vara så omfattande att intaget skulle vara en risk för människors hälsa. Bedömningen utgick från hälsobaserade riktvärden från år 2008 framtagna av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

I september 2020 skärpte EFSA de hälsobaserade riktvärdena. De nya riktvärdena är avsevärt lägre än tidigare. Det innebär att vi bör äta mindre mängd fisk med förhöjda halter av PFAS. Därför har Söderhamns kommun och Länsstyrelsen Gävleborg i samråd med Livsmedelsverket bedömt att det nu är aktuellt med lokala kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön.

Genomförd provtagning har omfattat gädda och abborre. Även fisk som inte provtagits kan innehålla höga halter. Kostrekommendationen gäller därför all fisk fångad i Ålsjön.

I EU pågår för närvarande ett arbete med att utreda nytta och risk med att äta fisk som innehåller förhöjda halter av miljögifter bland annat PFAS. Resultatet av utredningen kan påverka framtida bedömningar och hantering av problemet.

Utifrån mer fakta och kunskap om PFAS i fisk kan det därför bli aktuellt att ändra rekommendationen.

Vid provtagningen år 2018 låg halterna av PFOS i fisk från Ålsjön mellan 90 och 237 µg/kg våtvikt.

Miljökvalitetsnormen är ett gränsvärde för att bedöma när åtgärder behövs för att minska halterna så att normen inte överskrids.

Vattenförvaltningens gränsvärde för PFOS i vattenlevande organismer är 9,1 µg/kg våtvikt i muskel. Det är nio miljondels gram per gram fiskmuskel i färsk vikt.

Ja, på några platser bland annat i centrala Gävle. I dagsläget har det inte uppmätts halter över vattenförvaltningens gränsvärde på andra platser i länet.

Kontakt för ytterligare frågor

Länsstyrelsen

Frågor om PFAS i fisk och om Ålsjöns naturreservat. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Söderhamns kommun

Frågor om kostrekommendationen och dricksvatten.
kundtjanst@soderhamn.se eller telefon 0270-750 00

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, FIHM

Frågor om tillsyn över Försvarsmaktens tidigare verksamhet och föroreningar vid Helsinge airport (före detta Söderhamns flygflottilj, F15)

Exp-fihm@mil.se

Försvarsmakten

Frågor om Försvarsmaktens tidigare verksamhet och föroreningar vid Helsinge airport (före detta Söderhamns flygflottilj, F15)

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet
Allmänheten exp-ledr@mil.se
Media info@mil.se eller telefon 08-788 88 88

Livsmedelsverket

Frågor om PFAS och livsmedel finns på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Telefon 018-17 55 00

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss