Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete, webbplatsen Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning

Länsstyrelsen har med hjälp av projektmedel från Naturvårdsverket tagit fram en strategi för hållbar plastanvändning. Strategin syftar till att ge riktning, underlag och stöd för att arbeta för en minskad och smartare plastanvändning genom ökad återanvändning, effektivare återvinning samt minskad nedskräpning. Insatserna handlar om avfallsförebyggande arbete, om att ställa smarta krav vid inköp, göra kloka val i vardagen och stödja bra beteenden.

Strategin ger förslag på länsövergripande mål med tillhörande mätbara delmål och nyckeltal. Den ger också förslag på organisa­tionsspecifika åtgärder för att på så sätt stödja och förenkla insteget till genomförandet. Många av målen och åtgärderna är tillämpbara på avfall i stort, inte bara plastavfall. Den bärande tanken bakom strategin är att dess mål och åtgärder ska lyftas in i den befintliga kommunala planeringsstrukturen, främst i avfallsplanerna, men också i eventuellt miljöstrategiskt program.

Strategin är framtagen i nära samverkan med den länsgemensamma arbetsgruppen för nya avfallsplaner. I arbetsgruppen ingår Gävleborgs tio kommuner, Gästrike återvinnare, Borab, Söderhamn nära samt Länsstyrelsen I Gävleborgs län.

Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för hållbar utveckling

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss