Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra och skydda vatten i Sverige. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma hur länets vatten mår och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna

Fem länsstyrelser är regional vattenmyndighet för ett distrikt som omfattar flera län.

 • Länsstyrelsen i Norrbotten är vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västernorrland är vattenmyndighet i Bottenhavets vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Kalmar är vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna samordnar bland annat Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete, och beslutar om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten i distriktet.

Vattenmyndigheternas gemensamma webbplats Länk till annan webbplats.

Sekretariat på Länsstyrelsen hjälper vattenmyndigheten

Varje Länsstyrelse har ett beredningssekretariat som har i uppgift att hjälpa vattenmyndighetens arbete med vattenförvaltning. Arbetet ska genomföras i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Detta gör beredningssekretariatet:

 • bedömer tillståndet för länets vatten (statusklassificering) och vad som påverkar vattnen
 • föreslår fysiska åtgärder i vattenmiljön där det behövs
 • utvecklar övervakningen av vattnens tillstånd
 • stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.

Vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Förvaltningsplan på Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för bättre vatten

Åtgärdsprogrammet innehåller information om vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det handlar till exempel om vägledning, tillsyn och att ta fram information som andra aktörer behöver för sitt vattenförvaltningsarbete. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska rapporteras varje år till vattenmyndigheterna.

Åtgärdsprogrammet stärker Länsstyrelsens arbete som bland annat är att:

 • utföra tillsyn och omprövningar enligt miljöbalken
 • vägleda kommunerna i deras tillsyn av små avlopp och jordbruk
 • ge rådgivning till jordbruksföretag
 • ta fram åtgärdsplaner för vattendrag som används för vattenkraft
 • vägleda kommunerna i deras planering vid vatten och tar fram planeringsunderlag
 • ta fram regionala vattenförsörjningsplaner som stöd till kommunerna
 • stödja kommunerna med långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen.

Åtgärdsprogram på Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsnormer för vatten styr miljöarbetet

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn.

Normerna är även styrande för den fysiska planeringen i kommunerna. Miljökvalitetsnormerna ställer krav på myndigheter och styr indirekt också verksamhetsutövare och enskilda.

Miljökvalitetsnormer för vatten på Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns bedömningar av vattnens tillstånd, information om miljöövervakning i vatten och förslag på möjliga åtgärder i vattenmiljön. Mycket av informationen finns i form av kartor.

Hitta ditt vatten i vattendatabasen VISS Länk till annan webbplats.

Informationsfilmer om hur du söker i VISS på Vattenmyndigheternas Youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan - VÅG

Länsstyrelserna ansvarar för 12 åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. En av åtgärderna innebär att länsstyrelsen ska ha en plan för sitt åtgärdsarbete. I Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan, VÅG, finns en femårsplan med konkreta aktiviteter för var och en av de 12 åtgärderna.

De 12 åtgärder som länsstyrelserna ansvarar för innebär följande:

 1. Prövning och tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter
 2. Tillsyn vattenkraftverk och dammar
 3. Säkerställa genomförande av egenkontroll
 4. Tillsyn och inrättande av vattenskyddsområden, regional vattenförsörjningsplan och tillsyn vattenuttag
 5. Åtgärdsplan
 6. Utveckla rådgivningsverksamhet angående växtnäringsförluster samt minskning av växtskyddsmedel till vatten
 7. Utveckla tillsynsvägledning till kommunerna angående växtnäringsförluster samt minskning av växtskyddsmedel till vatten
 8. Tillsynsvägledning enskilda avlopp
 9. Vägledning till kommuner vid översikts- och detaljplanering
 10. Förorenade områden
 11. Kalkning av försurade sjöar och vattendrag
 12. Tillsyn av trafikverkets åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet

Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan ”Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse – VÅG” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2019-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2020-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2021-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt