Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att förbättra och skydda vatten i Sverige. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma hur länets vatten mår och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna

Fem länsstyrelser är regional vattenmyndighet för ett distrikt som omfattar flera län.

 • Länsstyrelsen i Norrbotten är vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västernorrland är vattenmyndighet i Bottenhavets vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Kalmar är vattenmyndighet i Södra Östersjöns vattendistrikt.
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna samordnar bland annat Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete, och beslutar om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten i distriktet.

Webbplatsen Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Sekretariat på Länsstyrelsen hjälper vattenmyndigheten

Varje Länsstyrelse har ett beredningssekretariat som har i uppgift att hjälpa vattenmyndighetens arbete med vattenförvaltning. Arbetet ska genomföras i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Detta gör beredningssekretariatet:

 • bedömer tillståndet för länets vatten (statusklassificering) och vad som påverkar vattnen
 • föreslår fysiska åtgärder i vattenmiljön där det behövs
 • utvecklar övervakningen av vattnens tillstånd
 • stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.

Vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Förvaltningsplan, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för bättre vatten

Åtgärdsprogrammet innehåller information om vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det handlar till exempel om vägledning, tillsyn och att ta fram information som andra aktörer behöver för sitt vattenförvaltningsarbete. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska rapporteras varje år till vattenmyndigheterna.

Åtgärdsprogrammet stärker Länsstyrelsens arbete som bland annat är att:

 • utföra tillsyn och omprövningar enligt miljöbalken
 • vägleda kommunerna i deras tillsyn av små avlopp och jordbruk
 • ge rådgivning till jordbruksföretag
 • ta fram åtgärdsplaner för vattendrag som används för vattenkraft
 • vägleda kommunerna i deras planering vid vatten och tar fram planeringsunderlag
 • ta fram regionala vattenförsörjningsplaner som stöd till kommunerna
 • stödja kommunerna med långsiktigt skydd för dricksvattenförsörjningen.

Åtgärdsprogram, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsnormer för vatten styr miljöarbetet

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn.

Normerna är även styrande för den fysiska planeringen i kommunerna. Miljökvalitetsnormerna ställer krav på myndigheter och styr indirekt också verksamhetsutövare och enskilda.

Miljökvalitetsnormer för vatten, Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Vattendatabasen VISS

I vattendatabasen VISS finns bedömningar av vattnens tillstånd, information om miljöövervakning i vatten och förslag på möjliga åtgärder i vattenmiljön. Mycket av informationen finns i form av kartor.

Hitta ditt vatten i vattendatabasen VISS Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheternas informationsfilmer om hur du söker i VISS, Youtube Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan - VÅG

Länsstyrelserna ansvarar för 12 åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram för perioden 2022-2027. Åtgärd 8 gäller dock inte i Bottenhavets distrikt. En av åtgärderna innebär att länsstyrelsen ska genomföra en sektorsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande. Länsstyrelsen Gävleborg arbetar enligt framtagen arbetsplan för VÅG (Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse).

De 12 åtgärder som länsstyrelserna ansvarar för innebär följande:

 1. Sektorsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande
 2. Miljötillsyn och prövning
 3. Tillsyn av vattenverksamhet i väg- och järnvägsnätet
 4. Tillsynsvägledning till kommuner
 5. Långsiktigt skydd av vattentäkter
 6. Rådgivning om påverkan från jordbruk
 7. Fysisk planering enligt plan- och bygglagen
 8. (Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken, gäller ej Bottenhavets distrikt)
 9. Prioritering av övergödningsåtgärder med LOVA
 10. Prioritering av sanering av förorenade områden
 11. Prioritering av kalkning
 12. Prioritering av områdesskydd och restaureringar

Åtgärderna handlar i huvudsak om att den verksamhet som idag bedrivs på Länsstyrelsen på ett tydligare och bättre sätt ska kopplas samman med vattenförvaltningsarbetet och miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessa ska utgöra en prioriteringsgrund för att kunna avgöra var åtgärder behöver vidtas först och i störst omfattning.

Genom arbetsplanen för VÅG tillämpar länsstyrelsen ett tvärsektoriellt arbetssätt då alla de verksamhetsområden som berörs av åtgärderna inkluderas och är delaktiga i planeringen. Även den externa samverkan som behövs med flertalet andra aktörer underlättas och tydliggörs genom att tillämpa ett tvärsektoriellt arbetssätt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss