Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Rapportera förekomst av rovdjur

Allmänhetens rapporter av rovdjur är viktiga för länsstyrelsens arbete med att kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet. Som medborgare har du därför en viktig roll i inventeringen i form av rapportering av spår till länsstyrelsen. Även syn- och hörobservationer är viktiga.

Rapporteringen görs enklast via hemsidan www.skandobs.selänk till annan webbplats eller via mobilappen Skandobs (gratis att ladda ner).

På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsen: 010-225 10 00.

Länsstyrelsens fältpersonal följer upp inrapporterade observationer och kvalitetssäkrar ett urval av dessa i fält.

Extra inventering av varg

I höst och vinter kommer all funnen vargspillning att analyseras i en totalinventering i Sverige. Syftet med detta är att ta reda på om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad inventeringen hittills visat. För att inventeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt som möjligt behövs hjälp av allmänheten och jägare med att samla och skicka in vargspillning. All vargspillning är av intresse i insamlingen, men även rapporter om vargspår eller synobservationer av vargar är viktiga. Inventeringen pågår fram till den 31 mars 2020.

Hur går det till?

För att konservera det DNA som finns i vargspillningarna måste dessa torkas så fort som möjligt. Därför skall funnen spillning stoppas i ett provrör med ett material som heter Silica. Ju kortare tid från det att ni hittat spillningen till att det stoppas i röret med Silica desto större chans för bra resultat. Provrör med Silica finns att hämta på ett antal utlämningsställen spridda över länet.

Här hittar du alla utlämningsställen. Klicka på ikonerna för mer information om respektive utlämningsställe.länk till annan webbplats

Lämna spillningsprovet till Länsstyrelsen Gävleborg eller kontakta någon av länets naturbevakare för insamling. Hittar du vargspillning kan du också gärna rapportera fyndet på Skandobs.selänk till annan webbplats eller i mobilappen Skandobs, alternativt kontakta Länsstyrelsens naturbevakare via telefon.

Ramsjö, Hans Nordin, 010-225 15 04
Ljusdal, John Halvarsson, 070-244 50 60
Alfta, Sone Persson, 070-240 28 63
Los, Tony Eriksson, 070-337 94 73
Färila, Hans Blomgren, 010-225 15 03
Hudiksvall/Gnarp, Kenneth Bergström, 070-226 11 31
Gävle, Göran Vesslén, 010-225 14 71
Gävle, Jan Moberg, 010-225 14 52
Gysinge/Österfärnebo, Ingvar Westman, 010-225 15 54
Sandviken/Bovik, Per Johansson 072-206 76 80

Provrör finns även att få tag på via Svenska Jägareförbundet.

Här hittar du kontaktuppgifter till jaktvårdskretsarnas rovviltsansvarigalänk till annan webbplats.

Vad gör ni som inte har ett insamlingsrör?

Har du inget rör men hittar spillning kan du ändå plocka den i en påse men för att inte starta nedbrytningen ska påsen inte stängas och den ska förvaras torrt och svalt. Observera att spillningar är känsliga för omfrysningar. Ni behöver därefter kontakta någon av länsstyrelsen naturbevakare eller jägareförbundets rovviltsansvariga så snart som möjligt för upphämtning.

Varför?

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas antalet vargar utifrån antalet funna föryngringar multiplicerat med 10 för att få fram totala antalet individer. Denna omräkningsfaktor ska nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer alternativt om den är högre eller lägre.

Hur vet jag vad som händer med insamlad spillning?

Länsstyrelsen registrerar inkomna prover löpande och ni kan följa dessa på www.rovbase.selänk till annan webbplats.

Läs mer på Svenska Jägareförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Viltskador

Vid skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur når du länsstyrelsen alla dagar dygnet runt på rovdjurstelefonen 010-225 12 50. Vid närgångna rovdjur vänd dig i första hand till polisen.

Information om skadeförebyggande åtgärder finns på Viltskadecenters hemsida: www.slu.se/viltskadecenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Licensjakt efter björn 2020

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter björn 2020. I beslutet kan du läsa samtliga villkor och annan nödvändig information till dig som ska jaga. Hela beslutet kan du läsa här: Beslut om licensjakt efter björn 2020PDF

Kom ihåg att alltid ha med dig statligt jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling vid jakt.

Jakttid

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti 2020 till dess att jakten avlyses, dock som längst till och med den 15 oktober 2020. Björn får endast jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Tilldelning

Länet är indelat i två jaktområden, västra och östra. Jakten omfattar 47 respektive 13 björnar, totalt 60 björnar, enligt den områdesindelning som framgår nedan.

 Delområde 1 – västra jaktområdet: De delar av länet som ligger väster om väg 83 från och med länsgränsen mot Västernorrland till och med Lilltjära strax söder om Kilafors samt de delar av länet som ligger väster om väg 272, från Lilltjära och söderut till och med Dalälven.

Högst 47 björnar får fällas i det västra jaktområdet.

Delområde 2 – östra jaktområdet: De delar av länet som ligger öster om väg 83 från och med länsgränsen mot Västernorrland till och med Lilltjära strax söder om Kilafors samt de delar av länet som ligger öster om väg 272, från Lilltjära och söderut till och med Dalälven.

Högst 13 björnar får fällas i det östra jaktområdet.

Uppgifter om aktuell tilldelning samt anmälan om fälld eller påskjuten björn

För anmälan om fälld eller påskjuten björn samt för meddelande om återstående tilldelning ring: 010-225 11 99

Anmälan ska ske snarast och inom en timme från den tidpunkt som djuret fällts eller påskjutits.

För att anmäla dig till länsstyrelsens SMS-tjänst:

Skicka SMS till 073-123 95 38 (om du har svenskt abonnemang)
alternativt 0046731239538 (om du har utländskt abonnemang)

Ange följande meddelande:
Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt

Förnamn och Efternamn ersätts med jägarens riktiga namn.
Exempel: Spara Anna Andersson Björnjakt

CITES-intyg för slaktkroppen under björnjakten 2020.

Jordbruksverket utfärdar så kallade CITES-intyg som möjliggör att lagligt annonsera, sälja eller köpa A-listade djur. Intyget måste införskaffas innan kommersiell transaktion har ägt rum. Till dig som har fällt björn under licensjakt kan du läsa mer om vad som gäller kring CITES i följande dokument:

Rutiner JordbruksverketPDF

Information om CITES - LänssstyrelsenPDF

Jordbruksverket kommer under björnjakten 2020 att prioritera ärenden med björnkroppar som säljs till slakterierna och arbeta så snabbt som möjligt med dessa. Skytten kan förvara kroppen i kylen hos en vilthanteringsanläggning i väntan på CITES-intyget utan att det bedöms som en otillåten kommersiell transaktion.

Det finns två sätt att ansöka om CITES-intyg.

  1. Via Jordbruksverkets e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lathund om hur ansökan går till hittar du här: LathundPDF. Besiktningsrapporten ska lämnas från länsstyrelsens personal till skytt efter besiktning och sedan laddas upp i e-tjänsten.
  2. Kontakta jordbruksverket på registrator@jordbruksverket.se eller skicka via post till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping så skickar de en ansökningsblankett till dig. Som bilaga till ansökan måste det finnas kopia på kvitto för betald handläggningsavgift samt kopia på besiktningsrapporten.

Handläggaravgiften för CITES-intyg kostar 350 kronor. Kan antingen betalas till bankgiro 5693-2486 (ange ditt namn på betalningen samt 14006 CITES) eller betalas via e-tjänsten.

Läs mer om CITES på Jordbruksverkets hemsida. Läs mer om björnjakten och fällda björnar på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) eller på databasen Rovbase.

sva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

rovbase.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information

Du hittar fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt