Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om Gävleborgs regionala målsättningar och hålltider för älgförvaltningen. Du kan även läsa om hur den adaptiva förvaltningen är uppbyggd och hur den ska användas.

Förvaltningsplan för älg inom Gävleborgs älgförvaltningsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jakttider

Länsstyrelsen fattade den 14 mars 2022 beslut om jakttider samt om brunstuppehåll. Länsstyrelsen beslutar att jakten ska starta 1 september i älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan, Långvind, Ödmården och Öster Ljusnan. Beslutet gäller jaktåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025.

Länsstyrelsen beslutar även att i älgförvaltningsområdena Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Långvind, Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ödmården och Öster Ljusnan ska brunstuppehåll under följande år och datum gälla:

 • 2022-2023: 26 september – 7 oktober
 • 2023-2024: 25 september – 6 oktober
 • 2024-2025: 23 september – 4 oktober

Jakt på oregistrerad mark

För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv är jakttiden fem dagar enligt nedan:

 • Med start den 1 september i älgförvaltningsområdena Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Långvind, Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ödmården och Öster Ljusnan
 • Med start den 8 oktober i älgförvaltningsområdena Furuvik, Hamrångefjärden och Södra Gästrikland.

Beslut om ändring av jakttider för älg Pdf, 443.2 kB.

Karta över älgförvaltningsområden i Gävleborgs län från och med 1 mars 2021 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Fällavgift och betalning för fälld älg

 • Fällavgift för vuxen älg: 900 kronor
 • Fällavgift för älgkalv: 300 kronor.

Älgskötselområden och licensområden följer betalningsanvisningarna som anges på fakturan när företrädaren slutrapporterar jakten i älgdata.

Fällavgift för fällda älgkalvar på oregistrerad mark ska betalas till länsstyrelsens Bankgiro 5050-2764 i samband med anmälan. Ange "fälld älg" samt fastighetsbeteckning där kalven fällts, vid betalning.

Beslut om fällavgifter för älg Pdf, 190.4 kB.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Så här hanterar du en älg du misstänker är otjänlig

 1. Kontakta omgående person som får genomföra besiktning av älg (polis, veterinär eller viltkasserare).
 2. Vid besiktningstillfället upprättas ett protokoll som skickas till företrädaren för älgskötselområdet/licensområdet.
 3. Företrädaren för området ansöker om befrielse från fällavgift hos länsstyrelsen och bifogar besiktningsprotokollet och eventuella bilder.
 4. Länsstyrelsen beslutar skickar beslut till företrädaren.
 5. Företrädaren informerar berört jaktlag.

Viltkasserare i Gävleborgs län

Det finns flera viltkasserare i länet.

Kontaktuppgifter till personer som har tillstånd att intyga otjänlig älg i Gävleborg

Namn

Område

Telefon

Helen Westerlund

Stöde

070-219 69 02

Mattias Larsson

Årsunda

073-062 12 13

Kenth Iggström

Färila

0730-31 41 29

Jörgen Linander

Hedesunda

070-203 05 03

Patrik Hellgren

Järvsö

070-644 38 51

Krister Bergman

Ånge

070-629 27 85

Christer Hammarström

Viksjöfors

070-662 81 89

Karl-Erik Envall

Tallåsen

076-785 16 95

Peter Hedman

Ockelbo

070-315 14 08

Patrik Söderström

Ilsbo

070-698 81 00

Tony Carlsson

Furuberg

070-311 25 95

Pär Wälås

Alfta

070-66 58 495

Anders Johansson

Oviken

076-146 27 07

 

Använd blanketten för intyg av otjänligt älg vid ansökan om befrielse av fällavgift.

Intyg om otjänlig älg Pdf, 101.9 kB.

Så här ska en bedömning av otjänlighet gå till

 • En älg fälls och jaktlaget upptäcker skada/sjukdom (efter skottet) som föranleder att älgen kan vara otjänlig.
 • Jaktlaget kontaktar en av Länsstyrelsen utsedd viltkasserare (alternativt veterinär eller polis) som genomför en besiktning av älgen.
  Besiktningsprotokoll som intygar älgens eventuella otjänlighet fylls i vid besiktningen. Dokumentera älgen (om möjligt) med fotografier som bifogas protokollet.
 • Om älgen anses vara av intresse för Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) tas en kontakt med SVA, telefonnummer 018-67 40 00 (växeln) eller vilt@sva.se.
 • Älgen rapporteras in till älgdata/viltdata av rapporteringsansvarig i jaktområdet. Glöm inte att notera älgen som otjänlig vid rapporteringen.
  Om möjligt ska älgens rapporterings-ID, som genereras vid rapportering i älgdata/jaktrapport/viltdata, lämnas till ansvarig viltkasserare som noterar numret på besiktningsprotokollet innan det skickas till företrädaren för älgjaktområdet.
 • Länsstyrelsen prövar ärendet och kan besluta om befrielse från fällavgift och om en eventuell extra tilldelning till licensområdet.
 • Om ett licensområde önskar ansöka om en älg för ersättning ska detta noteras i ansökan om befrielse från fällavgift.

Observera

För att en viltkasserare ska kunna gör en snabb och korrekt besiktning av älgen krävs tillgång till hela djuret inklusive de inre organen. Se därför till att djurets alla delar finns lättillgängliga då ni begär en besiktning. För att undvika dålig köttråvara eller onödig kassering bör ni hantera älgen som om den vore tjänlig till dess att älgen besiktigats.

Viltkasserarna får ingen ersättning av Länsstyrelsen utan eventuell ersättning görs upp med det aktuella jaktområdet.

Dessa älgar klassas inte som otjänliga i detta sammanhang:

 • älgar som före skottet bedöms som sjuka/skadade – Jaktförordning 40 c §
 • trafikälgar
 • undernärda älgar som i övrigt mår bra
 • älgar där otjänligheten orsakats av påskjutning
 • älgar där otjänligheten orsakats av felaktigt tillvaratagande.

 • Otjänlig älg: Skjuts alltid i tron att den är frisk. Eventuell otjänlighet upptäcks vid senare hantering.
 • Älg som avlivas av djurskyddsskäl enligt Jaktförordningen 40 c §: Du ser att älgen lider och behöver avlivas av djurskyddsskäl. Om älgen är fredad vid avlivningstillfället ska du kontaka polisen, annars tillfaller den jakträttsinnehavaren. En älg som avlivas av djurskyddsskäl avräknas inte från licenstilldelning/ älgskötselplan, utan hanteras i statistiken som övrig dödlighet. Den ska inte betalas fällavgift för. Älgen är fredad när
  • det inte är jakttid för älg
  • ditt licensområde inte har någon tilldelning kvar på det djur som har avlivats (tjur/ko/kalv)
  • det är oregistrerad mark och en vuxen älg avlivas under de första fem dagarn av jaktperioden eller när en vuxen eller kalv avlivas efter de fem första dagarna av jaktperioden.

Vad gäller om man har fällt fel älg?

Har du skjutit fel älg, så beror konsekvenserna på vilken sorts mark du jagar på. Nedan förklarar vi vad som gäller på oregistrerad mark, i ett älgskötselområde och i ett licensområde för älgjakt.

På oregistrerad mark är endast kalvjakt tillåten under begränsad tid (8-12 oktober). Vuxna älgar (och kalvar utanför denna tidsperiod) är alltså fredade (3 § Jaktlagen (JL)) och tillfaller staten om de dödas (33 § Jaktförordningen (JF)). Vid felskjutning ska skytten snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten (36 § JF). När Polismyndigheten har tagit emot anmälan ska den se till att älgen tas om hand (38 § JF). Polismyndigheten kan besluta att älgen får överlåtas utan ersättning till jakträttshavaren, säljas eller destrueras, om den inte behövs i utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom. Eventuella medel från försäljningen ska tillföras viltvårdsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet (7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS) 2019:5). Om jaktbrott är begånget kan böter eller fängelse utdömas (43 § JL).

Licensområden får årliga beslut från Länsstyrelsen med hur många och vilka älgar (årskalv, ko/kviga, tjur) som får fällas. Tilldelningen är fast, förutom att årskalv får fällas istället för ett vuxet djur (46 § NFS 2011:7). Älgar av fel kön eller ålderskategori är alltså fredade (3 § JL) och tillfaller staten om de dödas (33 § JF).

Om ett licensområde skjuter annat djur eller fler djur än vad som finns i tilldelningen har licensområdet alltså dödat ett fredat vilt. Skytten ska då snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten (36 § JF) som ska se till att älgen tas om hand, enligt samma rutiner som på oregistrerad mark.

Om händelsen handlar om en överskjutning (man skjuter fler älgar än vad som tilldelats) och om älgen tillfaller jakträttshavaren ska en särskild avgift betalas till Länsstyrelsen. Avgiften är 7 000 kronor för en vuxen älg och 3 000 kr för en kalv (52 c § JF) och läggs automatiskt på fällavgiften när älgen rapporteras i systemet. Om jaktbrott är begånget kan böter eller fängelse utdömas (43 § JL)

En felskjutning inom ett älgskötselområde hanteras internt enligt skötselområdets regler. Det beror på att älgskötselområden inte har en licens med ett fast antal tilldelade älgar (33 § JL). Älgskötselområden jagar istället enligt en av Länsstyrelsen beslutad skötselplan, och avskjutningen får överstiga den planerade avskjutningen med upp till 10 procent vad gäller antal älgar eller fördelning mellan ålderskategorier och kön. Större avvikelser från älgskötselplanen kan föranleda avregistrering av älgskötselområdet, om de inträffar mer än en gång under en treårsperiod (15 § NFS 2011:7).

Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Använd blanketten: ansökan om bidrag ur älgvårdfonden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss