ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Arbetet i Dalarna

Länsstyrelsens uppdrag i Dalarna är att stödja:

 • genomförandet av den nationella ANDTS-politiken i länet
 • utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utvecklingen av tvärsektoriella insatser i regionen och kommuner
 • samarbetet på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillsammans med länets kommuner tidigare tagit fram en gemensam handlingsplan för arbetet med ANDT 2016-2020. Våren 2022 beslutades en ny nationell strategi för ANDTS-arbetet 2022-2026, där numera också spel om pengar ingår. Med anledning av det pågår en översyn av länets behov och hur vi på bästa sätt ska arbeta med ANDTS-arbetet i Dalarna framöver

ANDT - Handlingsplan för 2016-2020 Dalarna Pdf, 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Perspektiv som ska genomsyra ANDTS-arbetet:

 • Folkhälsa; ANDTS-arbetet är en central del i folkhälsopolitiken
 • Brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete integreras i arbetet
 • Ett stärkt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i såväl genomförande som uppföljning
 • Anhörig- och barnperspektiv; barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp
 • Riskperspektiv och målgruppsperspektiv är viktiga utgångspunkter
 • Samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer bör genomsyra arbetet

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats.

En samlad strategi för alkohol narkotika dopnings och tobakspolitiken samt spel om pengar (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Till dig som är tonårsförälder

De här foldrarna handlar om alkohol, cannabis, tobak, samt det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol. Foldrarna finns på flera språk och syftar till att ge information och vara stöd för hur du hjälper din tonåring.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Kontakt