ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Information om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Det har blivit vanligare att använda lustgas som berusningsmedel både i Sverige och i andra europeiska länder. Ökningen verkar framför allt ske bland ungdomar och unga vuxna.
Länsstyrelserna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har under 2023 fått i uppdrag av regeringen att sprida information om riskerna med att använda lustgas för berusning. I ett första skede riktar vi oss till dig som möter ungdomar i ditt arbete samt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi har tagit fram ett informationspaket med faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier som du kan använda för att sprida information. Du hittar informationspaketet på Läkemedelsverkets webbplats.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Arbetet i Dalarna

Länsstyrelsens uppdrag i Dalarna är att stödja:

 • genomförandet av den nationella ANDTS-politiken i länet
 • utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utvecklingen av tvärsektoriella insatser i regionen och kommuner
 • samarbetet på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillsammans med länets kommuner tidigare tagit fram en gemensam handlingsplan för arbetet med ANDT 2016-2020. Våren 2022 beslutades en ny nationell strategi för ANDTS-arbetet 2022-2026, där numera också spel om pengar ingår. Med anledning av det pågår en översyn av länets behov och hur vi på bästa sätt ska arbeta med ANDTS-arbetet i Dalarna framöver

ANDT - Handlingsplan för 2016-2020 Dalarna Pdf, 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Perspektiv som ska genomsyra ANDTS-arbetet

 • Folkhälsa; ANDTS-arbetet är en central del i folkhälsopolitiken
 • Brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete integreras i arbetet
 • Ett stärkt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i såväl genomförande som uppföljning
 • Anhörig- och barnperspektiv; barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp
 • Riskperspektiv och målgruppsperspektiv är viktiga utgångspunkter
 • Samverkan mellan myndigheter och andra berörda aktörer bör genomsyra arbetet

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats.

En samlad strategi för alkohol narkotika dopnings och tobakspolitiken samt spel om pengar (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som är tonårsförälder

De här foldrarna handlar om alkohol, cannabis, tobak, samt det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol. Foldrarna finns på flera språk och syftar till att ge information och vara stöd för hur du hjälper din tonåring.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss