Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Vägledning: Vad kan jag som lantbrukare göra?

Vad menas med att stärka den gröna infrastrukturen? Det skiljer sig till viss del åt beroende på om din fastighet ligger i en värdetrakt eller inte.

Var värdetrakterna finns kan du se i karttjänsten webb-GIS.

Kartor och underlag för planeringsarbete

Inom värdetrakter

Inom en värdetrakt är det ofta klokt att prioritera naturvärden som syftar till att stärka den utpekade naturtypen. Det innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller minskar avståndet mellan naturtypsytor. Tillexempel för naturtypen gräsmark innebär det rent konkret:

Åtgärder som ökar arealen av den utpekade naturtypen, exempelvis:

 • Restaurera betesmarker.
 • Slå väg- och åkerrenar.
 • Öppna för nya samarbeten, till exempel beta ledningsgator.
 • Nyskapa (blivande artrika) gräsmarker.

Åtgärder som syftar till att förbättra kvalitet, exempelvis:

 • Hålla efter igenväxningsvegetation.
 • Ingen tillskottsutfodring.
 • Styra betestryck genom fållor.
 • Skapa eller gynna bryn, solvarma gläntor, sandblottor och spara döda träd.

Åtgärder som syftar till att minska avstånd:

 • Restaurera eller nyskapa gräsmarker belägna inom spridningsavstånd från befintliga gräsmarker.
 • Sammanbinda gräsmarker i landskapet genom korridorer eller ”naturtypsöar”

Utanför värdetrakter

Utanför en värdetrakt är spannet av lämpliga åtgärder bredare än inom en värdetrakt. Att stärka ekosystemtjänster kan till exempel innebära att:

 • Gynna eller skapa våtmarker – de förbättrar förutsättningarna för grundvattenbildning, vilket ger bättre förutsättningar för vattenförsörjning vid torrperioder. De minskar även risken för översvämningar.
 • Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för pollinatörer och andra nyttoinsekter.
 • Anlägga funktionella kantzoner – kantzoner minskar växtnäringsläckage, kan gynna pollinerare och utgör livsmiljö för naturliga fiender till skadeinsekter.
 • Överlag öka variationen i jordbrukslandskapet.
 • Att bevara betesmarker är alltid viktigt.

Goda exempel från andra delar av Sverige

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss