Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

  • natur- och kulturvärden
  • infrastrukturen
  • militära
  • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Planerings- och kunskapsunderlag i Dalarna

Historiskt har vi i Dalarna kallat sammanställningen av planerings- och kunskapsunderlag för regionalt underlagsmaterial, RUM.

Numera används ordet Planeringsunderlag mer ofta, vilket bland annat hänger ihop med att vi beskriver och tillhandahåller dem via Planeringskatalogen. Planeringskatalogen beskrivs ovan.

Planeringskatalogen Länk till annan webbplats.

Vill du titta på underlagen så når du dem enklast via Länsstyrelsens webbGIS, vilket enbart kräver en webbläsare.

Planeringsunderlag i Dalarna, webbGIS Länk till annan webbplats.

Vill du arbeta med materialet på din dator, till exempel göra analyser, kan du ladda ner det genom Planeringskatalogen eller länsstyrelsens Geodatakatalog. Det är också möjligt att se materialet via WMS-tjänster i ditt GIS-verktyg.

Geodatakatalog på sidan Karttjänster och geodata

Adresserna till de WMS-tjänster vi tillhandahåller följer nedan:

https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTW/lstw_webbgis_ext1/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTW/lstw_webbgis_ext2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTW/lstw_webbgis_ext3/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss