Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Överförmyndare

En överförmyndare har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Om du har synpunkter på en överförmyndare kan du kontakta Länsstyrelsen. Du som arbetar med överförmyndarfrågor kan även kontakta oss för att få råd och stöd i ditt uppdrag.

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem. I tillsynen granskar vi om deras handläggning följer lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vi kan även granska en överförmyndare efter exempelvis en anmälan.

Lämna synpunkter på en överförmyndare

För att lämna in synpunkter på en överförmyndare kan du ringa, mejla eller skicka ett brev till Länsstyrelsen.

Om du har synpunkter på en förmyndare, god man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndaren i kommunen. Vi har inte tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Råd och stöd till överförmyndare

Länsstyrelsen ger även råd och stöd till överförmyndare i deras verksamhet. Du som är tjänsteman, överförmyndare eller ledamot i en överförmyndarnämnd är välkommen att kontakta oss.

Vad gör överförmyndaren

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller annat liknande skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Överförmyndaren ska särskilt se till att personens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt som ger en rimlig avkastning.

Överför­myndaren ser också till att föräldrar och förmyndare tar hand om barns tillgångar på ett säkert sätt till dess att barnet blir myndigt. Bestämmelserna om överförmyndarnas verksamhet finns i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Överförmyndaren

Överförmyndaren är en kommunal myndighet. Överförmyndaren har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Förmyndare

Förmyndare företräder omyndiga barn i frågor som gäller barnets egendom. För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa normalt också förmyndare. En förmyndare skall förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna.

God man

God man förordnas av tingsrätten bland annat om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person, enligt föräldrabalken 11 kap 4 §.

En god man kan även förordnas enbart för att till exempel förvalta egendom vilket innebär att den gode mannen bara skall sköta ekonomin. En person som har god man har själv egen rättshandlingsförmåga.

Förvaltare

Förvaltare förordnas av tingsrätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom enligt föräldrabalken 11 kap 7 §. Förvaltare skall bara utses när godmanskap inte är tillräckligt. Den som får förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

  • Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.      

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss