Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. När ärendet är komplett kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD).

Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och minskar handläggningstiden.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat, hör med den handläggare du har kontakt med hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

  • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
  • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
  • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
  • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
  • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Kompletteringsrunda

Efter att ansökan kommit in skickas den på så kallad kompletteringsrunda. Detta gör vi för att fråga vissa av dem som ska få ärendet för yttrande, om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig får du veta från miljöprövningsdelegationen hur din ansökan behöver kompletteras. Handlingarna är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Miljöprövningsdelegationens arbetsgång

Miljöprövningsdelegationen är den självständiga del av Länsstyrelsen som fattar beslut, bland annat om:

  • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • ändring av tillstånd eller villkor.

Den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en handläggare på Länsstyrelsen i samråd med Miljöprövningsdelegationen. Delegationen fattar beslut utifrån ansökan, inkomna synpunkter, rättspraxis och sakkunskaper i frågorna.

Tillstånd/Prövning

En tillståndsprövning görs för att väga verksamhetens miljöpåverkan mot enskilda och allmänna intressen.

I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) framgår vilka verksamhetsslag som kräver tillstånd enligt miljöbalken (prövningsnivå A och B). Prövning av verksamheter enligt miljöbalken innebär att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Vid prövningen sker en bedömning om tillstånd kan lämnas för verksamheten samt vilka villkor som ska gälla för denna. Villkoren syftar ofta till att begränsa utsläppens omfattning och kan till exempel innebära krav på införande av reningsteknik.

Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för din verksamhet. Tillståndet reglerar var en anläggning får lokaliseras, vilken verksamhet som får bedrivas vid anläggningen och verksamhetens omfattning. Vidare regleras andra förhållanden genom villkor, till exempel hur stora utsläpp av föroreningar till luft och vatten som får förekomma. Det är straffbart att bryta mot tillståndsplikten och mot villkoren i ett tillståndsbeslut. I Miljöbalkens kapitel 29 finns ett antal olika brottsrubriceringar, till exempel miljöbrott, vållande till miljöstörning och miljöfarlig verksamhet.

En MKB görs för att beskriva de effekter på människors hälsa och miljön som en planerad åtgärd eller verksamhet får.

Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhetPDF

6 kap miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbedömningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Industriutsläppsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Täkter

Täkter är platser där man utvinner och förädlar bl.a. berg, grus och morän. Dessa material används sedan exempelvis i samband med anläggnings­arbeten i form av vägar och järnvägar och byggnader. Materialet används även som råvara i asfalt och betong.

När länsstyrelsen har behandlat ansökan och Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen avser att lämna tillstånd infordras en ekonomisk säkerhet för täktområdets efterbehandling.

Husbehovstäkter

Av miljöbalken framgår att en markägare får bedriva husbehovstäkt utan tillstånd. Med husbehov avses uttag inom den egna brukningsenheten för dess behov. Däremot ska husbehovstäkten anmälas för samråd till länsstyrelsen, enligt 12 kap 6 § miljöbalken, om verksamhetsutövaren bedömer att täkten kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Om länsstyrelsen anser att det behövs kan miljökonsekvensbeskrivning krävas även för husbehovstäkter.

Åtgärder i naturmiljlö, samråd enligt 12.6 mb


Sedigheh Abdollahi , 010-22 50 272, sedigheh.abdollahi@lansstyrelsen.se

Karin Almqvist, 010-22 50 472, karin.almqvist@lansstyrelsen.se

Veronica Driberg , 010-22 50 279, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Johan Hjerpe , 010-22 50 286, johan.hjerpe@lansstyrelsen.se

Emma Knutes, 010-22 50 525,emma.knutes@lansstyrelsen.se

Tanja Palmquist, 010-22 50 364, tanja.palmquist@lansstyrelsen.se

Eva Staffansson, 010-22 50 305, eva.staffansson@lansstyrelsen.se

Erik Sundqvist, 010-22 50 487, erik.sundqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt