Energi- och klimatomställning

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen, SMHI Länk till annan webbplats.

Energistatistik, LEKS (länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordning) Länk till annan webbplats.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 820.4 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Länk till annan webbplats.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Länk till annan webbplats.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Planera för hållbarhet – energiaspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen, pdf Länk till annan webbplats.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Finansieras av Europeiska unionen

Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Undrar du vilka olika finansieringskällor som finns för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige? Det finns många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning (LEKS) har sammanställt information för dig som vill bidra till den gröna omställningen. Rapporten "Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser" finns på sidan Hållbar regional tillväxt hos LEKS.

Hållbar regional tillväxt , LEKS Länk till annan webbplats.

Ladda bilen – bidrag för laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Stödet finns för flera målgrupper.

Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Ladda bilen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Laddningspunkt för privatpersoner i eget hus

Du som privatperson kan få skattereduktion för installation av laddningspunkt till elfordon.

Om skattereduktion för grön teknik, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunde ansöka om i samband installation av laddningspunkt till elfordon.

Regional energi- och klimatstrategi

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst prioriterade miljöfråga. Målet är att vi ska vara klimatneutrala 2045. Så hur kommer vi dit? I Dalarna har vi tagit fram en strategi som visar vägen.

Regional energi och klimatstrategi 2019, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Länk till annan webbplats.

Energiintelligent Dalarna

Energiintelligent Dalarna är ett nätverk för alla som är engagerade i energi- och klimatfrågorna. Det är också en samverkansplattform där regionala aktörer samordnar pågående och planerade initiativ, processer och projekt inom området.

Tillsammans genomför vi Dalarnas regionala utvecklingsstrategi om ”Ett klimatsmart Dalarna” och Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi. Samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika intressenter gör att vi tar tillvara länets samlade kompetens i både planering och genomförande av insatser.

Energiintelligent Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev Energiintelligent Dalarna

Länsstyrelsen har hand om den regionala vindkraftplanering vilket bland annat innebär rapportering om förhållandena i länet till Energimyndigheten och regeringen. Vi tillhandahåller planeringsunderlag åt kommunerna och handlägger tillståndsärenden för vindkraft. Vi ska verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra till att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft.

Vindkraften har potential att snabbt skapa ny elproduktion och ger ett tydligt tillskott till landets energi­försörjning. Länsstyrelsens roll är bland annat att:

 - driva på kommunernas planering för vindkraft och
    ge dem underlag för planeringen
 - pröva tillstånd för större vindkraftsetableringar på land 
 - besluta om överklagade bygglov för vindkraftverk
 - medverka vid Energimyndighetens beslut om riksintressen.

Regional analys vindkraft i Dalarna 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått i uppdrag av Energimyndigheten att ta fram en regional analys och ett regionalt planeringsunderlag för en hållbar vindkraftsutbyggnad i länet. Uppdraget genomförs utifrån ett metodstöd och ett kartmaterial som har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Arbetet pågår till april 2024.

Vill du ha kontinuerlig information om underlag och resultat från arbetet kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumera eller läs Nyhetsbrev från Regional analys vindkraft.

Planeringsram för utbyggnad av vindkraft

Riksdagen har beslutat om en planeringsram för hur mycket vindkraft som ska byggas. Planerna är att till år 2020 ha en årlig produktion av el från vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Syftet med en planeringsram är att synliggöra intresset för vindkraft i den fysiska planeringen. Ramen anger med andra ord de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden. Du kan få mer information om de nationella målen på Regeringskansliets sidor för vindkraft.

  

På Energimyndighetens webbplats Vindbrukskollen hittar du information vindkraftsparker som är planerade, beviljade eller under handläggning.

Vindbrukskollen hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Veronica Driberg, 010-22 50 279, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Mirja Lif, 010-22 50 364, mirja.lif@lansstyrelsen.se

Energieffektivisering i Dalarna

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Bland annat arbetar vi genom nätverket och samverkansplattformen Energiintelligent Dalarna.

Energiintelligent Dalarna Länk till annan webbplats.

Nedan beskriver vi pågående projekt för energieffektivisering som vi driver och har drivit tidigare.

Pågående projekt för energieffektivisering i Dalarna

RenoWave

Projektet RenoWave möter utmaningen om energieffektivisering i bostadsrättsföreningar. Det ska göras genom att erbjuda kompletta energitjänster, så kallade One-stop-shop-solutions.

Projektet tar även fram statistik och regionala mål för energieffektivisering i flerbostadshus. Projektet utvecklar också metoden för energideklarationer och genomför energikartläggningar i bostadsrättsföreningar. I projektet ingår elva starka partners från sju länder kring Östersjön.

Länsstyrelsen Dalarna leder projektet och budgeten är på 38 miljoner kronor, till 80 procent finansierat av Interreg Östersjöprogrammet.

Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare RenoWave

E-post till Marit

Telefon 010-225 03 82 

Avslutade projekt för energieffektiviseringen i Dalarna

Här presenterar vi avslutade projekt som finansierats eller delfinansierats av EU. Alla som får EU-finansiering ska tydligt informera om att EU har bidragit till projektet. För fördjupad information såsom framtagna verktyg och metoder och annan dokumentation, hör av dig till aktuell kontaktperson.

Projektet EFFECT4buildings pågick 2017–2021 och har tillsammans med aktörer från länder runt Östersjön tagit fram metoder och verktyg för energieffektivisering i byggnader.

Målgruppen är fastighetsägare och fastighetsförvaltare, men även energirådgivare.

Det ingår även tips och presentationer på tekniska lösningar för ökad energieffektivitet. Hela verktygslådan med cirka 80 verktyg finns presenterad på projektets webbplats.

Projektet var finansierat av Interreg-programmet Baltic Sea Region 2014-2020, som en del av den Europeiska regionalfonden. Prioritet 2 "naturliga resurser", specifika mål 2.3 "energieffektivitet"

effect4buildings.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Effective Financing Tools for implementing Energy Efficiency in Buildings - Interreg Baltic Sea Region, interreg-baltic.eu Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Marit Ragnarsson, projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Finansiärer och projektets logotyper

Projektet pågick under perioden 2019-2020 och var en utökning av projektet EFFECT4buildings. Länsstyrelsen i Dalarnas län samarbetade med aktörer från Georgien om hållbar utveckling och energieffektivisering i byggnader.

Aktörer från Georgien har erbjudits erfarenhetsutbyte och deltagande i möten för att lära mer och testa både tekniska och finansiella lösningar som utvecklats i projektet EFFECT4buildings.

Satsningen var en del i EU:s ambitioner om utökat samarbete inom det östliga partnerskapet inom strategiskt viktiga områden. Satsningen finasierades av Svenska institutet. Andra länder som ingår i östliga partnerskapet är Armenien, Azerbajdzan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

effect4buildings.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EFFECT4georgia: Effective Tools for Energy Efficiency in cooperation with Georgia - Svenska institutet, si.se Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Marit Ragnarsson, projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Logotyp för Stöd från Svenska institutet

Projektet pågick under perioden 2019-2022 och var ett plattformssamarbete med andra energiprojekt i Östersjöregionen.

Plattformen finansierades av Östersjöprogrammet och benämns Climate Adaptation & Mitigation Synergies Energy Efficiency Plattform, CAMS. Projektet var finansierat av Interreg-programmet Baltic Sea Region 2014-2020, som en del av den Europeiska regionalfonden. Prioritet 2 "naturliga resurser", specifika mål 2.3 "energieffektivitet"

Inom samarbetet har metoder för storskaligt genomförande av kostnadseffektiva energikartläggningar av hög kvalitet testats. Metoden bygger på att använda jämförbara data i en databas och genomföra branschvisa energikartläggningar.

Partners har tagit fram rekommendationer för hur man kan kombinera energiåtgärder med klimatanpassningsåtgärder i byggnader.

CAMS Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects - Interreg Baltic Sea Region, interreg-baltic.eu Länk till annan webbplats.

effect4buildings.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Marit Ragnarsson, projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

CAMS, Interreg, EU logotyper

Projektet BEE - Branschvis energieffektivisering är avslutat.

Projektet genomfördes under 2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen i Dalarna i samarbete med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Samarbetet inleddes med 15 olika företagsgrupperingar uppdelat på följande branscher; sågverk, teknikföretag, träindustrier, kött- och livsmedelsindustrier, skidanläggningar, turisthotell, restauranger, drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker.

För varje bransch anlitades en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och gett stöd för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116 stycken gjorde en heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1750 förslag på åtgärder fram.

En utvärdering av projektet har gjorts i samarbete med Högskolan Dalarna. I slutrapporten presenteras projektets genomförande tillsammans med resultaten från utvärderingen samt sammanställningen av resultat från energikartläggningarna.

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson

E-post till Marit Ragnarsson

Projektet Energismarta handlare är avslutat.

Projekt Energismarta handlare har hjälpt livsmedelsbutiker på landsbygden att spara energi. 25 lanthandlare har fått en energikartläggning med förslag på åtgärder.

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson

E-post till Marit Ragnarsson

Projektet Energismarta företag är avslutat.

Projektet gav små och medelstora företag i Dalarna starthjälp för att komma igång med sitt energiarbete. 15 energikonsulter anlitades för att under 2011-2012 besöka 3000 industriföretag och marknadsföra energikartläggningar.

Slutrapporten om Energismarta företag

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson

E-post till Marit Ragnarsson

Projektet GREEN 2020 är avslutat. Projektet pågick mellan 20111101–20140831.

Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark pågick i över sju år. Syftet med GREEN 2020 var att visa destinationerna fler vägar för att uppnå EU:s energimålsättning om 20 procent energieffektivisering, 20 procent ökad andel förnybar energi samt 20 procent effektivare transporter till år 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson

E-post till Marit Ragnarsson

Projektet Utvärdering av energistöd till företag är avslutat.

Resultat och erfarenheter från stöd till energieffektivisering i företag 2015–2017.

Resultat och erfarenheter från Länsstyrelsen i Dalarnas läns arbete, under tre år, med att stödja små- och medelstora företag med energieffektivisering dokumenteras i denna rapport. Syftet vara att utvärdera arbetet inom denna sektor i Energiintelligent Dalarna samt att fungera som halvtidsutvärdering av de energiprojekt som länsstyrelsen är involverad i och som finansieras med medel ur Europeiska Regionalfonden.

I rapporten utvärderas projekt som drevs av Energimyndigheten med finansiering från den Europeiska nationella regionalfonden där länsstyrelsen deltagit, såsom stöd till energikartläggningar, stöd till miljöstudier och energieffektiviseringsnätverk. I rapporten utvärderas även projektet ENCOM 2020, ramprogram för företagsstöd, där länsstyrelsen varit projektägare.

För varje projekt lämnas också rekommendationer för fortsatta liknande projekt och utveckling av styrmedel. Förslag lämnas på hur arbetet kan både effektiviseras och snabbas upp samt hur kunskap och erfarenheter som genererats bättre kan tas tillvara. I rapporten sammanfattas också arbetet med den regional samordningen inom sektorn och vilka behov som återstår för att nå nationella energi- och klimatmål.

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson

E-post till Marit Ragnarsson

Nätverket för energieffektivisering är avslutat.

Under 2015-2018 drev Länsstyrelsen i Dalarnas län fem nätverk av små- och medelstora företag för att sänka sina energikostnader. Fyra av dessa var industriföretag och ett bestod av fastighetsbolag.

Genom nätverket fick företagen inspiration, kunskap och utbyte av erfarenheter med andra företag. Företagen i projektet fick även hjälp att:

 • Genomföra en energikartläggning
 • Ta fram energimål, energipolicy och en handlingsplan för energiåtgärder
 • Göra fördjupade tekniska utredningar inför investeringar

Projektet arbetade även med att kartlägga alla företag i Dalarna med behov av energistöd, sätt att standardisera arbetet med energikartläggningar samt metoder för att skala upp energistödet till små- och medelstora företag.

En utvärdering av projektet har gjorts. Slutsatser och redovisning av resultaten finns dokumenterade i rapporten 2018:07, Utvärdering av energistöd till företag.

Projektet genomfördes i samarbete med Region Dalarna, Energimyndigheten och övriga län i landet, och med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson

E-post till Marit Ragnarsson


Logotyp Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Therese Lasses

Miljö- och klimatstrateg

Marit Ragnarsson

Processledare

Telefon 070-3341065

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss