Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i två år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Länsstyrelsens tillsynsvägledning består av tre delar:

 • stöd och rådgivning
 • samordning
 • uppföljning och utvärdering.

Stöd och rådgivning

Stöd och rådgivning ger vi genom att besvara frågor, skapa nätverk för olika tillsynsfrågor, ordna utbildningar och samverkansträffar för att utbyta erfarenheter.

Samordning

Det finns samverkansgrupper för att diskutera aktuella frågor och bedömningsgrunder. Tillsammans med kommunerna genomför vi gemensamma projekt inom tillsyn. Vi arbetar också för att förebygga miljöbrott tillsammans med polis, åklagare och kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar kommunernas arbete med tillsyn. Vi granskar om kommunerna uppfyller de lagkrav som finns. Vi kan till exempel skicka ut enkäter och göra besök hos miljö- och hälsoskyddskontoren.

Inom vilka områden ger Länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommunerna?

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

 • områdesskydd
 • strandskydd
 • vattenskydd
 • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • enskilda avlopp
 • förorenade områden
 • kemikalier
 • avfall
 • buller
 • energi.

Miljösamverkan Sverige

Inom Miljösamverkan Sverige samverkar länsstyrelserna med statliga myndigheter och kommuner kring tillsyn och vägledning inom miljöbalkens område. Samverkansorganet finns till för att utveckla arbetet med olika miljöfrågor.

På Miljösamverkan Sveriges webbplats kan du bland annat hitta

 • olika kunskapsunderlag
 • tolkningsstöd av lagstiftning
 • tillsynskampanjer
 • stöd i ärendeprocesser.

Webbplatsen Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Mitt Miljösamverkan

Mitt Miljösamverkan är en regional samverkan mellan kommuner och länsstyrelser i Uppsala, Dalarnas, Västmanlands och Gävleborgs län.

Mitt Miljösamverkan syftar till att stärka kompetensen hos länens tillsynsmyndigheter inom miljöbalkens- och livsmedelslagstiftningens områden samt ge bättre resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckling av tillsynsmetoder.

Projektledare för Mitt Miljösamverkan

Joanna Sundlöv, Falu kommun
E-post till Joanna Sundlöv

Viktoriia Celik, Västerås kommun
E-post till Viktoria Celik

Karin Boman, Länsstyrelsen i Uppsala län
E-post till Karin Boman

Verksamhetsplan

För att ta del av verksamhetsplanen, hör av dig till projektledare.

Tillsynsvägledning i Dalarna

Tillsynsmyndigheterna i Dalarnas län har tagit fram en vägledning för företag för att minska utsläppen av miljögifter till närliggande ytvatten och avloppsreningsverk.

Vägledningen beskriver hur företag genom ökad kunskap ska kunna genomföra relevanta utsläppsminskande åtgärder om sådana behövs. Uppdaterade kontrollprogram ska upprättas genom bland annat kartläggning av kemikalieanvändning, kemikalieflöden i processer och utsläpp till vatten. 

Minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten - information och vägledning Pdf, 1.1 MB.

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2023-2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss