Vatten- och avloppsförsörjning

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i de fall som det kommunala vattnet utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen stöttar kommuner i det strategiska arbetet med VA-planering och vägleder i arbetet med enskilda avlopp.

Vägledning i arbetet med enskilda avlopp

Som miljöinspektör bör du känna till att det inte alltid är fastighetsägarens ansvar att ordna med vatten och/eller avlopp. Det kan vara kommunen som har eller borde ha ansvaret för VA-försörjningen beroende på om det är det kommunala vattnet som utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö.

Du som arbetar som miljöinspektör kan få vägledning i frågor som rör enskilda avlopp av Länsstyrelsen. Du kan också få vägledning i frågor som rör små avlopp av Havs- och vattenmyndigheten:

Vägledning och kunskap om små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Stöd inom vatten- och avloppsplanering

I det strategiska arbetet med VA-planering är det viktigt att kommunen har rutiner för att bedöma var allmänna vattentjänster behöver ordnas (6 § LAV) och besluta om verksamhetsområdenas omfattning. Det är också viktigt att kommunen har en handlingsplan för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, en så kallad VA-utbyggnadsplan.

Länsstyrelsen kan erbjuda stöd till kommuner som behöver hjälp i det strategiska arbetet med rutiner och handlingsplaner. Stödet utformas utifrån kommunens behov.

Regional vattenförsörjningsplan

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län presenteras i form av ett kartskikt, se länk nedan. Kartskiktet visar grundvattenförekomster som är betydelsefulla för vattenförsörjning. Grundvattenförekomsterna har indelats i tre olika klasser beroende på hur skyddsvärda de är, klass I-3.

Klass 1 – röd färg

Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av regionalt intresse.

Med regionalt intresse menas att även angränsande kommuner kan ha intresse av grundvattenförekomsten.

Klass 2 – orange färg

Viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt intresse.

Avser huvudsakligen vattenförsörjning för allmänna och enskilda gemensamma vattentäkter med användare inom kommunen.

Klass 3 – grön färg

Övrig grundvattenförekomst.

Avser områden som har skyddsvärde för nuvarande och framtida mindre vattentäkter. Lokalt kan sådana områden i vissa delar även vara av intresse för enskild försörjning för enstaka fastigheter.

Bedömningarna är översiktliga. Vanligen krävs detaljerade uppgifter för bedömning av hur en eventuell verksamhet i ett område påverkar vattenförsörjningsintresset. Klass 1 och klass 2 områden har framför allt betydelse för hur samhällsplaneringen bör verka. Inom sådana områden bör inte ytterligare exploatering ske i form av nya större vägar och ny omfattande bebyggelse. Särskilda försiktighetsmått mot förorening bör vidtas i samband med olika verksamheter inom samtliga områden.

Regional vattenförsörjningsplan som karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Zooma in med plus-tecknet för att titta närmare på det område du är intresserad av.

Tillsyn utifrån lagen om allmänna vattentjänster

Länsstyrelsen utför tillsyn för att säkerställa att kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 6 § LAV. Det innebär bland annat att vi arbetar för att kommunerna uppmärksammar och prioriterar områden med VA-problem i sina VA-planer.

VA-planering - Frågor och svar

Nedan följer några vanliga frågor och svar avseende VA-planering. Materialet kompletteras fortlöpande.

Kontaktperson:
Annafia jansson, 010-22 50 294, annafia.jansson@lansstyrelsen.se

Ellinor Jansson, 010-22 50 303, ellinor.jansson@lansstyrelsen.se

Syftet med en VA-plan är att få ett hållbart samhälle som främjar en god hälsa och en bra miljö. Syftet med en fungerande VA-planering är att uppfylla lagens krav, nå vattenförvaltningens mål om god status samt uppnå de nationella och regionala miljömålen.

Vattentjänsterna – dricksvattenförsörjningen och avloppsreningen – utgör en av de grundläggande samhällstjänsterna. En kommunal VA-plan är kommunens eget styrmedel och ett verktyg för ett långsiktigt arbete med att trygga vattentjänsterna i hela kommunen. Den är kommunens eget verktyg för att själv kunna styra och bestämma över hur kommunen ska utvecklas och för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Alternativet är att utvecklingen styrs genom myndigheternas beslut i ärenden enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Det finns i befintlig lagstiftning inget krav på att kommunen ska ha en VA-plan och den saknar därmed rättsligt bindande verkan. Enligt miljöbalken får dock kommunen inte ta beslut som gör att miljökvalitetsnormer (MKN) äventyras.

Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1) från Havs- och vattenmyndigheten ger en viss uppfattning om vad myndigheterna förväntar sig att en VA-plan ska innehålla. En VA-plan ska omfatta hela kommunen. Den ska innehålla VA-försörjningen såväl inom som utanför verksamhetsområden. Utgångspunkten är att den ska omfatta dricksvatten, spillvatten, dagvatten och eventuellt dräneringsvatten.

Exakt vilka delar som ska ingå avgörs av kommunens egna förutsättningar och behov. VA-planen ska innehålla de delar som behövs för att man inom kommunen ska kunna ta rätt beslut. Om man i kommunen väljer att utesluta någon eller några av de delar som nämns nedan, exempelvis en dagvattenstrategi, behöver man motivera varför en sådan inte ingår.

Vägledning för kommunal VA-planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VA-planens innehåll

 • VA-översikt – Beskrivning av lagkrav och mål, nuvarande VA-försörjning och dess påverkan på vattenstatus, förutsättningar och strategiska utvecklingsfrågor.
 • Faktorer som styr VA-planeringen – Beskrivning av bland annat miljökvalitetsnormer, recipientklassning, regionala planer, grannkommuners planer, kommunens övriga planering, åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, expansionsområden samt befolknings- och bebyggelseutveckling.
 • VA-policy – Politiskt beslutad viljeyttring med grunder för strategiska vägval för allmän och enskild VA-försörjning. Principer för prioriteringar mellan åtgärder och mellan geografiska områden.
 • VA-handlingsplan – Handlingsplan för hela kommunen med åtgärder för såväl allmän VA-anläggning som VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde.
 • Vattenförsörjningsplan – Beskrivning av vattenresursernas kapacitet, kvalitet och sårbarhet samt skydd av nuvarande och framtida vattenresurser.
 • Dagvattenstrategi – Beskrivning av dagvattenhantering vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad markanvändning samt drift och underhåll av anläggningar.
 • Drift-, underhålls- och förnyelseplaner – Konkreta handlingsplaner på kort och lång sikt för VA-anläggning, inklusive spillvattennät.
 • Utbyggnadsplan – Konkret handlingsplan för utbyggnad av allmänt VA utanför nuvarande verksamhetsområde med behovsbedömning och rangordning av anslutningsområden.
 • Strategi för enskilt VA – Konkret handlingsplan för enskilda VA-lösningar, exempelvis inventeringar och riktlinjer för normal respektive hög skyddsnivå.
 • Anpassning till ett förändrat klimat – Handlingsplan för att trygga vattentjänsterna vid exempelvis värmeböljor, torka, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar.
 • Nödvattenplan – Strategi och ansvarsfördelning för distribution och nödvändiga prioriteringar vid en samhällsstörning avseende dricksvatten.
 • Hushållning med naturresurser och återföring av näringsämnen.
  VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara väl politiskt förankrad och ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder.

VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara väl politiskt förankrad och ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder.

Det är viktigt att planen innehåller konkreta åtgärder, inte bara ett antal administrativa åtgärder, även om sådana också kan vara nödvändiga. Åtgärdsplanen ska vara tidsatt, med tydlig finansiering och fördelning av ansvar. Den bör också innehålla information om när och hur uppföljning ska göras och när planen ska revideras.

Det är också viktigt att välja en realistisk ambitionsnivå som är möjlig att upprätthålla. Att fastställa en VA-plan är första steget, men det räcker inte. Den fastställda planen måste sedan följas.

Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat en Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1) som är en bra utgångspunkt.

Länsstyrelsen har ett uttalat uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla VA-planer. Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram ett informationsblad för kommunal VA-plan, se nedan. Det är en kortfattad beskrivning av varför kommunen behöver en VA-plan, hur den kan tas fram och vad den bör omfatta. Tanken är att den ska kunna användas i första hand för kommunikation med kommunens politiker. Tryckta exemplar kan rekvireras från Länsstyrelsen (anita.lundmark@lansstyrelsen.se).

Vägledning för kommunal VA-planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattentjänster för kommunens utveckling Pdf, 401.6 kB.

VA-ekonomin styr kommunen själv över genom VA-taxan. Avvägningen mellan miljö och hälsa kan inte beskrivas generellt utan behöver göras från fall till fall beroende på vilka förutsättningar som råder i det enskilda fallet. Varje kommun måste göra en egen avvägning, men det är viktigt att i VA-planen beskriva varför man har gjort den valda avvägningen och hur den har genomförts.

När Länsstyrelsen gör en utredning inom 6§ Lagen om allmänna vattentjänster granskas primärt om det finns en risk för människors hälsa eller miljön. Dessutom granskas framför allt följande i kommunernas VA-plan:

 • Finns det en antagen VA-plan?
 • När antogs VA-planen? Har den reviderats? När ska den revideras nästa gång?
 • Är de prioriterade utbyggnadsområdena rangordnade och när ska VA-utbyggnaden ske?
 • Vad har legat till grund för rangordningen (t.ex. hälsoskydd, miljöskydd, ekonomi, samordning, bebyggelsetryck)?
 • Följs VA-planens tidsplan? Om inte, vad beror det på?

Erfarenheten visar att kopplingen mellan ÖP och VA-planering tyvärr alltför ofta är mycket otydlig. För att VA-planen ska fungera som ett långsiktigt planeringsverktyg behöver VA-planen beaktas i och bli en integrerad del av kommunens ÖP. Det är viktigt att ha med i framtagandet av en ny ÖP.

Om det finns en dagvattenstrategi så behöver den införlivas i övrigt planarbete och inte enbart beaktas i byggskedet. Redan i ÖP bör t.ex. lokalt omhändertagande av dagvatten beskrivas och tillämpningen av dagvattenstrategin styras av rekommendationer och ställningstaganden om markanvändningen.

Dricksvattenförsörjning och avloppsrening – vattentjänsterna (VA) – utgör grundläggande samhällstjänster som kommunen behöver planera för. I översiktsplanering och detaljplanering behöver kommunen beskriva förutsättningar för VA-försörjning. Vattentjänsterna styrs av ett flertal olika regelverk, framför allt lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken. Även andra styrmedel såsom vattenförvaltningens åtgärdsprogram, miljömål och den kommunala VA-planeringen är relevanta. Länsstyrelsen har i publikationen ''VA i fysisk planering'' sammanfattat viktiga delar av gällande regelverk för VA i översikts- och detaljplanering.

VA i fysisk planering Pdf, 2.1 MB.

Dricksvattenförsörjning och avloppsrening – vattentjänsterna (VA) – utgör grundläggande samhällstjänster som kommunen behöver planera för. I översiktsplanering och detaljplanering behöver kommunen beskriva förutsättningar för VA-försörjning. Vattentjänsterna styrs av ett flertal olika regelverk, framför allt lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken. Även andra styrmedel såsom vattenförvaltningens åtgärdsprogram, miljömål och den kommunala VA-planeringen är relevanta. Länsstyrelsen har i publikationen ''VA i fysisk planering'' sammanfattat viktiga delar av gällande regelverk för VA i översikts- och detaljplanering.

VA i fysisk planering Pdf, 2.1 MB.

På Boverkets hemsida finns rapporten Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter från 2018. Det är uppenbart att hushållningen med mark- och vattenområden behöver utvecklas. I rapporten analyseras nulägesbilden, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning - behov och möjligheter Länk till annan webbplats.

Kommunerna har ett viktigt ansvar för att planera för vattenförsörjning och avloppshantering i hela kommunen. En förutsättning för en lyckad planering är att det finns en god kommunikation och en förståelse för varandras roller och den lagstiftning som ligger till grund för det arbete som genomförs på de olika förvaltningarna och mellan politiker och tjänstemän inom kommunen.

Den lagstiftning som reglerar dricksvatten och avloppshantering är mångfacetterad, omfattar flera olika författningar och kan ge utrymme för tolkningar åt olika riktningar.

Havs- och Vattenmyndigheten ger i rapporten ''Juridiken kring vatten och avlopp (rapport 2015:15)'' en översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. Utgångspunkten är de EU-direktiv som finns men störst fokus har lagts på de nationella författningar som styr dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen. Målgrupper för rapporten är tjänstemän och förtroendevalda hos kommunerna men även handläggare vid andra myndigheter, som kommer i kontakt med frågor som rör vatten och avlopp.

Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Under vissa förutsättningar vilar ansvaret för att ordna vattenförsörjning och avlopp på kommunen. Detta regleras i lag om allmänna vattentjänster (LAV). Lagen reglerar också att kommunen kan ta ut avgifter enligt fastlagd taxa för de kostnader man har.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. Bidrag fördelas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Kommuner kan söka bidrag för verksamhetskostnader för insatser och åtgärder. Åtgärder inom VA-området (planeringsarbete, dagvattenåtgärder, avloppsrening etc.) har tidigare fått bidrag från detta anslag.

Om Havs- och vattenmiljöanslaget Länk till annan webbplats.

Havs- och Vattenmyndigheten fördelar under 2020, genom uppdrag från regeringen, 58 miljoner kronor till länsstyrelserna. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för stödberättigade åtgärder. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgång till dricksvatten. Länsstyrelsen i Dalarnas län har kunnat fördela bidrag till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten. Utlysningen är avslutad, det är inte längre möjligt att söka bidrag för 2020.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOVA-bidraget (LOVA= lokala vattenvårdsprojekt) finansieras sedan 2009 av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag. LOVA-bidrag kan sökas såväl för planeringsarbete (VA-plan, dagvattenstrategi etc.) som för genomförande av konkreta åtgärder inom VA-området. Bidraget får användas till åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. Åtgärder mot övergödning av vattenmiljön är prioriterade med fokus på internbelastning och återcirkulation av näringsämnen. LOVA-bidraget får INTE användas till åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning (t.ex. vattentjänstlagen och miljöbalken) eller som täcks med stöd enligt någon annan författning. Det arbete man söker bidrag för får INTE ha påbörjats. Det är t.ex. möjligt att söka medel för att ta fram en VA-översikt där nuvarande VA-försörjning beskrivs utförligt (geografiska, naturgivna och ekonomiska förutsättningar, koppling till kommunens övriga planer och strategier, ansvarsfördelning, vattenförekomsters kvalitet, översvämningsrisker, behov i befintlig VA-anläggning, behov i områden med enskild VA-försörjning). Arbete med kommunal VA-planering ska genomföras enligt Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). Det är också möjligt att söka medel för att ta fram en dagvattenstrategi/-plan.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns bl.a. ansökningsblanketter, LOVA-förordningen och Vägledning för kommunal VA-planering att ladda ned. Man kan även söka i en projektkatalog för att få inspiration och idéer till LOVA-projekt.

Vägledning för kommunal VA-planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOVA-bidraget

Havs- och vattenmyndigheten om LOVA-bidraget Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk är en del av uppdraget. Bidraget kan sökas av kommuner och kommunala bolag och ges till investeringsprojekt eller förstudieprojekt med högst 90 procent av kostnaden. Sista ansökningsdatum för årets bidrag till läkemedelsrening var 20 mars 2020.

Bidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, VA-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag. Bidrag lämnas till både investeringar och förstudier, men inte till åtgärder som har påbörjats innan beslut om bidraget har fattats. Bidrag kan ges med upp till 90 procent av kostnaden. Sista ansökningsdag för årets bidrag var den 20 mars 2020.

Information om den regionala vattenförsörjningsplanen finns högre upp på den här webbsidan. Där finns även länk till ett kartskikt som visar grundvattenförekomster som är betydelsefulla för vattenförsörjning.

SGU har fått extra medel för att bl.a. förtäta den nationella grundvattennivåövervakningen. Enligt strategidokumentet SGU har tagit fram så kommer ytterligare åtta stationer anläggas under år 2019-2020. Utöver det har Länsstyrelsen skrivit avtal med SGU och kan köpa in samma typ av nivåövervakningsutrustning som rapporteras direkt till SGUs nationella databas. Länsstyrelsen har inte utarbetat någon egen strategi var förtätning skulle kunna ske och tar gärna emot förslag på var ytterligare förtätning behövs.

SGU:s kartvisare för grundvattennivåer Länk till annan webbplats.

Idag saknar 67 % av de allmänna vattentäkterna i Dalarnas län tillstånd för vattenuttag. Det är viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för sitt uttag för att kunna hävda sin rätt vid en bristsituation och därmed minska dricksvattenförsörjningens sårbarhet. Det är klokt att samordna tillståndsansökningar för vattenuttag med revidering av gamla och inrättandet av nya vattenskyddsområden, då det i stor utsträckning är samma underlagsmaterial som behövs.

För vissa vattenverksamheter behöver man varken anmäla eller ansöka om tillstånd. Några exempel på sådana undantag är om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenuttagets inverkan på vattenförhållandena eller för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

När det gäller ansvarsfördelningen för t.ex. tillsyn i sådana fall där vattenskyddsområdet berör flera kommuner eller län kan ni kontakta Länsstyrelsens sakkunnige för dricksvattenfrågor.

Frågan är komplex och hanteringen beror bland annat på hur stor risken är att vattentäkten påverkas av den aktuella verksamheten, hur föreskrifterna formuleras för det nya vattenskyddsområdet, hur tillsynsmyndigheten för den aktuella verksamheten avser att agera i frågan och om verksamheten har någon möjlighet att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder för skydd av vattentäkten. Det ligger förstås i både kommunens och VA-huvudmannens intresse att få en långsiktigt hållbar lösning. Kontakta gärna Länsstyrelsens sakkunnige för dricksvattenfrågor för att diskutera det specifika fallet.

Länsstyrelsens bedömning är att det i första hand är miljökontorets ansvar att skydda enskilda vattentäkter. Om VA-huvudmannen ändå tar initiativ i frågan så finns inte något uppenbart hinder att gå den vägen.

Det naturliga är att frågan kring skydd av enskilda vattentäkter uppstår hos den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Behovet av skydd av enskilda vattentäkter kan till exempel bli aktuellt i samband med tillsyn enligt miljöbalken eller vid klagomål gällande vattenkvalitet eller liknande. Frågan kan också komma upp när det uppstår intressekonflikter i samband med olika typer av exploatering där det inte uppmärksammats att det finns en vattentäkt i berört område. Det kan vara en kostsam och svårframkomlig väg att skydda enskilda vattentäkter med vattenskyddsområde och Naturvårdsverket har bedömt att det är godtagbart att ställa något lägre utredningskrav för skydd av mindre grundvattentäkter. De kan då istället skyddas genom lokala hälsoskyddsföreskrifter. På det sättet kan det enskilda vattenförsörjningsintresset uppmärksammas bland annat inom samhällsplaneringen och i samband med räddningstjänstens insatser. Normalt sett är det miljökontoret som ansvarar för att utreda frågan. Därefter lämnas förslaget till lokala hälsoskyddsföreskrifter och områdesavgränsning till kommunfullmäktige som tar beslut i frågan. Flera vattentäkter kan omfattas av samma beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram rapporten Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter – En vägledning (rapport 2010:61).

Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter – En vägledning Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Landsting har år 2012 tagit fram rapporten Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön med förslag till lokala föreskrifter och kommentarer till dessa.

Miljösamverkan Västerbotten genomförde 2015-2016 ett projekt om att skapa långsiktigt skydd för enskilda vattentäkter. Där ingår ett förslag till arbetsgång och en mall för hur en föreskrift för enskilda vattentäkter kan utformas och genomföras samt material som kan användas för den geografiska avgränsningen. Mer informattion finns på Miljösamverkan Västerbottens hemsida.

På Boverkets hemsida finns rapporten Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter från 2018. Det är uppenbart att hushållningen med mark- och vattenområden behöver utvecklas. I rapporten analyseras nulägesbilden, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket har tagit fram en guide för planering av nödvattenförsörjning. Den vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter. Hela guiden med stödmaterial och fördjupning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Guide för planering av nödvattenförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje kommun har skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning till dem som, i ett större sammanhang, har behov av det utifrån skydd för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2019 fram underlag som kan underlätta kommunernas och Länsstyrelsens arbete. Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster (rapport 2020:03) ger en lägesbild för 2019 baserad på regionala planeringsunderlag och uppgifter från kommunerna. Resultaten kan, tillsammans med andra underlag, användas i kommunernas långsiktiga VA-planering, utveckling av VA-planer, bedömning av utbyggnadsbehov av allmänna vattentjänster och för tillsyn över små avlopp. Varje kommun behöver göra en fullständig analys av behovet av, och förutsättningarna för, allmänna vattentjänster i områden med befintlig eller planerad samlad bebyggelse vilket kräver flera kunskapsunderlag och god lokalkännedom.

Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster (rapport 2020:03)

GIS-lager i geodatakatalogen Länk till annan webbplats.

Planeringskatalogen Länk till annan webbplats.

Nej, Länsstyrelsen kan inte yttra sig om lämplig avgränsning eftersom det är Länsstyrelsen som har tillsyn. Länsstyrelsen skulle då kunna hamna i en situation där myndigheten ska ha tillsyn över en verksamhet som man med synpunkter och råd har bidragit till att utforma. Ett tänkbart upplägg är i stället att kommunen tar fram olika alternativ för avgränsning av ett utpekat utbyggnads- /verksamhets-/omvandlingsområde där kostnader/intäkter och fördelar/nackdelar med respektive alternativ presenteras som underlag för beslutande politiker i kommunen.

Svenskt Vatten publicerade 2008 rapporten Handbok om VA i omvandlingsområden (rapport nr 2008:11) som beskriver hur man kan arbeta i sammanhängande fritidshusområden där omvandling mot permanentboende pågår och VA-åtgärder är nödvändiga.

Handbok om VA i omvandlingsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen känner i dagsläget inte till något sådant material. Det kan finnas någon kommun (eller något annat län) som har utformat metodik/material/resurser för detta.

VA-guiden har tagit fram rapporterna Gemensamhetsanläggningar för VA – en del i genomförandet av kommuners VA-planer (VA-guiden Rapport 2016:1) och Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (VA-guiden Rapport 2017:1). De redogör för under vilka förutsättningar gemensamhetsanläggningar för VA är en bra lösning, vilken potential gemensamhetsanläggningar för VA har, hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar för VA kan se ut, drivkrafter och kostnader och exempel på hur olika kommuner hanterar gemensamhetsanläggningar i sin VA-planering.

Gemensamhetsanläggningar för VA – en del i genomförandet av kommuners VA-planer Länk till annan webbplats.

I Smedjebackens kommun genomfördes 2009–2011 ett projekt med LOVA-bidrag för att bilda gemensamhetsanläggning för avlopp. Den metod som användes där bör, kanske med vissa lokala anpassningar, vara tillämplig i andra områden där liknande lösningar är det lämpligaste alternativet. Enligt slutrapporten ska metoden kunna användas i andra problemområden med gamla avlopp eller där enskilda avlopp är olämpliga, och fosfor- och kvävebelastningen till recipient behöver minskas.

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo - LOVA-projekt Länk till annan webbplats.

Vid Stockholms universitet genomfördes 2017 examensarbetet Gemensamhetsanläggningar för VA – Drivkrafter och kostnader ur ett fastighetsägarperspektiv. Huvudsyftet var att bidra med kunskap som kan underlätta för fastighetsägare, kommuntjänstepersoner och lantmätare att bilda gemensamhetsanläggningar för VA.

Gemensamhetsanläggningar för VA-Drivkrafter och kostnader ur ett fastighetsägarperspektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En dagvattenstrategi är en del av kommunens VA-plan. Den ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med hänsyn bl.a. till ett förändrat klimat med ökad risk för översvämningar. Dagvattenstrategin ska visa hur kommunen arbetar med dagvattenhantering i såväl översikts- som detaljplanering. Erfarenheten visar att kopplingen mellan översiktsplanen (ÖP) och dagvattenstrategin tyvärr alltför ofta är mycket diffus. Om det finns en dagvattenstrategi så behöver den införlivas i övrigt planarbete och inte enbart beaktas i byggskedet. Redan i ÖP bör t.ex. lokalt omhändertagande av dagvatten beskrivas och tillämpningen av dagvattenstrategin styras av rekommendationer och ställningstaganden om markanvändningen.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1) ska en dagvattenstrategi behandla dagvattenhantering vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad markanvändning samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar.

När det gäller avgränsningar av en dagvattenstrategi är det omöjligt att ge några generella råd eftersom avgränsningarna är helt beroende av förutsättningar och behov i varje enskild kommun. Kommunen behöver alltså själv göra en analys av förutsättningar och behov och därefter definiera avgränsningarna.

Vägledning för kommunal VA-planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, VA-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag. Bidrag lämnas till både investeringar och förstudier, men inte till åtgärder som har påbörjats innan beslut om bidraget har fattats. Bidrag kan ges med upp till 90 procent av kostnaden. Sista ansökningsdag för årets bidrag var den 20 mars 2020.

LOVA-bidraget (LOVA= lokala vattenvårdsprojekt) finansieras sedan 2009 av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag. LOVA-bidrag kan sökas såväl för planeringsarbete (VA-plan, dagvattenstrategi etc.) som för genomförande av konkreta åtgärder inom VA-området. Bidraget får användas till åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. Åtgärder mot övergödning av vattenmiljön är prioriterade med fokus på internbelastning och återcirkulation av näringsämnen. LOVA-bidraget får INTE användas till åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning (t.ex. vattentjänstlagen och miljöbalken) eller som täcks med stöd enligt någon annan författning. Det arbete man söker bidrag för får INTE ha påbörjats. Det är t.ex. möjligt att söka medel för att ta fram en VA-översikt där nuvarande VA-försörjning beskrivs utförligt (geografiska, naturgivna och ekonomiska förutsättningar, koppling till kommunens övriga planer och strategier, ansvarsfördelning, vattenförekomsters kvalitet, översvämningsrisker, behov i befintlig VA-anläggning, behov i områden med enskild VA-försörjning). Arbete med kommunal VA-planering ska genomföras enligt Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). Det är också möjligt att söka medel för att ta fram en dagvattenstrategi/-plan.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns bl.a. ansökningsblanketter, LOVA-förordningen och Vägledning för kommunal VA-planering att ladda ned. Man kan även söka i en projektkatalog för att få inspiration och idéer till LOVA-projekt.

För mer information om LOVA-bidraget se Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för kommunal VA-planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndigheten om LOVA-bidraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På SMHI:s hemsida finns idag en för kommunen användbar lathund för klimatanpassning.

Lathund för kommunens klimatanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassningsportalen innehåller de allra senaste nyheterna/rapporterna inom området.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket har tagit fram en guide för planering av nödvattenförsörjning. Den vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter. Hela guiden med stödmaterial och fördjupning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Guide för planering av nödvattenförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lågpunktkartering (eg. skyfallskartering) från 2015 finns för hela Dalarnas län. Den kan översändas till kommunen om ni önskar, kontakta i så fall Stefan Rystedt (stefan.rystedt@lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen har flera andra användbara underlag. Fundera igenom vad ni skulle behöva och hör av er.

Länsstyrelsens WebbGIS

En god idé är att prata med kommunens egen säkerhetsskyddschef.

På Länsstyrelsens hemsida finns rapporten Översvämningar, ras och skred – Riskhantering i fysisk planering från 2017 som är en användbar vägledning i kommunernas arbete med klimatanpassning.

Rapporten kan ladda ned från Länsstyrelsens hemsida.

På Länsstyrelsens hemsida finns även rapporten Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna från 2012. Det är en vägledning som ska underlätta för kommunerna att integrera klimatanpassningsfrågorna i den fysiska planeringen, bland annat utifrån ny lagstiftning.

På Boverkets hemsida finns rapporten Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter från 2018. Det är uppenbart att hushållningen med mark- och vattenområden behöver utvecklas. I rapporten analyseras nulägesbilden, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter Länk till annan webbplats.


Rapporten Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden från 2018 är ett handläggarstöd för bl.a. kommuners prövning/tillsyn av miljöfarlig verksamhet och åtgärder i förorenade områden.

Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsens hemsida.

Handboken beskriver hur olika klimathändelser kan påverka vattenförsörjningen och hur kommuner kan säkra tillgången till dricksvatten genom olika åtgärder. Här presenteras arbetet från analys av förutsättningar och riskbedömningar, till planering och förslag på åtgärder.

Att klimatanpassa dricksvattenproduktionen är ett lagarbete. Många i kommunen behöver tänka nytt kring hur verksamheter bedrivs och hur samhället planeras. Handboken är därför ett gemensamt verktyg för dricksvattenproducenter och andra förvaltningar.

Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI har 2018 publicerat en rapport angående grön/blå infrastruktur i städer. Det handlar främst om klimatanpassning, men det handlar även till stor del om hur grön/blå infrastruktur kan användas i städer för att hantera exempelvis dagvatten.

Klimatanpassa nordiska städer Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har tagit fram Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län (rapport 2012:02) med kommunvis genomgång.

Rapporten är ett mycket bra underlag för kommunala vattenförsörjningsplaner. Rapporten kan beställas via dalarna@lansstyrelsen.se

Det senaste åtgärdsprogrammet för perioden 2016–2021 för Bottenhavets vattendistrikt respektive Norra Östersjöns vattendistrikt finns att läsa här

Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats.

Vatteninformationssystem Sverige – VISS – är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Där finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Större vatten är indelade i så kallade vattenförekomster, dvs. sjöar större än 1 km2 och vattendrag med ett tillrinningsområde större än 10 km2. I VISS finns information om statusklassning, miljökvalitetsnormer, miljöövervakning, skyddade områden samt föreslagna och genomförda åtgärder. Kontakta Länsstyrelsen om ni behöver hjälp att plocka ut kartor eller information ur VISS.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har även en webbplats som heter Dalarnas vatten. Där finns mycket information om länets vatten.

Dalarnas vatten Länk till annan webbplats.

Ett och samma vattensystem kan vara indelat i flera mindre delar – sjöar och vattendragssträckor – så kallade vattenförekomster. Bedömningar av vattenstatus görs för varje vattenförekomst. Även om vattenförekomster är i förbindelse med varandra kan de fungera på olika sätt och vara utsatta för olika typer av påverkan, vilket kan resultera i olika status. Olika vatten kan ha olika egenskaper, exempelvis djup eller vattenomsättning, som resulterar i olika förutsättningar att klara en påverkan.

 

Alla sjöar och vattendrag är inte med i vattenförvaltningsarbetet utan endast de största. Det finns sjöar som är för små för att vara vattenförekomster och de har inte heller någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken som beskriver vilka kvalitetskrav som gäller enligt vattendirektivet. Detta betyder dock inte att det inte finns några problem utan även dessa övergödda sjöar behöver sannolikt åtgärdas.

 

Enligt Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål ska Dala VA tillsammans med Länsstyrelsen genomföra utbildning i VA-frågor för förtroendevalda minst en gång per mandatperiod. Sådana utbildningar har genomförts 2012, 2015 och 2019.

Vid utbildningsdagen i oktober 2019 deltog cirka 100 förtroendevalda med ansvar för dricksvattenförsörjning och avloppssystem från kommunfullmäktige, kommunstyrelser, berörda nämnder och bolagsstyrelser i Dalarnas kommuner.

Kommunen kan kontakta Länsstyrelsen om ni bedömer att ni behöver myndighetens hjälp med att genomföra en lokal utbildning eller workshop för politisk förankring av arbetet med VA-plan. Ni avgör själva lämplig tidpunkt, målgrupp och vilka frågor ni vill fokusera på.

Länsstyrelsen har ett uttalat uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla VA-planer.

Länsstyrelsen kan på begäran medverka i kommunikationen med politiker i styrgrupper, bolagsstyrelser, nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det kan gälla såväl redan fastställda planer som planer som är under framtagning. Det är en fördel om sådan politisk förankring sker så tidigt som möjligt i processen. Men även i genomförandet av VA-planer kan Länsstyrelsen vara ett stöd, bl.a. för att tydliggöra för politikerna de ekonomiska konsekvenserna av en VA-plan och nödvändiga avvägningar mellan miljö, hälsa och ekonomi i VA-planen. Länsstyrelsen kan också informera politikerna om hur myndigheten hanterar VA-ärenden och vilken hänsyn som tas till VA-planen i ärendehandläggningen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram ett informationsblad för kommunal VA-plan, se nedan. Det är en kortfattad beskrivning av varför kommunen behöver en VA-plan, hur den kan tas fram och vad den bör omfatta. Tanken är att den ska kunna användas i första hand för kommunikation med kommunens politiker. Tryckta exemplar kan rekvireras från Länsstyrelsen (anita.lundmark@lansstyrelsen.se).

Vattentjänster för kommunens utveckling Pdf, 401.6 kB.

Havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. Bidrag fördelas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Kommuner kan söka bidrag för verksamhetskostnader för miljöförbättrande insatser och åtgärder i vatten som inte är en skyldighet att genomföra enligt lag. Åtgärder inom VA-området (planeringsarbete, dagvattenåtgärder, avloppsrening etc.) har tidigare fått bidrag från detta anslag.

Om havs- och vattenmiljöanslaget Länk till annan webbplats.

LOVA-bidraget (LOVA= lokala vattenvårdsprojekt) finansieras sedan 2009 av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag. LOVA-bidrag kan sökas såväl för planeringsarbete (VA-plan, dagvattenstrategi etc.) som för genomförande av konkreta åtgärder inom VA-området. Bidraget får användas till åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. Åtgärder mot övergödning av vattenmiljön är prioriterade med fokus på internbelastning och återcirkulation av näringsämnen. LOVA-bidraget får INTE användas till åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning (t.ex. vattentjänstlagen och miljöbalken) eller som täcks med stöd enligt någon annan författning. Det arbete man söker bidrag för får INTE ha påbörjats. Det är t.ex. möjligt att söka medel för att ta fram en VA-översikt där nuvarande VA-försörjning beskrivs utförligt (geografiska, naturgivna och ekonomiska förutsättningar, koppling till kommunens övriga planer och strategier, ansvarsfördelning, vattenförekomsters kvalitet, översvämningsrisker, behov i befintlig VA-anläggning, behov i områden med enskild VA-försörjning). Arbete med kommunal VA-planering ska genomföras enligt Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). Det är också möjligt att söka medel för att ta fram en dagvattenstrategi/-plan.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns bl.a. ansökningsblanketter, LOVA-förordningen och Vägledning för kommunal VA-planering att ladda ned. Man kan även söka i en projektkatalog för att få inspiration och idéer till LOVA-projekt.

För mer information Länsstyrelsens arbetet med LOVA projektet se Lokal vattenvårdsprojekt (LOVA)

Havs- och vattenmyndigheten om LOVA-bidraget Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk är en del av uppdraget. Bidraget kan sökas av kommuner och kommunala bolag och ges till investeringsprojekt eller förstudieprojekt med högst 90 procent av kostnaden. Sista ansökningsdatum för årets bidrag till läkemedelsrening var 20 mars 2020.

Bidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Länk till annan webbplats.

Regeringen har föreslagit en satsning över flera år där Naturvårdsverket har fått i uppdrag att fördela ut 25 miljoner kronor för 2018 för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten och andra källor i syfte att minska de negativa effekterna på vattenmiljön. Bidrag kan ges till bland andra kommuner och VA-huvudmän. Bidrag lämnas till både investeringar och förstudier, men inte till åtgärder som har påbörjats innan beslut om bidraget har fattats. Bidrag kan ges med upp till 90 procent av kostnaden. Ansökan är stängd och eventuella ytterligare utlysningar kommer att annonseras på Naturvårdsverkets webbplats (länk nedan) om de blir aktuella.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, VA-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag. Bidrag lämnas till både investeringar och förstudier, men inte till åtgärder som har påbörjats innan beslut om bidraget har fattats. Bidrag kan ges med upp till 90 procent av kostnaden. Sista ansökningsdag för årets bidrag var den 20 mars 2020.

Kontakt