Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
  • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utplanteringstillstånd för fisk, kräftor ochmusslor           

Det krävs alltid tillstånd för utplantering eller flyttning av fisk, kräftor eller musslor. Hämta alltid nya blanketter före en ansökan eftersom blanketter av olika skäl kan ändras.

Ansökan kan ske under hela året, men ansök i god tid. Speciellt under våren/försommaren kan handläggningstiderna bli flera månader.

Ansökan måste vara underskriven. Den kan skickas som vanlig post, fax, med e-post som underskriven skannad ansökan (lämpligen som så kallad pdf-fil) eller lämnas i Länsstyrelsens reception.

Tänk på att muntliga tillstånd inte gäller!           

Kontakt