Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både allmänna fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureIT Länk till annan webbplats.

I delar av Långfjällets naturreservat och Fulufjällets nationalpark förvaltas fiskerätten av Länsstyrelsen Dalarna. För att få fiska här måste du köpa Dala fjällfiskekort. Det kan du göra online av natureit.se eller i pappersform av någon av våra återförsäljare.

Fisket i våra övriga fjällreservat administreras av Särna-Idre fiskvårdsområdesförening. Du måste därför köpa deras fiskekort om du vill fiska där.  

Dala fjällfiskekort gäller här - ett och samma kort:

Fulufjällets nationalpark zon III (klicka för detaljerad karta)

Långfjällets naturreservat väster om Hågån (klicka för detaljerad karta)

Kom ihåg att du är skyldig att ta del av fiskereglerna. Se Regler för Dala fjällfiskekort nedan.

Fisket i övriga fjällreservat i Dalarna administreras av Särna-Idre fiskvårdsområdesförening. Du måste därför köpa deras fiskekort om du vill fiska där.  Regler och priser finns på deras webbplats.

Särna-Idre fiskevårdsområdesförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att du är skyldig att ta del av deras fiskeregler.

Tänk särskilt på det här!

 • Storån, från Särsjöns till Töfsingåns utlopp, är kvoterad och kräver särskilt tillstånd som bokas via Visit Dalarna.
 • Du som fiskar är ALLTID skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för de vatten du fiskar i.
 • Du ska alltid ha giltigt fisketillstånd och fiskekortsbilagan till hands.

Med Dala fjällfiskekort får du fiska 1 januari–31 augusti med undantag för:

 • I sjön Hävlingen är fiske även tillåtet 1/9-15/9, men med förbud att fiska närmare än 100 meter från in- och utloppen.
 • I Grövelsjön är fiske tillåtet året runt, med undantag för att det är förbjudet, från 1/9–31/12, att fiska närmare sjöns utlopp än 200 meter.
 • I Töfsingdalens nationalpark är det fiskeförbud. Men det är tillåtet att befinna sig i nationalparken och fiska i Storån.
 • I Fulufjällets nationalpark är fiske tillåtet 8 dygn i samband med isläggning.
 • I Långfjällets naturreservat kan fiske förbjudas i vissa områden under renkalvningsperioden ~25 april–1 juni.
 • Harr får inte fiskas 1/4–31/5.

  Fiskekortsbilaga med utförliga regler, pdf-broschyr (fyra sidor, 1.84mb) Pdf, 1.8 MB.

Kortfattade regler

 • Fisket får bedrivas med endast 1 spö (handredskap) per person.
 • För harr, öring och röding – du får behålla max 4 fiskar per dag (undantag Grövelsjön, som är utan begränsning i antal). För Storåns flugfiskesträcka gäller 1 fisk/dag och den måste vara över 35 cm.
 • I de fall kortet gäller för fler än 1 person gäller fångstbegränsningen sammanlagt för dem som använder kortet.
 • Isborr som drivs med förbränningsmotor är förbjuden.
 • Användning av levande fisk som bete är förbjudet. Död fisk eller andra vattenlevande djur som används som bete måste vara fångade i samma vattenområde där fisket sker.
 • Fiskekortet gäller även för medföljande barn under 16 år. 

Minimimått

 • Minimimått gäller för harr (30 cm), röding (25 cm) och öring (25 cm). I hela Storån 35 cm. Måttet mäts från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
 • Fisk under minimimåttet ska genast släppas tillbaka i vattnet, vare sig den är död eller levande.
 • Släpp gärna tillbaka stora individer. De är viktiga för arternas reproduktion.

Köp fiskekort online på nature it

http://natureit.se/sv/buy/fishing Länk till annan webbplats.

Glöm inte öppna ditt bankkort för internetköp. Annars kan du inte köpa via nätet.

Fjällfiskekort utanför Fulufjället, och utanför västra delen av Långfjället, köper du av Särna-Idre fiskevårdsområde. Länk till återförsäljare: https://www.fiskekort.se/sarnaidrefvo/ Länk till annan webbplats.

Priser för Dala fjällfiskekort

80 kr för ett dygn

160 kr för tre dygn i följd

240 kr för fyra dygn i följd

320 kr för en vecka

450 kr för ett årskort, en person

600 kr för ett årskort, en person + make/sambo          

Kortet gäller inte i den kvoterade sträckan av Storån. Här gäller ett speciellt fiskekort.

Vill du ha kortet i pappersform? - återförsäljare av Dala fjällfiskekort

Länsstyrelsens egen anläggning

Hävlingestugorna, 070-784 25 25

Idre

Visit Dalarna, 0253-59 82 00

Grövelsjöområdet

Grövelsjögården Fjällstugor AB, 0253-231 00

Sjöstugan Grövelsjön, 0253-230 45

STF Fjällstation Grövelsjön, 0253-59 68 80

Fjällbua Storsätern, 0253-230 10

Lövåsgårdens fjällhotell AB, 0253-290 29

Storsätra fjällhotell, 0253-231 50

Fulufjällets nationalpark

Naturum Fulufjället, 010-225 03 49

Rösjöstugorna, 070-092 92 10

Särna

Presentshopen, 0253-104 15

Särnaaffärn AB, 0253-104 30

Älvdalen

Älvdalens sportcenter, 0251-106 00

Nya byggvaruhuset i Älvdalen, 0251-59 73 30

Kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Vi utfärdar särskilda tillstånd för dessa sjöar och vattendrag.

I Storån, Långfjällets naturreservat, är det bara flugfiske som gäller. Alltså fiske med flugspö, fluglina och fluga. Sträckan Storåns utlopp till Töfsingåns utlopp är dessutom kvoterad. Antalet fiskare är begränsat till max 20 per dygn. Eftersom Storån ligger i ett naturreservat finns förutom allemansrätten fler regler för besökare.

Flugfiskesäsongen i Storån

 • Du bokar och betalar ditt flugfiskekort och boende i Särsjöstugorna via Visit Dalarna. Du kan också ringa Visit Dalarna på telefon 0771-62 62 62 för bokning och betalning av fiskekort och boende.
  Boka ditt fiskekort i Storån hos Visit Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer om Särsjöstugorna
 • Visit Dalarna hanterar alla frågor om bokningar. Om du har frågor i samband med din bokning går det bra att ta kontakt med dem.
 • En bokning per person och säsong.
 • Vill du boka ett 3- eller 4-dygnskort och dessa är slut kan du ringa Visit Dalarna och se om 7-dygnkort finns kvar. De kan då ändra dessa manuellt i systemet så att de tidigare nämnda dygnskorten finns att tillgå. Fastställda perioderna för 3-dygnskortet onsdag-lördag och 4-dygnskortet lördag-onsdag gäller fortfarande.
 • Information om bokningen skickas ut med bokningsbekräftelsen, med praktiska detaljer om nycklar med mera.

Storån ringlar fram i ett varierat landskap mellan Särsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydöst. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar på en ålder över 400 år!

Storån passerar en mängd småsjöar, eller så kallade "håar". Området har länge varit välbesökt av fiskare och många platser utefter ån har blivit namngivna efter fiskare eller händelser, till exempel Arnolds sten och Kockudden.

Öringarna och rödingarna i detta fiskeområde är troligen ursprungliga stammar och har därför ett mycket högt bevarandevärde. Området är skyddat som naturreservat och nationalpark, men fiske är tillåtet enligt föreskrifter som Länsstyrelsen fastställer.

Karta över fiskeområden i Långfjället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskevårdstanken kring Storåns flugfiske

Det faktum att området är naturskyddat ska återspegla sig i ett ökat naturskyddsansvar även i fiskevården och fiskereglerna. Länsstyrelsens grundläggande principer för fisket och fiskevården i området är få och enkla:

 • Öringarna och rödingarna i området ska skyddas och bevaras.
 • Inplantering i området får ej ske.
 • Det är önskvärt att ett rekreationsfiske av så stor omfattning som möjligt och med samtidigt så hög kvalitet som möjligt ska kunna bedrivas i området.
 • Ingen fisk ska få tas upp innan den har lämnat avkomma vid minst ett tillfälle.
 • Fisket ska bedrivas så att återutsättning av fisk som ej uppfyller reglerna, eller fiskarens egna krav, kan ske utan olägenhet.
 • Antalet fiskare har begränsats till 20 personer per dygn.

Regler för fiske i Storån

I Storån är det bara tillåtet med flugfiske. Som flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina och fluga. Krok får inte agnas.

Se flugfiskesträckan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskekort
Fiskekort ska lösas av alla som fyllt 16 år. Personer som inte fyllt 16 år får endast fiska på samma fiskekort som medföljande förälder som löst fiskekort. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Du måste även ha med dig kortet då du fiskar, för att kunna visa upp det. Överträdelse kan komma att anmälas. I de fall ett fiskekort gäller för flera personer gäller fångstbegränsningen sammanlagt för de som nyttjar fiskekortet.

Fiske
Följande fångstbegränsning och minimimått gäller: Öring: 1 fisk över 35 centimeter. Fångstbegränsningen gäller per fiskekort, per dygn och fiskart. 

All fisk som inte ska behållas ska varsamt och med minsta möjliga beröring återutsättas.

Fiske får endast ske från land. Vadning är tillåten där så är lämpligt. Fiske från alla former av flytetyg är förbjudet.

Med stöd av fiskekort får innehavaren under den utsatta tiden även fiska i de vatten där Dala Fjällfiskekort gäller.

I Långfjällets naturreservat är det inte tillåtet att:

 • använda isborr som drivs av förbränningsmotor
 • skada mark eller natur
 • skada växande eller döda träd och buskar, liggande döda träd, eller gräva upp växter eller plocka mossor och lavar
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • elda med annat än nedfallna grenar eller eget bränsle
 • tälta annat än på anvisad plats.
 • köra i terräng med motordrivet fordon förutom med snöskoter på skoterleder samt på Grövelsjöns och sjön Hävlingens is till och med första söndagen i maj. 

1 vecka - 1 800 kronor; 4 dagar - 1 100 kronor 

I Storån är det helt och hållet flugfiske som gäller. För öringen och rödingen i området är det också ett "klassiskt" flugfiske som gäller det vill säga fiske med torrflugor och nymfer.

Ett fiske med ekologiska förtecken, som flugor med naturliga förebilder, ger oftast bäst resultat i det långa loppet.

Juni:

Vädret är nyckfullt och det återspeglar sig i fisket. Dagsländenymfer och husmaskar fungerar oftast bra. Varma dagar kan mängder av små mörka dagsländor samt mörka hårmyggor svärma ut över vattnet och då fungerar små mörka torrflugor bra. Dagfisket överväger.

Juli:

Med värmen kommer dagsländekläckningarna och därmed ökar aktiviteten i vattnet. Nu gäller, förutom junis flugval, även större olivfärgade dagsländor med tillhörande nymfer och flymfer. Fortfarande dagfiske men dragning mot kvällsfiske. 

Augusti:

Med augustimörkret kommer nattsländefisket igång. Torra nattsländor, från små mörka till stora ljusa, kan nu ge ett mycket intressant fiske. Även nattsländepuppor fungerar nu bra. Kvälls- och nattfisket är bäst.

Vill du bo i stuga i Hävlingen eller vid Rösjöarna?

Mer info om Hävlingestugorna finns på sidan om Långfjällets naturreservat

Mer info om Rösjöstugorna finns på sidan om Fulufjällets nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du helikoptertransport till Hävlingen så flyger Stockholms helikoptertjänst onsdagar och lördagar till Hävlingen under säsong.

Ring Tom Nilsson om ni vill boka. 070-3787037. https://www.shtab.se/om-oss/personal-25036614 Länk till annan webbplats.

Kontakt