Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Projektlista för vattenrestaurering

Länsstyrelsen lägger in projektförslag i en projektlista hos Havs- och vattenmyndigheten. Tanken med projektlistan är att det ska finnas färdiga projektförslag som enkelt kan startas upp om och när det kommer finansiering.

Projektbeskrivning: Biologisk återställning i Mieån Pdf, 649.6 kB.

Projektbeskrivning: Biologisk restaurering i Mörrumsån Pdf, 749.7 kB.

Projektbeskrivning: Biologisk återställning i Bräkenån Pdf, 1.6 MB.

Projektbeskrivning: Biologisk restaurering i Skräbeån Pdf, 1.2 MB.

Projektbeskrivning: Bubbetorps gård Silletorpsån Pdf, 178.7 kB. 

Projektbeskrivning: Konnektivitet i Mieån Pdf, 232.8 kB.

Projektbeskrivning: Långasjönäs pappersbruk Mieån Pdf, 715.1 kB.

Projektbeskrivning: Mieån, populationsförstärkning av flodpärlmussla, Margaritfera margaritifera, i Blekinge län Pdf, 1.3 MB.

Vissa projekt är i genomförandefas men de flesta är i planeringsstadiet. Hör gärna av dig om du har frågor om ett projekt eller om du har en egen projektidé.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss