Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna sida.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Miljömålen i Blekinge

Som miljömål för Blekinge gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Tillsammans med åtgärdsprogrammet är de vägledande för miljöarbetet i Blekinge och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.

  • Generationsmåletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett övergripande mål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
  • Miljökvalitetsmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
  • Etappmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Läs mer om miljömålen i rapporten Miljömål i Blekingeöppnas i nytt fönster.

Når vi miljömålen i Blekinge?

Varje år bedömer Länsstyrelsen i Blekinge om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen i tid. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från miljöövervakning. Vi beskriver om åtgärder som genomförts under året och analyserar vad som mer behöver göras.

Trots att miljöarbetet har varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Arbete för att minska matsvinn, nyttja nudging och ta hänsyn till en grön infrastruktur är steg i rätt riktning. Det pågår många insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Miljökvalitetsmålen 2018 - Årlig uppföljning av miljömålen i Blekingeöppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30