Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

ANDT-strategi i Blekinge 2022-2026

Vi har antagit en regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län för perioden 2022‑2026 tillsammans med länets fem kommuner, Region Blekinge och Polismyndigheten.

Nätverket Blekingesamverkan mot droger ansvarar för implementeringen av strategin. Varje år tar vi fram en gemensam handlingsplan fram med konkreta aktiviteter som syftar till att bidra till uppfyllandet av de mål som finns i den regionala strategin.

Blekinges ANDT-strategi 2022-2026 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av Blekinges ANDT-strategi 2016-2020 Pdf, 3 MB.

Handlingsplan 2024 Pdf, 645.5 kB.

Blekingesamverkan mot droger

Blekingesamverkan mot droger är ett samverkansorgan för det regionala ANDT-förebyggande arbetet som startades under 2015. Medverkande parter är länsstyrelsen, polisen, regionen och länets fem kommuner. Organisationen består av en styrgrupp och en beredningsgrupp. Styrgruppen består av respektive organisations högsta chef, medan beredningsgruppen består av en eller flera strategiska funktioner från respektive organisation. Beredningsgruppen träffas kontinuerligt och upprättar årligen en handlingsplan för det regionala arbetet.

Utbildning, stöd och nätverk

Merparten av kommunerna driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns folkhälsosamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i länets samtliga 5 kommuner. Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. Det anordnas kontinuerliga nätverksträffar för kommunala folkhälsosamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare.

Medel till utvecklingsprojekt

Folkhälsomyndigheten fördelar medel till utvecklingsprojekt inom ANDT. Folkhälsomyndighetens särskilda utvecklingsprojekt är en viktig del i arbetet för att uppnå ANDT-politikens övergripande mål. Medel kan sökas av:

 • idéburna organisationer
 • kommuner
 • universitet
 • högskolor och FoU-enheter
 • regioner

Länsstyrelsen kan vara behjälplig i diskussioner kring projektidéer och möjliga samverkansaktörer.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

Broschyrer till tonårsföräldrar

Här hittar du broschyrer riktade till tonårsföräldrar. Broschyrerna handlar om:

 • alkohol
 • cannabis
 • tobak och nikotik
 • tramadol
 • lustgas

Broschyrerna finns på flera språk: arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, spanska, svenska, tigrinja och turkiska. Broschyren om lustgas finns också på ukrainska.

Stolta dryga föräldrar

Kampanjen Stolta dryga föräldrar ska bidra till att öka föräldrars förmåga att vara närvarande för sina barn, sätta gränser och visa omtanke. Men kampanjen ger också utrymme för ungas erfarenheter, något som är viktigt att ha med sig som vuxen.

Kampanjen är framtagen av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Olofströms, Sölvesborgs, Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommuner.

Kampanjmaterial

I filmerna kan du ta del av några ungdomars syn på hur en bra förälder är.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss