ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

ANDT-strategi i Blekinge 2022-2026

Vi har antagit en regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län för perioden 2022‑2026 tillsammans med länets fem kommuner, Region Blekinge och Polismyndigheten.

Nätverket Blekingesamverkan mot droger ansvarar för implementeringen av strategin. Varje år tar vi fram en gemensam handlingsplan fram med konkreta aktiviteter som syftar till att bidra till uppfyllandet av de mål som finns i den regionala strategin.

Blekinges ANDT-strategi 2022-2026 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av Blekinges ANDT-strategi 2016-2020 Pdf, 3 MB.

Handlingsplan 2023 Pdf, 591.6 kB.

Blekingesamverkan mot droger

Blekingesamverkan mot droger är ett samverkansorgan för det regionala ANDT-förebyggande arbetet som startades under 2015. Medverkande parter är länsstyrelsen, polisen, regionen och länets fem kommuner. Organisationen består av en styrgrupp och en beredningsgrupp. Styrgruppen består av respektive organisations högsta chef, medan beredningsgruppen består av en eller flera strategiska funktioner från respektive organisation. Beredningsgruppen träffas kontinuerligt och upprättar årligen en handlingsplan för det regionala arbetet.

Utbildning, stöd och nätverk

Merparten av kommunerna driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns folkhälsosamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i länets samtliga 5 kommuner. Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. Det anordnas kontinuerliga nätverksträffar för kommunala folkhälsosamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare.

Medel till utvecklingsprojekt

Folkhälsomyndigheten fördelar medel till utvecklingsprojekt inom ANDT. Folkhälsomyndighetens särskilda utvecklingsprojekt är en viktig del i arbetet för att uppnå ANDT-politikens övergripande mål. Medel kan sökas av:

 • idéburna organisationer
 • kommuner
 • universitet
 • högskolor och FoU-enheter
 • regioner

Länsstyrelsen kan vara behjälplig i diskussioner kring projektidéer och möjliga samverkansaktörer.

Information om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Det har blivit vanligare att använda lustgas som berusningsmedel både i Sverige och i andra europeiska länder. Ökningen verkar framför allt ske bland ungdomar och unga vuxna.
Länsstyrelserna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har under 2023 fått i uppdrag av regeringen att sprida information om riskerna med att använda lustgas för berusning. I ett första skede riktar vi oss till dig som möter ungdomar i ditt arbete samt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi har tagit fram ett informationspaket med faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier som du kan använda för att sprida information. Du hittar informationspaketet på Läkemedelsverkets webbplats.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, regeringen Länk till annan webbplats.

ANDTS-rapporter och filmer

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Stolta dryga föräldrar

Kampanjen Stolta dryga föräldrar ska bidra till att öka föräldrars förmåga att vara närvarande för sina barn, sätta gränser och visa omtanke. Men kampanjen ger också utrymme för ungas erfarenheter, något som är viktigt att ha med sig som vuxen.

Kampanjen är framtagen av Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Olofströms, Sölvesborgs, Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommuner.

Kampanjmaterial

I filmerna kan du ta del av några ungdomars syn på hur en bra förälder är.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss