Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Framtidens klimat i Blekinge

I vår klimat- och sårbarhetsanalys beskrivs de största klimatriskerna i länet och vad de kan få för konsekvenser.

Klimat- och sårbarhetsanalys för Blekinge 2023 Länk till annan webbplats.

I SMHI:s klimatscenariotjänst finns kartor, diagram och fakta som beskriver hur klimatet kan förändras utifrån FN:s klimatpanels klimatscenarier.

Fördjupad klimatscenariotjänst, SMHI Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en regional handlingsplan för klimatanpassning, som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Underlag till kommuners klimatanpassningsarbete

Kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning bör vägas in. Kommunen är myndighetsutövare enligt olika lagstiftningar med ansvar för kontroll, tillsyn och lovgivning. Kommunen ansvarar också för krisberedskap och räddningstjänst. Kommunerna har även det totala ansvaret för den fysiska planeringen med översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.

Klimatanpassning i fysisk planering

Här listar vi vägledningar och rekommendationer som syftar till att stödja kommuner i hur det är möjligt att ta hänsyn till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.

Vägledning från länsstyrelserna

I denna skrift sammanfattar länsstyrelserna kunskapsläget kring klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar i samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från länsstyrelserna

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering

Ett metodstöd innehåller praktiska råd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Och hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekterna i de interna processerna utformas?

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd

Vägledning om klimatrisker i översiktsplanering, Boverket Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bedömning av översvämningsrisk längs Blekinges kust

Länsstyrelsen bevakar att ny bebyggelse är lämplig i förhållande till bland annat översvämningsrisk. Riktlinjerna har utarbetats för att skapa tydlighet kring hur länsstyrelsen bedömer översvämningsrisk relaterat till stigande havsnivåer. De baseras på Boverkets tillsynsvägledning och Länsstyrelsen Skånes vägledning för skydd mot översvämning från havet.

Riktlinjer för bedömning av översvämningsrisk längs Blekinges kust Pdf, 285.6 kB.

Översvämningsrisk vid planläggning, Boverket Länk till annan webbplats.

Vägledning för skydd mot översvämning från havet, Länsstyrelsen Skåne

Kulturmiljö

I en rapport undersöker vi statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna inför dessa effekter samt ett förslag på prioriteringsmetod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser.

Blekinges kulturmiljöer - översvämning till följd av ett förändrat klimat

I projektet Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona undersökte vi hur världsarvet kan skyddas utan att kulturmiljön förvanskas. Rapporten beskriver hur staden kan skyddas på kort, lång och mycket lång sikt. Den föreslår också en metod för att ta fram kustskydd som tar hänsyn till kulturmiljön.

Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Vattenförsörjning

Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för förorenade områden. Mer extrema flöden i vattendrag, stigande havsnivåer, frekventare och intensivare skyfall samt ökad risk för ras och skred riskerar att leda till en ökad föroreningsrisk framöver. Viktiga vattenresurser måste bevakas och skyddas, så att vår framtida dricksvattenförsörjning inte äventyras. Länsstyrelsen Blekinge har kartlagt områden med störst risk för spridning av föroreningar och påverkan på vattentäkter i framtiden.

Klimatpåverkan på förorenade områden inom vattenskyddsområden i Blekinge

Prövning och tillsyn

När klimatet förändras ökar risken föra att föroreningar sprids i vår miljö. Miljöfarliga verksamheter behöver därför skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Även vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden är det viktigt att klimatrelaterade risker vägs in. Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd med syfte att bidra till en klimatanpassad tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

På Miljösamverkan Sveriges hemsida finns även informationsblad och ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter kan använda sig av vid tillsynsbesök.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Översvämningsdirektivet

EU:s medlemsländer ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Detta framgår av EU:s översvämningsdirektiv från 2007. I Sverige genomförs översvämningsdirektivet som förordning (2009:956) om översvämningsrisker och genom föreskrift (MSBFS 2013:01) om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner).

Arbetet enligt förordningen genomförs i cykler med tre steg:

 1. Identifiera områden med betydande översvämningsrisk Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 2. Ta fram hotkartor och riskkartor för de identifierade områdena. MSB tar fram hotkartor och länsstyrelsen tar fram riskkartor.
  Hot- och riskkartor, Översvämningsportalen.se Länk till annan webbplats.
 3. Ta fram riskhanteringsplaner för områdena med betydande översvämningsrisk (länsstyrelserna).

Översvämningsdirektivet, MSB Länk till annan webbplats.

Områden utpekade i Blekinge

I Blekinge har två orter med betydande översvämningsrisk: Karlskrona och Karlshamn. Översvämningsrisken i de två orterna kommer främst från havet, men här finns även vattendrag som kan översvämmas med allvarliga konsekvenser.

Länsstyrelsen Blekinge tagit fram riskhanteringsplaner för respektive område. Syftet är att ta fram en gemensam bild av översvämningsrisken och diskutera behov av åtgärder. I riskhanteringsplanerna sammanställs åtgärder och ansvarsfördelning. Riskhanteringsplanerna beskriver mål och åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Riskhanteringsplanerna gäller år 2022–2027.

Riskhanteringsplaner

Riskhanteringsplanerna för Karlskrona och Karlshamn beslutades av Länsstyrelsen Blekinge 2021. Du kan ta del av riskhanteringsplanen för respektive tätort och dess bilagor.

Länsstyrelsen har beställt en konsekvensanalys, som beskriver samhällskostnaden ifall de utpekade verksamheterna översvämmas. Analysen omfattar riskområdena i Karlshamn och Karlskrona.

Konsekvensanalys översvämningar Blekinge län Pdf, 3 MB.

Regional kustsamverkan

Blekinge-Kalmarkusten är utpekat som nationellt riskområde för naturolyckor på grund av havsnivåhöjningen.

Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar och Gotland, Statens Geotekniska Institution (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) startat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att kustområden planeras och förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt i ett förändrat klimat.

Nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning Länk till annan webbplats.

Om regional kustsamverkan Pdf, 102.1 kB.

Kontakt

Klimatanpassning

E-post till klimatanpassning.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss