Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Utbildning i jämställdhetsintegrering för anställda våren 2020

Jämställdhetsintegrering är ett regeringsuppdrag för alla länsstyrelser. Vårt uppdrag handlar bland annat om att höja kunskapsnivån och förståelsen för frågorna internt, för att dels bli en jämställd myndighet, dels integrera jämställdhetsperspektiven i allt arbete i länet.

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en grundkurs i jämställdhetsintegrering som tar sammanlagt ungefär 1,5 timme att göra. Kursen passar alla och man får sprida länken. Du finner kursen här:

Grundkurs i jämställdhetsintegrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsnätverket Jämställt Blekinge Nu bjöd in föreläsaren och författaren Emma Leijnse i januari för att berätta mer om den tysta utbildningsrevolutionen som innebär att flickor och kvinnor klarar sig bättre i skolan och är idag majoriteten även globalt i de högre utbildningarna, medan allt fler pojkar hoppar av eller klarar inte målen. Obalansen är ett allvarligt problem för samhället. Föreläsningen var uppskattad och om du missade den, lyssna gärna på Emmas Sommarprat på P1 2019 här.

Emma Leijnses Sommarprat 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställt Blekinge Nu

Jämställt Blekinge Nu är ett nätverk för arbetslivet och kompetensutvecklingen i länet
Nätverket ska arbeta för att föra in viktiga perspektiv i organisationernas verksamhet och ser jämställdheten och likabehandlingen som ett medel för att uppnå bättre effekt av verksamheten.

Vi erbjuder utbildningar, ett sammanhang och forum för att fördjupa sig i olika frågor. Vidare kan HR-personalen och kommunikatörer arbeta i sina egna arbetsgrupper med frågor som är gemensamma för dessa yrkesgrupper, t ex jämställda rekryteringar eller jämställd kommunikation. Just nu pågår det ett arbete för att tillsätta alla arbetsgrupperna och vi räknar med att detta är klart under hösten 2019.

Ett annat arbete som pågår är att få igång en dialog mellan länets företag och utbildningssäten för att bättre hitta träffsäkra utbildningar för yrkesgrupper som efterfrågas. Det första s k Rundabordssamtalet hölls på residenset och leddes av landshövding Sten Nordin den 5 september 2019.

Organisation för Jämställt Blekinge Nu Powerpoint, 90.9 kB.

Protokoll för beslut av organisation och verksamhetsplan Pdf, 138.6 kB.

Minnesanteckningar från Rundabordssamtalet 5 september 2019 Pdf, 192.5 kB.

Här finns mer om nätverket Jämställt Blekinge Nu Länk till annan webbplats.

Om din organisation vill vara med i nätverket, kontakta oss och fråga efter vår jämställdhetssamordnare i växeln.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30