Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

ANDT-strategi i Blekinge

En gemensam länsövergripande strategi för ANDT-arbetet antogs år 2016. Bakom strategin står Blekingesamverkan mot droger. Ta del av strategin, uppföljningen av strategin samt handlingsplaner.

Blekinges ANDT-strategi Pdf, 11.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av Blekinges ANDT-strategi 2016-2020 Pdf, 3 MB.

Handlingsplan 2022 Pdf, 1 MB.

Blekingesamverkan mot droger

Blekingesamverkan mot droger är ett samverkansorgan för det regionala ANDT-förebyggande arbetet som startades under 2015. Medverkande parter är länsstyrelsen, polisen, landstinget och länets fem kommuner. Organisationen består av en styrgrupp och en beredningsgrupp. Styrgruppen består av respektive organisations högsta chef, medan beredningsgruppen består av en eller flera strategiska funktioner från respektive organisation. Beredningsgruppen träffas kontinuerligt och upprättar årligen en handlingsplan för det regionala arbetet.

Utbildning, stöd och nätverk

Merparten av kommunerna driver ett målinriktat och långsiktigt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns folkhälsosamordnare eller kontaktpersoner för det förebyggande arbetet i länets samtliga 5 kommuner. Länsstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning, fortbildning och stöd till kommunal personal och andra samarbetspartners i det förebyggande arbetet. Det anordnas kontinuerliga nätverksträffar för kommunala folkhälsosamordnare, alkoholhandläggare och tobakshandläggare.

Medel till utvecklingsprojekt

Folkhälsomyndigheten fördelar medel till utvecklingsprojekt inom ANDT. Folkhälsomyndighetens särskilda utvecklingsprojekt är en viktig del i arbetet för att uppnå ANDT-politikens övergripande mål. Medel kan sökas av:

 • idéburna organisationer
 • kommuner
 • universitet
 • högskolor och FoU-enheter
 • landsting och regioner

Länsstyrelsen kan vara behjälplig i diskussioner kring projektidéer och möjliga samverkansaktörer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

ANDTS-rapporter och filmer

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30